Patienter svälter tack vare dietisters (bristande) räkneförmåga

Det är alltid lika intressant att räkna.
Som ledamot i Nämnden för kostsamverkan i Mora så har jag sedan två år klagat på att patienterna svälter. Så vi fick en genomgång av en dietist senast. Hon levererade snygga siffror. Men gossen Ruda i nämnden summerade siffrorna och påvisade än en gång att patienterna svälter i vården.
 
Ser vi på maten som serveras i Mora på lasarett och äldreboende så har en dietist räknat ut att patienterna ska ha 2 200 kcal och A-kost (Allmän kost på sjukhus).

Sedan redovisar hon att frukost ger 300 kcal, lunch 440 kcal liksom middag och sedan två mellanmål och ett kvällsmål med vardera 200 kcal.
 
Summerar jag detta så blir det 1780 kcal per dag. Det är 420 kcal eller 25 % mindre än den beställda mängden mat per dag. Livsmedelsverkets rekommendationer för friska är 2 500 för kvinnor och 3 200 kcal för män. Sjuka har oftast ett betydligt större energibehov, mer än 10 000 kcal/dag.
 
Inte undra på att man svälter på äldreboende och inom sjukvården.
 
Jamen E-kost då? E står för energi- och proteinförstärkt kost.
Det enda som skiljer A-kost från E-kost är att E-kosten innehåller mindre kolhydrater och total mängd energi än A-kosten. Procentuellt är det mer protein och fett men den absoluta mängden energi är 10 % ännu lägre än A-kosten.
 
Jag säger som Stora Stygga Vargen: " BAH!, Tredubbelt BAH!" när han missade de tre små grisarna för femtioelfte gången.

Dessa koster är baserade på Livsmedelsverkets ESS-grupps förslag från 1993 och 2003. ESS-gruppens rapporter är indragna av Livsmedelsverket under hösten 2011. Så Expertgruppens för Samordnad Sjukhuskost (ESS) förslag kan och får inte ligga till grund för några kostförslag.
 
Då kvarstår endast Socialstyrelsens beslut från den 16 januari 2008. En lågkolhydratkost.

Oregerlige människan

Jag älskar GB Shaw!
 

The reasonable man adapts himself to his environment while the unreasonable man adapts his environment to himself.
All progress is therefore dependent upon the unreasonable man.
- George Bernard Shaw


Kostchef överprövar läkares intyg

Jag fick en fråga om att en kostchef begär ut sekretessbelagd patientinformation för att överpröva en läkares medicinska kunskaper och bedömningar.

 

Så mitt svar blev

 

Men vad tänker kostchefen göra med sekretessbelagd information som läkaren enligt sekretesslagen och Hälso- och sjukvårdslagen är förhindrad att delge kreti och pleti? Inte ens kollegor eller annan vårdpersonal har rätt att ta del av patientens sjukhistoria utan att anmälas för journalintrång.

Tänker verkligen kostchefen överpröva läkarens medicinska kunskaper och läkarens medicinska bedömning?

 

Jag anser att detta är ett stort problem att kostchefer och andra byråkrattor med, som det verkar total okunnighet, bara tänker ens tanken att kunna/vilja/våga överpröva en läkare och det utlåtande denne har skrivit i sin egenskap av medicinskt sakkunnig myndighetsperson.

 

När jag är på mitt elaka humör brukar jag kräva att barnet ska ha vegankost (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!) eller halalmat (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!) med tillägg av kött, fisk, ägg och animaliskt fett och att man sedan kräver att alla vegetabiliska produkter inklusive vegetabiliska oljor tas bort.

Ska man gå på trosuppfattning så lär LCHF enligt vissa också tillhöra ett trossamfund, och då kan man hänvisa till att LCHF-kost är trosbaserat (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!). Så om kostchefen inte anser att LCHF-kost är trosbaserad och därmed OK utan läkarintyg? Då måste ju LCHF-kost vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet och därmed enligt gällande direktiv från Socialstyrelsen från 2008. Fantastiskt! Hur ska kostchefen lösa detta lilla problem?

