Koka soppa på en nubb

Jag har läst en artikel

Darshana Durup et al, A reverse J-shaped association between serum 25-hydroxyvitamin D and cardiovascular disease mortality – the CopD-study.  

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2014-4551

 

Oj så mycket fel man kan göra i en respekterad medicinsk tidskrift.

 

Vitamin D3 är ett livsviktigt vitamin/hormon. Det finns mer än ett par tusen kemiska reaktioner som är beroende av vitamin D3.

 

Denna studie visar att endast 27 % uppnår gränsen för de klinisk kemiska laboratoriernas normalnivå av vitamin D3 om minst 75 nmol/L. Så 73 % har brist på vitamin D3 enligt studien om man använder klinkemlabbens referenser.

 

Endast 1,5 % av hela populationen har mer än den fysiologiska koncentrationen av vitamin D3 om minst 125 nmol/L. Det innebär att 98,5 % av de undersökta har en visad brist på vitamin D3. Se diagram nedan.

 

Den fysiologiska nedre gränsen är 125 nmol/L. Under den nivån skickar en ammande kvinna inget vitamin D3 med bröstmjölken till barnet. Under den nivån är paratyroideahormon förhöjt vilket tyder på dålig benhälsa. Kallas för Engelska sjukan hos barn där bentätheten blir för låg beroende på för litet kalcium i kroppen. Detta kalcium som tas upp i mag-tarmkanalen med hjälp av vitamin D3 som också hämtar tillbaka kalcium från utsöndringen i njurarna. Hos vuxna kallas samma sjukdom för benskörhet eller osteoporos.

 

Dessa siffror om brist på vitamin D3 som kommer fram i denna artikel verifieras av en studie över samtliga vitamin D3-prover som tagits på 30 275 individuella personer under 2013 vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. (Kallner, Estonius, En retrospektiv studie över beställningsmönster för mätning av D-vitamin. Klinisk biokemi i Norden 3, 2014 s 26-33 http://kbn.nfkk.org/kbn_2014_3/#26 )

 

Även i denna studie från KS visade det sig att medelvärdet låg på 50 nmol/L och mer än 80 % hade vitamin D3-nivåer under 75 nmol/L och uppskattningsvis omkring 1 % som hade mer än 125 nmol/L. Det finns ytterligare studier som visar samma sak.

 

När man se på förevarande studie finner man konstigheter under rubrikerna uppföljningstid och medelålder vid dödsfallet.

 

Uppföljningstiden (som definieras som tid mellan provtagning och död) ökade med ökande nivåer av vitamin D3. Ingen J-kurva där. Och uppföljningstiden är kort, bara mindre än tre år, för att kunna se några resultat. Är man omkring 50 år vid början av studien och dör vid omkring 80 har en uppföljningstid på 3 år inte mycken betydelse.

 

Medelåldern vid dödsfallet, omkring 80 år, ökade med ökade nivåer av vitamin D3. Ingen J-kurva där heller.

 

Bara dessa två faktorer visar att författarna synes sakna grundläggande kunskaper i statistik för att på ett otillbörligt sätt lyckas vinkla informationen.

 

Dessa två faktorer måsta kompenseras för på ett statistiskt korrekt sätt, annars blir resultaten som i detta fall helt missvisande. Men det ska en bra statistiker göra

 

Man förstår att författarna inte redovisar nivåerna över 125 nmol/L i lika täta steg om 25 nmol/L från 125 nmol/L upp till 250 nmol/L som är den övre normala gränsen för vitamin D3 enligt kemlabben. Det var för få personer för att över huvud taget göra statistik på.

 

Sammanfattningsvis så visar denna studie på klassiskt forskningsfusk samtidigt som den intressant nog bekräftar flera andra studier. Det är visat i ett flertal olika studier att nivåerna av vitamin D3 hos befolkningen ligger allvarligt lågt (omkring 50 nmol/L) och långt under det fysiologiska lägsta acceptabla nivån om minst 125 nmol/L. Se diagram nedan.

 

 

Att 98,5 % av befolkningen har nivåer av vitamin D3 under nivån för att en ammande kvinna ska kunna ge livsnödvändigt vitamin D3 till sitt ammade barn är ur folkhälsosynpunkt förskräckligt och oacceptabelt. Inte undra på att sjukdomar som benskörhet, sockersjuka och många andra sjukdomar, där en fysiologisk nivå av vitamin D3 krävs, ökar kraftigt. Benskörhet är det namn man gett barnsjukdomen engelska sjukan då samma sjuka drabbar vuxna.

 

Sedan är det så lätt att hjälpa befolkningen. Ge alla en lagom dos vitamin D3, förslagsvis 600 000 IE (15 000 µg) som engångsdos och sedan underhållsdos om minst
5 000 IE (125 µg) dagligen eller 50 000 IE (1 250 µg) var vecka. Se Cipriani C et al Effect of a Single Oral Dose of 600,000 IU of Cholecalciferol on Serum Calciotropic Hormones in Young Subjects with Vitamin D Deficiency: A Prospective Intervention Study. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jul 21. 

