De kallas LOBbare

De kallas för Key Opinion Leader (KOL) eller på svenska Ledande OpinionsBildare (LOB), dessa professorer som sitter på sin universitetsstol och samtidigt på flera andra stolar tillhörande myndigheter, livsmedelsföretag och läkemedelsföretag.

 

Dessa LOBbare, har en stor påverkan på hur sjukvården behandlar olika sjukdomstillstånd. De behandlingsanvisningar vid olika sjukdomar som finns är nästan alltid utgivna av läkare som är LOBbare och samtidigt använder sig av läkemedelsbolagens information. Samma information som de själva har skrivit ihop på läkemedelsföretaget inför lanseringen av läkemedlet.

 

På livsmedelssidan finns det också mycket intressanta intressekonflikter.

 

Ta exempelvis området kost vid diabetes.

 

Här har vi en professor i diabetologi som sitter som expert i Livsmedelsverkets Expertgrupp för Kost och Hälsa. Professorn har varit med om att utforma Livsmedelsverkets kostråd. Det var två stolar.

 

Samme professor satt som expert i Livsmedelsverkets Expertgrupp för Samordnad Sjukhuskost (ESS-gruppen). Det var tre stolar.

 

Professorn får ett uppdrag av Socialstyrelsen att som expert gå igenom vetenskapen i ett tillsynsärende och beslutet kommer i januari 2008. En lågkolhydratkost är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet vid behandling av diabetes och övervikt. Någon intressekonfliktdeklaration har inte presenterats vid redovisningen. Det var fyra stolar

 

Socialstyrelsen, som under 2007 fick överta Livsmedelsverkets kostråd för sjuka, finner under våren 2008 att någon bör utreda vilken vetenskaplig grund som finns för kostråden då det gäller diabetes. Socialstyrelsen kontaktade Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som har resurser att gå igenom och utvärdera vetenskapen bakom kostråden.

 

Vår professor får sedan under våren 2008 i uppdrag att för SBUs räkning utreda vilken vetenskap som finns bakom Livsmedelsverkets kostråd. Professorn låter SBU städsla ytterligare experter under sommaren och hösten 2008. I professorns intressekonflikts- eller jävsdeklaration till SBU uppges inte att professorn är en av Livsmedelsverkets experter, ej heller att han varit expertutredare åt Socialstyrelsen. Det var fem stolar.

 

Nåväl, vår professor har fått nya uppdrag. Denna gång som LOBbare, förlåt expert ska det vara, då det gäller Socialstyrelsens nya kostråd för patienter med diabetes. I professorns jävsdeklaration till Socialstyrelsen uppges inte att professorn är en av Livsmedelsverkets experter, ej heller att han varit expertutredare åt Socialstyrelsen och SBU. Han sitter nu på sex intressekonfliktstolar.

 

Professorn har sedan blivit LOBbare hos SBU vid rapporten om fetma. Han sitter nu på sju intressekonfliktstolar.

 

Detta var myndighetsstolarna vår professor sitter på. Men professorn sitter också på tio stolar från industrin enligt egen uppgift i jävsdeklarationen till SBU. Dessutom har professorn under flera år suttit på stolen från ILSI (International Life Science Institute, ett internationellt lobbyföretag vars medlemmar kommer från de största livsmedelsproducenterna).

 

Räknar man nu ihop alla stolarna blir det till minst aderton stolar. Men det är inte Svenska akademins stolar han har ockuperat, det är aderton stolar med en mjuk sits av ekonomisk kompensation.

 

Detta är bara de av mig hittills kända stolarna som en av våra LOBbare lyckas sitta på.

 

Livsmedelsverket har vid min genomgång omkring 29 experter/LOBbare av samtliga 49 personer som jag funnit associerade till Livsmedelsverkets expertgrupper enligt protokoll. Så ytterligare 28 stycken LOBbare sitter på mer än två stolar. Sedan finns det ett tjugotal personer med anknytning till Livsmedelsverket och sexton av dem är knutna till andra myndigheter eller organisationer.

 

Men vi får aldrig veta vilka konferenser som myndigheternas tjänstemän åker på. Vi får aldrig veta hur mycket som myndigheternas tjänstemän blir bjudna på av konferenser och företag.

 

Det är ett närmast incestuöst nätverk av LOBbare som verkar styra inte bara Livsmedelsverket utan andra myndigheter liksom hälso- och sjukvården.

 

Vi kan lösa problematiken med jäv.

Det är enkelt.

 

Låt en myndighet sköta samtliga jävsdeklarationer inom hälso- och sjukvården och relaterad forskning genom att alla är skyldiga att uppge samtliga jäv till myndigheten. Ett utdrag från myndighetens databas bifogas samtliga handlingar där det behövs jävsdeklarationer som (vetenskapliga) artiklar, expertuppdrag och liknande situationer där det är viktigt att jäv deklareras.