 

Enkelt! Låt föräldrarna bestämma, det brukar bli rätt.

 

Det är också viktigt att hävda att läkarens medicinska bedömning inte får ifrågasättas av lekmän.

Kom ihåg att läkaren har en lång utbildning och sedan ett långt arbetsliv med mycken klinisk kunskap. Den djupa kunskap i fysiologi, biokemi, endokrinologi och näringslära som läkaren har inhämtat visar att animalisk mat är den livsnödvändiga mat som vi människor är utvecklade att äta, vi äter kolhydrater bara i nödfalll eftersom de är giftiga i större mängd än 3 gram glukos i blodet och letala i större mängd än 15-25 gram glukos i blodet.

 

Till och med Livsmedelsverket hävdar att protein och fett är livsnödvändigt. Vi måste äta protein och fett och dessutom av animaliskt ursprung eftersom vegetabiliska proteiner saknar vissa essentiella aminosyror och vegetabiliskt fett saknar långkedjiga animaliska fetter.

 

Inte ens Livsmedelsverket hävdar att kolhydrater är livsnödvändiga medan Livsmedelsverket också hävdar att kolhydrater endast späder ut de livsnödvändiga animaliska proteinerna och fetterna och ger en grav undernäring, också detta korrekt information. Livsmedelsverket har benämnt kolhydrater som "tomma kalorier" på åtminstone tio olika sidor på sin hemsida.

 

Livsmedelsverkets propaganda att man ska äta mer omega-6-fetter är i strid med den vetenskap som finns. Livsmedelsverkets Irene Mattisson var andreförfattare i en vetenskaplig artikel 2002 där det visades att omega-6 var det enda fett som var skadligt, gav ökad risk för bröstcancer. (Wirfält, Mattisson et al, Cancer Causes Control 2002 Googla för korrekt titel)

 

Ska man gå den formella vägen är faktiskt Livsmedelsverkets hemsida och råd en guldgruva att ösa ur.

 

Ta exempelvis Livsmedelsverkets Råd för spädbarn och småbarn Personalhandbok http://www.slv.se/upload/dokument/remisser/Remisser_2011/rad_spadbarn_smabarn/Personalhandbok_slutversion_remiss.pdf gå till sidan 19 där det står:

Föräldrarna bestämmer vad som ska serveras och barnet om, och hur mycket, det vill äta av den mat som serveras.”

 

Med andra ord är föräldrarnas önskan skolans lag, gäller alla skolor, även i X-stad.

 

Sedan är det viktigt att hänvisa till Regeringsformen 1 kapitlet 9 § där det krävs att myndighet (=kommunal verksamhet) arbetar med att alla är lika inför lagen och att myndigheten ska iaktta saklighet och opartiskhet. Och grundlagen är överordnad all annan lag och skall följas av myndigheter.

 

Vill du ha mer info?

Läs mer på denna blogg, här finns mycket mer info.


Livsmedelsverkets kostråd orsakar sjukdom!

Livsmedelsverket har 2012-11-20 kommit ut med nyförfattade rekommendationer om fleromättat fett.

 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Fett/Fakta-om-fett/Omega-3--och-omega-6-fettsyror/

 

Här kommer de med sina vanliga kostråd baserade på NNR4 från 2005. Detta trots att de nästan har slutfört NNR5 och borde använt modern referenslitteratur.

 

Dessa kostråd om fleromättat fett är ordrika men faktafattiga. Klassisk teknik om man inte har mycket på fötterna.

 

Livsmedelsverket påpekar hela tiden att det vetenskapliga underlaget är vagt eller svagt eller motsägelsefullt. Men sedan drar de inga slutsatser av sina vaga, svaga eller motsägelsefulla underlag.