Livsmedelsverkets rekommendation för barn under två år är 10 µg eller 400 IE. Räknar man om den dosen som en nyföding får, 10µg till vad en vuxen bör äta.

 

En nyföding om 2,8 kg ska enligt Livsmedelsverket ha 10 µg/dag (400 IE) redan under första veckan efter födelsen.

 

Låt oss då räkna:

En nyföding väger 2,8 kg.  

400 IE/2,8 kg=143 IE/kg                  10 µ/2,8 kg =3,6 µg/kg

En vuxen väger omkring 70 kg 

143 IE/kg*70 kg=10 000 IE             3,6 µg/kg*70=250 µg

 

Vuxna bör ha 10 000 IE som motsvarar 250 µg om de ska få lika mycket vitamin D3 som en nyföding. Det finns flera studier som visar att 1 µg vitamin D3 på sikt ger en ökning av 1 nmol/L i blodet hos en vuxen.

Detta innebär att 125 µg (5 000 IE) på sikt ger en nivå om 125 nmol/L av vitamin D3

 

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi.

 

Kommentar: Denna kurva visar på en kraftig snedhet i fördelningen.

Det är problematiskt ur folkhälsosynpunkt att 98,5 % av befolkningen har nivåer av vitamin D3 under den fysiologiska normalgränsen om 125 nmol/L. Att befolkningen visar sig ha ett medelvärde om 50 nmo/Lsom är förskräckligt lågt jämfört med den fysiologiska normalgränsen om 125 nmol/L

 

Källa:Modifierad efter Darshana Durup et al, A reverse J-shaped association between serum 25-hydroxyvitamin D and cardiovascular disease mortality – the CopD-study.

 


Vitamin D3 och myndighets lagbrott

Hej Livsmedelsverket, dess generaldirektör samt selekterade regeringsledamöter.    

 

Det synes som om Livsmedelsverkets tjänsteperson Ingela Hallberg bryter mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen då hon hävdar att Livsmedelsverket kräver mer än en enstaka artikel för att förändra kostråden. Hon synes bryta mot både saklighets- och opartiskhetskriterierna.    

 

Det finns många vetenskapliga artiklar som redogjorts för i remissvaret till NNR5 som, eftersom de inte verkar kunna återfinnas hos Livsmedelsverket som var ansvarig myndighet rörande NNR5.    

 

Så Livsmedelsverket erbjuds åter att ta del av remissvaret via denna länk:

http://kostkunskap.blogg.se/category/vitamin-d3.html

(inlägg nr 2 så bläddra nedåt)

 

Det finns också många nyare artiklar om vitamin D3 som Livsmedelsverket till synes selekterar bort från sitt kontinuerliga följande av vetenskapen. Återigen brott mor RF 1:9.    

 

Jag begär att Livsmedelsverket omedelbart uppdaterar sig på den gamla som den moderna forskningen rörande vitamin D3

 

Jag begär återigen att Livsmedelsverket ändrar sina rekommendationer i enlighet med de rekommendationer som finns i remissvaret och den moderna forskningen.

 

Jag begär att Livsmedelsverket i fortsättningen ska följa grundlagen samt samtliga administrativa lagar. Enligt chefsjuristen i Landstinget Dalarna så har hon svarat ett otvetydig "JA" på frågan om myndighet alltid måste följa lag.

 

 Jag begär att Livsmedelsverket i fortsättningen kontinuerligt följer forskningen och att Livsmedelsverket kontinuerligt redovisar vilka artiklar man har läst. Genom att redovisa vilka artiklar ni har läst så kan allmänheten på ett rättssäkert sätt även hjälpa Livsmedelsverket att få kunskap om nya och äldre vetenskapliga artiklar för att underlätta Livsmedelsverkets arbete.  

 

 Till regeringsledamöterna jämte Lagrådet (allt för att underlätta och påskynda ärendet som jag finner synnerligen viktigt):    

 

Begår person brott mot brott upptaget i Brottsbalken får brottslingen ta konsekvenserna för sitt handlande.

 

Idag kan myndighet och myndighetsperson helt utan konsekvenser bryta mot grundlag och administrativ lag.
Bryter myndighet eller myndighetsperson mot lag kallas det korruption i andra länder. 
Detta problem är både snabbt och lätt åtgärdat: Regeringen föreslår att följande text föreläggs riksdagen att läggas till  Brottsbalken 20 kap. Om tjänstefel och lags följande m. m

 

1 a § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet bryter mot grundlag eller överordnad EU-lag skall dömas förr brott mot grundlag till fängelse, lägst fem år och högst tio år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall dömas till minst ett hundra dagsböter.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt brott mot grundlag till fängelse, lägst sex år och högst 18 år eller livstids fängelse. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört mer än ringa förfång eller mer än ringa otillbörlig förmån.