 

Den lämpligaste myndigheten torde vara Socialstyrelsen som redan har ett färdigt register över samtliga legitimerade utövare och då bara behöver lägga till fler fält i databasen och behöver bara lägga till de myndigheters  tjänstemän som har någon form av koppling till hälso- och sjukvården.

 

Sedan kan var och en gå in på Socialstyrelsens hemsida och se vilka jäv en expert eller författare har och därmed kan man själv bedöma trovärdigheten hos experten/författaren.

 

Finner något ett jäv som saknas i databasen behöver detta kontrolleras med den jävige och om det stämmer ska det tillföras en rad med 
Undanhållet jäv Expert i xxxxxxxxxxxxxxxxx

Detta torde minimera situationer som i SBUs rapport Mat vid diabetes där en expert hade "två eventuella jäv" i de första två versionerna men uppgav 24 jäv i de två följande upplagorna. Likväl uppgavs inte att vederbörande satt som expert i en av Livsmedelsverkets expertgrupper.

 

Minimera LOBbarnas i inflytande!

 

 

Begäran om mat till skolelev och patienter

Här kommer en blankett för att elever och även patienter/vårdade inom vården få en korrekt kost.


I ATL stod i början av juni 2013 en artikel om att föräldrar lyckats få riktig mat som specialkost. 

http://www.atl.nu/lantbruk/svensk-mat-som-specialkost-i-skolan

ATL fixade sedan att finna det perfekta citatet:

”Vi tröttnade på att kommunerna serverar våra barn mat som vi skulle bli polisanmälda för om det var vi som producerade den.”

Så det är bara att kopiera det jag skrivit nedan och skicka till berörd offentlig förvaltning!

 

 

Begäran om mat

 

Av etiska skäl, miljöskäl och hälsoskäl begär vi att vårt barn

 

________________________________ född ______________ och är elev vid

 

_______________________________________ skola får mat enligt skollagens, Livsmedelsverkets, Socialstyrelsens samt Jordbruksverkets bestämmelser jämte Miljöstyrningsrådets baskrav.

 

Vi begär att skolan serverar vårt barn mat som svenska bönder som producerade maten slipper bli polisanmälda för.

 

Kosten ska enligt Skollagen vara näringsriktig [1]. Den enda kost som enligt Socialstyrelsens beslut om vetenskap och beprövad erfarenhet inom kostområdet är godkänd är en lågkolhydratkost [2]. Därför måste mängden kolhydrater begränsas till maximalt 100 g per dygn i enlighet med gammal beprövad forskning från 1900-talet [3].

 

Skollunchen bör enligt Livsmedelsverket innehålla 25-35 % av dagens energi. Därför får skollunchen innehålla maximalt 25-35 g kolhydrater.

 

Vad som serveras i övrigt bör följa Nordiska Näringsrekommendationers remissvar om kött, fisk och ägg samt animaliskt fett från mejeriprodukter och djurfett. Samtliga djurprodukter ska komma från miljöer som har uppfödnings- och djurhållningsregler som är minst lika omfattande som de svenska djurhållningsreglerna.

 

Grönsaker innehåller i stort sett enbart vatten samt smärre mängder kolhydrater, protein, fett, mineraler och vitaminer jämfört med animalisk mat [4]. Så grönsaker kan serveras utan tvång, vare sig uppåt eller nedåt.

 

 

 

Ort___________________________________   Datum 201__ - ____ - ____

 

 

 

______________________________________  ___________________________

Vårdnadshavare                                                     Vårdnadshavare

 

 

 

Ytterligare informationsbakgrund

Se baksidan


Begäran om mat

 

Ytterligare informationsbakgrund med referenser

 

Animaliskt protein innehåller samtliga livsnödvändiga proteinbyggstenar, aminosyror, i hög mängd. Mängden kött bör uppgå till minst 40 g protein per dag, det motsvarar minst 60 g kött eller fisk till lunchen

 

Vegetabiliskt protein saknar oftast tillräckliga mängder av livsnödvändiga aminosyror samt har låga mängder protein jämfört med animaliska proteiner. Växtdelar innehåller många gånger gifter för att skydda växten mot att bli uppäten av alla växtätare. Soja innehåller exempelvis växtöstrogener som kan påverka könsutvecklingen hos sojakonsumenten. Spannmål innehåller fytiner som förhindrar upptag av mineraler till kroppen.

 

För att få 14 g protein från exempelvis gurka med en femfaldig säkerhetsmarginal behöver man äta 8,75 kg gurka till lunch.