 

Slutsatsen måste bli att så länge som vetenskapligt underlag saknas får ingen rekommendation ges.  

 

Det är intressant att Livsmedelsverket har bättrat sig genom att hänvisa till referenser, de har hela 11 stycken referenser i denna artikel.

 

Fyra är konsensus-rapporter (referenserna 1, 3, 8 och 11) där alla sitter i knät på varandra och kramas. Dessa kosensusrapporter bygger inte på vetenskap utan bara på tyckande så de ska därför utgå.

 

Två av de övriga sju referenserna är från Livsmedelsverkets egen kostundersökning Riksmaten från 1998-2003 (referenserna 4 och 5). Detta trots att det finns en senare Riksmaten från 2010. Varför har man inte med den senaste Riksmatenundersökningen? Dessa två referenser bygger inte på senaste rön och ska därför utgå.

 

Två av de kvarvarande fem referenserna är nr 9 och 10 som är motsvarande epidemiologiska studier av fransk respektive belgisk delbefolkning. Så dessa epidemiologiska studier kan inte heller beaktas och ska därför utgå.

 

Kvar finns nu tre referenser (2, 6 och 7), litet ålderstigna men 7 handlar om astma, ett delsymtom på ett felaktigt intag av PUFA. Det finns modernare referenser som konfirmerar dem.

 

Så Livsmedelsverkets kostråd saknar vetenskapligt underlag, precis som SBU kom fram till i sin rapport 2010, ”Vetenskapen bakom kostråden är synnerligen bräcklig” omformuleda till begripligt språk: Livsmedelsverkets kostråd saknar vetenskaplig grund.

 

Likväl utmynnar alla dessa uselt underbyggda ”studier” i en klar rekommendation.

Rekommendationer

Intaget av fleromättade fettsyror (omega-6 och omega-3) bör utgöra 5-10 procent av det dagliga energiintaget (E%), varav cirka 1 E% bör vara omega-3-fettsyror. 1 E% motsvarar 2,5-3 gram per dag för en vuxen kvinna respektive man. ”

 

Jaha, det blev man inte mycket klokare av. Tillbaka till Livsmedelsverkets hemsida

 

Hur mycket är normalt energiintag?

 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Referensvarden-for-energiintag-hos-grupper/

 

Aktiva kvinnor 10,4 MJ eller 2 500 kcal

Aktiva män  13,3 MJ eller 3 200 kcal

 

Kvinnor ska då äta 225 kcal eller 25 g omega-6 per dag

Män ska då äta 288 kcal eller 32 g omega-6 per dag.

 

Men jag saknar den centrala referensen i detta sammanhang,

 

Wirfält E, Mattisson I, Gullberg B, Johansson U, Olsson H, Berglund G. Malmö Diet and Cancer Study: Department of Medicine, Surgery and Orthopedics, Lund University, Sweden. elisabet.wirfalt@smi.mas.lu.seCancer Causes Control. 2002 Dec;13(10):883-93.
Postmenopausal breast cancer is associated with high intakes of omega6 fatty acids (Sweden).
 

Här framgår att om en postmenopausal kvinna äter mer än 20 gram omega-6-fett om dagen ökar risken för bröstcancer.

 

Livsmedelsverket rekommenderar alltså att kvinnor överskrider gränsen 20 g per dag och riskerar därmed mer bröstcancer.

 

Slutsats:

 

Livsmedelsverkets kostråd orsakar sjukdom!


Livsmedelsverkets enkät efter Skolverkets konferens

Jag var på Skolverkets konferens ”Så klarar din verksamhet nytt lagkrav på skolmaten!” om skolmat och skollagens implementering av Livsmedelsverkets kostråd den 28 november 2012. 

Det var ett rent propagandaparty för Livsmedelsverket. Se http://kostkunskap.blogg.se/2012/december/propagandaparty.html

Sedan kommer Livsmedelsverket med en enkät om Skolverkets konferens.

Det är besynnerligt att Skolverket ansvarar för en konferens som visar sig styras helt av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket hälsar välkommen till en konferens anordnad av Skolverket, inte Skolverket.

Det är besynnerligt att Skolverket ansvarar en konferens som visar sig styras helt av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket skickar ut en enkät efter en konferens anordnad av Skolverket, inte Skolverket.

Men här kommer mina svar på Skolverkets konferens som visar sig vara ett rent propagandaparty för Livsmedelsverket.


1. Vilken typ av organisation företräder du?
• Kommunal nämnd mm

2. Vilken är din befattning?
• Politiker i annan nämnd

3. Vilket helhetsbetyg ger du åt programinnehållet (föreläsare och budskap)
   Mycket bra
   Bra
• Mindre bra
   Dåligt
   Vet ej

4. Uppfyller eftermiddagen dina förväntningar?
   Ja, den överträffade mina förväntningar
   Ja, jag fick det jag förväntade mig
   Nej, jag hade förväntat mig mer
• Nej, den uppfyllde inte alls mina förväntningar
   Vet ej

5. Det viktigaste jag har tagit med mig från seminariet
Det viktigaste jag har tagit med mig från seminariet är att Livsmedelsverket fortsätter att propagera för kostråd som är underkända ur vetenskaplig synpunkt av SBU i maj 2010.

I och med att SBU skrev att "Vetenskapen bakom kostråden är synnerligen bräcklig" så får legitimerad vårdpersonal endast rekommendera kost enligt Patientsäkerhetslagens 6 kapitel 1 § och därmed endast enligt Socialstyrelsens beslut av den 16 januari 2008.

Att rekommendera Livsmedelsverkets kost är alltså olagligt för legitimerad personal enligt Patientsäkerhetslagens 6 kapitel 1 §.

Att Livsmedelsverket inte kan definiera uttrycket "Näringsriktig" eller "Näringsriktig måltid" är utomordentligt graverande för Livsmedelsverket.

Med tanke på att NNR5 dessutom att i stor utsträckning kommer att ändra sina kostråd efter remissomgången på grund av undermålig dokumentation så är det utomordentligt allvarligt att Livsmedelsverket fortsätter att propagadaföra de gamla kostråden som SBU har underkänt för mer än två och ett halvt år sedan.


6. Var det något du önskat höra mer om?

Jag vill höra mera om Socialstyrelsens lågkolhydratkost, den enda kost som medicinskt legitimerad personal får rekommendera.

Jag ställer med glädje upp som konsult åt Livsmedelsverket enär jag kan mer än tillräckligt angående nutrition, både SLVs och Socialstyrelsens varianter samt dessutom är synnerligen kunnig inom nutrition, fysiologi, biokemi och endokrinologi.


7. Har du övriga synpunkter på arrangemanget och innehållet?

Det är beklagligt att Livsmedelsverket och Skolverket så ensidigt och propagandistiskt ger ut propaganda om Livsmedelsverkets av SBU underkända kost utan att med minsta knyst berätta att all fysiologi, biokemi, endokrinologi samt nutritionslära talar för att en Socialstyrelsens lågkolhydratkost är den kost våra barn och även vi bör äta.

Jag ställer gärna upp som föreläsare hos er nästa gång


8. Har du tips eller önskemål på hur våra organisationer kan stödja en fortsatt utveckling av svenska skolmåltider?

Det finns utmärkta möjligheter att utveckla och förbilliga skolmåltiderna genom att laga gamla svenska husmanskosten med mycket smör och grädde, hoppa över allt spannmål och minska på grönsakerna. Ser man ur fysiologisk synpunkt så ska man ersätta kolhydraterna i kosten (dyra per 100 kcal, paprika kostar mer än 20 SEK/100 kcal). Fett är billigt och energitätt och mättande och essentiellt, kostar mindre än 85 öre/100 kcal (smör kostar 75 öre/100 kcal, vispgrädde 85 öre/100 kcal). Till och med potatis är dyrare än smör och vispgrädde per 100 kcal

Gamla franska köket är lika bra och lika gott. Även här är man sparsam med kolhydraterna. Och det finns hur många gamla recept som helst tillgängliga på nätet och i gamla kokböcker.