 

Animaliskt fett är nyttigt och saknar sjukdomsframkallande egenskaper [5]. Vi består till mer än 10 % av kroppsvikten av samma material utan att få sjukdomssymtom.

 

Vegetabiliska fetter som kan ätas kan komma från oliv-, raps-, palm- eller kokosolja samt i små mängder från linolja. Övriga vegetabiliska oljor har enligt forskning för stor halt av inflammationsdrivande och cancerframkallande fleromättade fetter av omega-6-typ [6].

 

Kolhydrater från spannmål och socker är giftiga om man äter mer än 100 g per dag utan insulin, eget eller tillfört via spruta. Kroppen drivs av ättiksyra från i första hand fett. Om man äter kolhydrater måste kroppen ställa om sin ämnesomsättning från fettförbränning till förbränning av kolhydrater nedbrutet till ättiksyra för att undgå att man dör i sockerförgiftning. Hos en 70 kg person så innehåller den totala blodmängden om 5,6 L endast 1,5-3,0 g glukos. Äter man 5 g kolhydrater så kan blodglukosvärdet stiga till 15 mmol/L. Tillför man snabbt mer än 25 g glukos till blodet så dör man i akut glukosförgiftning.

 

Livsmedelsverkets kostråd är helt underkända av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i dess rapport från maj 2010 [7]. SBU fann att Livsmedelsverkets kostråd helt saknade vetenskaplig grund.

 

Livsmedelsverkets kostråd är rekommendationen på populationsnivå och får ej användas på individnivå . Livsmedelsverkets kostråd är därför olagliga att använda inom sjuk- och äldrevård, offentliga institutioner och därmed även inklusive skolan.

 

Mora den 17 juni 2013

Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i barn- och ungdomsmedicin

Filosofie licentiat i Biokemi

Oberoende senior vetenskapsman i näringslära[1] Skolverket och Livsmedelsverket saknar definition av näringsriktig mat. Alltså måste man gå till gamla kunskaper i fysiologi, biokemi och endokrinologi från 1900-talet.

[2] Socialstyrelsens beslut av 2008-01-16 Dnr 44-112267/2005

[3] Julius Lagerholm, Hemmets Läkarebok, Fröléen & comp, Stockholm 1921

[4] Livsmedelsverkets matdatabas.

[5] Holmberg, Thelin High dairy fat intake related to less central obesity: A male cohort study with 12 years’ follow-up Scandinavian Journal of Primary Health Care June 2013, Vol. 31, No. 2 , Pages 89-94 (doi:10.3109/02813432.2012.757070)

[6] Wirfält, Mattisson, Irene (arbetar nu på Livsmedelsverket) et al Postmenopausal breast cancer is associated with high intakes of omega-6 fatty acids (Sweden). Cancer Causes Control. 2002 Dec;13(10):883-93.

Lågkolhydratmat på flyget

Läste på nätet att man inte kan få lågkolhydratkost på flyget. Fast det är en sanning med modifikation, portionsstorleken är så liten att det blir inte många gram kolhydrater trots hög procenthalt kolhydrater. Det är samma kost som Livsmedelsverket har som svältkost

 

Om alla bara sitter och knappar på datorn händer inget. 

 

Ring flygbolaget och meddela att du av etiska skäl äter specialkost, svenskt kött och svenska mejeriprodukter och svenska grönsaker. Sedan begär man att få den mat man behöver. "Man ska väl inte behöva svälta hela långa resan."

 

Det här fungerar på kommunal skolmatsnivå.

 

http://www.atl.nu/lantbruk/svensk-mat-som-specialkost-i-skolan

 

Det är bra att Land Lantbruk lyckas finna den viktigaste meningen i reportaget.

 

”Vi tröttnade på att kommunerna serverar våra barn mat som vi bönder skulle bli polisanmälda för, om det var vi som producerade den”

 

http://www.atl.nu/ledare/dubbelmoralen-blev-solklar-i-en-mening

 

 

Tillbaka till flygbolagen och deras mat.

 

Når man inte det önskade resultatet den vanliga normala vägen nerifrån så börjar man uppifrån.

 

Ring huvudkontoret och be att få prata med verkställande direktören (VD) (generaldirektören då det gäller myndigheter).

 

Vanligtvis hamnar man hos VDs sekreterare som alltid vet allt och omedelbart kopplar dig till den lägsta beslutsmyndiga personen.

 

Problemet löst!

 

Med du måste kontakta flygbolaget själv, det är du som är kunden och kunden har alltid rätt.

 

Om alla som äter lågkolhydratkost ringer detta lilla samtal så blir det snabbt resultat. Men det hänger som alltid på mig själv om jag vill ha resultat.