Militärkökens kokböcker är också en guldgruva att ösa ur.

Kolesterol och mat(te)

Tänk att man anser att ett ägg innehåller kolesterol som påverkar kroppens kolesterolmängder.

Då måste vi börja med att försöka förstå tänket hos den som utfärdat rekommendationen.

I USA räknar man kolesterol i milligram/dL, i Europa räknar man millimol/L. Ingen i Europa eller USA har en aning om hur mycket kolesterol 200 mg/dL, som motsvarar 5 mmol/L, egentligen är. Amerikanarna har ingen aning om hur mycket en deciliter är, de räknar bara i pints och gallons. Ingen, vare sig amerikaner eller européer vet hur mycket 5 mmol/L är, man måste multiplicera med molekylvikten för att få en susning om mängden. Och ingen verkar veta att molekylvikten hos kolesterol är knappt 400 g/mol.

Sedan mäter man totalmängd kolesterol och drar ifrån mängden HDL och en femtedel av mängden triglycerider som man sedan benämner mängden LDL.

Ett ägg innehåller ungefär 200 mg kolesterol.

Jahapp, då har vi utgångsläget klart för oss.

Om totalmängden kolesterol är 200 mg/dL och vi äter ett amerikanskt ägg som innehåller 200 mg kolesterol så måste ju kolesterolmängden i blodet fördubblas.
200 mg/dL+200 mg=400 mg/dL.

Alltså är ägg livsfarliga.

Om vi äter ett europeiskt ägg som innehåller 200 mg så måste vi först dividera med 400 (molekylvikten för kolesterol). Vi får då 200/400=0,5 mmol. Så bra då stiger ju kolesterolhalten bara från 5 mmol/L till 5,5 mmol/L.

Alltså är ägg nästan lika livsfarliga i Europa, men bara 10 procent så farliga.

Men hallå! Är det ingen som kan räkna här längre? Min gamla mattelärare började undervisa matematik omkring 1920 och jag var en av hennes sista elever innan hon gick i pension. Och hon kunde sin matematik. Hon lärde mig att man måste se till sorten också, inte bara siffrorna. Sorten är en del av siffermängden. Här har man lagt ihop mg/dL med mg, lagt ihop mmol/L med mmol. Sort/volym är en koncentration medan sort är en mängd. 

Man har glömt hur stor volymen blod är, runt 5,6 L hos en 70 kg person.

Det amerikanska ägget om 200 mg kolesterol läggs till 200 mg/dL*56 dL= 11 200 mg eller 11,2 gram kolesterol. Det blir en ökning i blodet med 0,018 eller 1,8 procent. Det är mindre än mätfelet i blodprovet.

Det europeiska ägget om 200 mg kolesterol läggs till 5 mmol/L*5,6 L=28 mmol kolesterol. Det blir en ökning i blodet med 0,018 eller 1,8 procent. Det är mindre än mätfelet i blodprovet.

Ja, det blev precis lika stor ökning av kolesterolhalten i blodet vare sig man äter ett europeiskt eller ett amerikanskt ägg, mindre än mätfelet.

Sedan kommer nästa problem.

Hur mycket kolesterol finns det i hela kroppen?

Jag har sett uppgifter som varierar från 35 g till 250 g. Låt oss då vara litet försiktiga och säga att det finns 150 g kolesterol i hela kroppen.

Då påverkar ett ägg kroppens kolesterolmängd med 0,13 procent. 1,3 promille. Det är helt försumbart.

Med andra ord så kan vare sig ökning eller minskning av kolesterol i kosten omöjligt påverka vår totala kolesterolmängd över huvud taget.

Slutsats: Någon som saknar kunskaper i mellanstadiets matematik har försökt räkna på något vederbörande inte förstår och kommit till helt felaktiga slutsatser. Alla andra verkar låta bli att tänka över huvud taget och än mindre kunna kontrollräkna.
 
Vi måste börja kontrollera fakta för att kunna sortera bort all den förfalskade "information" som finns inom den medicinska sfären. Det är ett Herkulesarbete att rensa i medicinens Augias stall!

Propagandaparty

Livsmedelverkets och Skolinspektionens gemensamma propagandaparty i Stockholm 2012-11-24

Eva Sundberg från Livsmedelsverket höll i partyt och hälsade oss välkomna. Hon berättade om Måltidens mervärden. Det är viktigt med näringsriktig mat och med en god måltidsmiljö.

Sedan pratade Lars-Åke Bäckman från Skolverket om den nya skollagen och dess krav på näringsriktighet. Definition av näringsriktighet saknades. Men enligt propositionen bör SNR ligga till grund för en näringsriktig mat.

Före kaffet redovisade Agneta Wennberg den undersökning som Skolinspektionen gjort i ett urval av skolor. Vad man inte inspekterade var just begreppet Näringsriktig mat utan man begränsade sig till några näringsämnen och om dokumentation av processen som ledde till skollunchen..

Två frågor tilläts
1. Hur kan man planera en måltid om begreppet Näringsriktig måltid saknar definition
Svar: Livsmedelsverkets kostråd ligger till grund för Näringsriktig måltid
2. Följdfrågan blev vilket av Livsmedelsverkets kostråd som man skulle använda sig av
a. SLV-kost
b. Medelhafskost
c. Nordisk kost
d. Allmän kost
e. Energiförstärkt kost
f. SNÖ
g. Måttligt kolhydratreducerad kost

Samtliga av dessa koster saknar vetenskaplig grund enligt Statens beredning för medicinsk Utvärderings (SBU) rapport Mat vid diabetes från 2010.
Svar: Låt oss ta svaret på denna fråga efter fikapaus och nästa föredrag.

Fikapausen bjöd på färskpressad juice, fruktsallad, frukt, smörgåsar med lax, mager ost med grukskiva och givetvis margarin på det fiberrika brödet. Lyckligtvis fanns det kaffe och det gick bra att äta laxen och osten.

Nu kom Anna-Karin Quetzel och pratade om Näringsriktiga skolmåltider.

Anna-Karin berättade om Livsmedelsverkets kostmönster, men de verkar vara samma gamla SLV-kost som SBU visade sakna vetenskaplig grund.

Hon visade sedan att näringsriktig mat innehåller
1. Grönsaker och frukt
2. Fisk
3. D-vitamin
4. Järn
5. Fettkvalitet
6. Salt
Om man då ser på dessa kriterier så ser man att Livsmedelsverket blandar ihop grönsaker, som innehåller litet kolhydrater, med energi- och kolhydratrika frukter.

Frukt påstås vara näringsriktigt men består endast av vatten och 10 % socker. Vitamin- och mineralinnehållet är så lågt att vi kan glömma frukt som näringsriktigt.

Grönsaker innehåller mest vatten och endast litet energi, vitaminer och mineraler. Glada färgklickar kan de vara med näringsriktiga är de inte.

Fisk tar Livsmedelsverket upp, det är bra men var är resten av den animalbaserade näringsriktiga födan som kött, skaldjur och ägg?

Det gläder mig att Livsmedelsverket anger D-vitamin som näringsriktigt. Men man anger inga nivåer av vitamin D3. Enligt den forskning som finns så behöver en vuxen minst 4 000 IE (100 µg) eller 60 IE/kg per dag. Småbarn upp till omkring 7 kg får denna mängd motsvarande 4 000 IE/70 kg eftersom de får 400 IE per dag enligt Livsmedelsverkets egen rekommendation. Nyfödingar får ännu mer, upp till 10 000 IE/70 kg och dag.

Järn är också bra, enklast genom att äta kött, helst stekt i smör i gjutjärnspanna.

Fettkvalitet är återigen ett odefinierat uttryck.

Det bästa fett man kan äta är animaliskt fett, det har ungefär samma sammansättning som vi själva har i våra cellmembraner och fettdepåer. Det har visats vara helt ofarligt och ogiftigt i mängder överstigande 400 kg hos en och samma individ. Normalt har man 10-20 % av kroppsvikten lagrat i kroppen i form av fett. Knappt 50 procent av animaliskt fett är mättat fett, ungefär lika mycket är enkelomättat fett och resten, omkring 5 %, består av animaliskt fleromättat fett. Denna sammansättning beror på att animaliskt fett måste ha rätt sammansättning för att få rätt smälttemperatur i kroppen. Fisk som lever i kallare miljö har mer fleromättat fett än varmblodiga djur och kokospalmen gör 92 % mättat fett eftersom den lever i tropikerna.

Fleromättade vegetabiliska fetter av omega-6-typ har visats öka risken för cancer varför man ska låta bli att äta dem, det räcker att äta animaliskt fett som innehåller alla fettsyror i perfekt mängd och sammansättning.

Sedan kommer vi till salt. Rekommendationen måste bli: Ät mer än 7,5 g salt per dag om du vill må bra. Använd halometern som finns på tungan. (Salometer=saltmätare) Se vidare de kommande Nordiska Näringsrekommendationer version 5 dit jag skickat remissvar som inte går att bortse ifrån. Se även http://kostkunskap.blogg.se/2012/november/nnr5-och-salt-inte-bra.html och http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2012/11/27/remissvar-nnr5-om-salt/

Men Livsmedelsverket hävdade motsatsen mot den grundläggande fysiologin, biokemin och endokrinologin.
 

Men någon definition av Näringsriktig mat kom aldrig. Inga frågor efter detta föredrag

Sedan kom två personer som kritiserade våra förvaltningsdomstolars oförmåga och ovilja att kontakta EU-domstolen då det gäller Lagen om offentlig upphandling. EU har bättre rekommendationer än Sverige som har tolkat EUs regler på ett synnerligen strängt sätt som saknar motstycke i resten av EU. Brukar kallas "Bäst i klassen"-syndromet, ett ganska vanligt svenskt myndighetsbeteende till skillnad från övriga EU-länder som tolkar EUs direktiv på ett mera avslappat och sunt sätt. Men det börjar att bli bättre i Sverige, vi FÅR ställa krav på upphandlingarna.

Sedan inser inte våra svenska myndigheter att kött (=kor och andra växtätare) är metansänkor i stället för det påstådda metanspridare. Läs mer: 
http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2012/01/14/minska-metanutslappen-at-mer-lokalt-kott/ 
http://kostkunskap.blogg.se/2012/february/vegankost-forstor-jorden-eller-at-mer-kott-o.html 
http://kostkunskap.blogg.se/2012/august/at-mera-kott-och-radda-planeten.html 

Sedan hann man inte med en sammanfattande debatt.

Men det var en intressant konferens där Livsmedelsverkets av SBU underkända kostråd fortsätter att spridas på ett propagandistiskt sätt mellan myndigheter. Lyckligtvis verkar Skolverket ha insett att Livsmedelsverkets odefinierade uttryck ”Näringsriktig mat” verkligen är odefinierat och därmed omätbart. Och kan man inte mäta så kan man inte mäta. 

Det var i alla fall några andra människor som har funnit samma saker som jag. Men alltför många är troget troende utan kunskap. Kan liknas vid en fårskock utan eget tänkande som av Livsmedelsverket vallas rakt in i vargens gap.

 


RSS 2.0