 

1 b § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet bryter mot administrativ lag eller överordnad administrativ EU-lag skall dömas för brott mot administrativ lag till fängelse, lägst två år och högst sex år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall dömas till minst femtio dagsböter.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt brott mot administrativ lag till fängelse, lägst fyra år och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört mer än ringa förfång eller mer än ringa otillbörlig förmån.


Vänligen
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor
OSVN

 
Noreply.Upplysningen@slv.se skrev 2014-11-26 13:46:
Hej!

Tack för informationen om artikeln.

Som grund för att utarbeta kostråd följer Livsmedelsverket 
kontinuerlig forskningen. En förändring av kostråden kräver
mer än en enstaka artikel. Vänligen Ingela Hallberg, rådgivare ________________________________ Din fråga: Hej Livsmedelsverket! Nu har det kommit en studie som visar att den
rekommenderade mängden av vitamin D3
i tillskott är för låg utom för barn under 5 månaders ålder. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4210929/ Se även mitt remissvar till NNR5 om vitamin D3, finns i era
gömmor och det finns att hämta här: http://kostkunskap.blogg.se/category/vitamin-d3.html (inlägg nr 2 så bläddra nedåt) Jag begär att Livsmedelsverket ändrar sina rekommendationer
i enlighet med de rekommendationer som finns i remissvaret. I annat fall torde Livsmedelsverket bryta mot 1 kapitlet 9 §
Regeringsformen (notoriskt faktum) Vänligen Björn Hammarskjöld Assisterande professor i pediatrik Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition ________________________________ [livsmedelsverkets logotyp] Upplysningen Box 622, 751 26 UPPSALA Tel. 018-17 55 00 www.livsmedelsverket.se<http://www.livsmedelsverket.se>

Vitamin D3 startdos

Det kommer in fler och fler rapporter att de allra flesta av oss nordbor har brist på vitamin D3. Det kan ge en mängd sjukdomar som benskörhet, hypotyreos, depression, ökad infektionsbenägenhet och mycket annat. Det finns åtminstone ett par tusen reaktioner i kroppen som är beroende av vitamin D3.

 

Det har tidigare visats att den fysiologiska nivån av vitamin D3 är minst 125 nmol/L. Under den nivån har mammors bröstmjölk för låg koncentration av vitamin D3 för att det ammade barnet ska få något vitamin D3 via bröstmjölken.

 

Våra gamla klinkemlab har som ”optimal” nivå 75-250 nmol/L baserat på mätningar av ”normalbefolkning”, inte på fysiologiska kunskaper.

 

Nu finns det sedan 2010 vetenskapligt bevisade möjlighet att snabbt få upp koncentrationen av vitamin D3 inom tre dagar [1].

 

Här visade man att friska unga hade en nivå av vitamin D3 på 40 nmol/L, det är en tredjedel av den lägsta fysiologiska nivån av vitamin D3.

 

När de fick 600 000 IE vitamin D3 så steg nivån av vitamin D3 till knappt 200 nmol/L då man tog nytt prov efter tre dagar.

 

En månad senare hade nivån sjunkit till 160 nmol/L och efter två månader hade nivån sjunkit till 107 nmol/L, under den fysiologiska nivån om 125 nmol/L.

 

Nivåerna av kalcium, fosfat och magnesium hölls normala oavsett nivå av vitamin D3.

 

Nivån av paratyroideahormon (PTH), som reglerar bentätheten i skelettet, sjönk från 6 pmol/L till omkring 4,4 pmol/L och den nivån höll i sig i minst tre månader.

 

Med andra ord det finns nu en bra och utvärderad metod att snabbt höja nivån av vitamin D3: Ät 600 000 IE (15 000 µg) som engångsdos och inom tre dagar har man uppnått mer än fysiologisk dos av vitamin D3. Underhåll sedan den nivån med att äta 50 000 IE (1 250 µg) vitamin D3 per vecka.

 

Men hur får man fatt på vitamin D3 i denna mängd?

 

Enklast från USA, sök på nätet eller använd denna länk:

http://www.applehealthfoods.net/shop/product_view.asp?id=1390292&StoreID=9468956e574944268dfc4c72b33a1b61&private_product=1

 

Kostar 25 USD för 180 kapslar om 50 000 IE vitamin D3 + frakt ca 10 USD. Det blir drygt en krona per vecka.

 

Sedan gäller ”Lustoptimering”[1] Cipriani et al Effect of a Single Oral Dose of 600,000 IU of Cholecalciferol on Serum Calciotropic Hormones in Young Subjects with Vitamin D Deficiency: A Prospective Intervention Study.J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jul 21 http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/jc.2010-0502


Vitamin D3 till NNR5

Här kommer mitt remissvar till NNR5 rörande vitamin D3.
 
Det blev en hel del ändringar.
 
Läs remissen här http://www.slv.se/upload/NNR5/Vitamin%20D%20NNR%202012.pdf 
 
Mitt remissvar 
 

 Vitamin D – NNR 2012 Public consultation

By

Björn Hammarskjöld

2013-06-02

 

Vitamin D

50

 

Line 51-52 should be replaced by the following table

 

Recommendation table

Vitamin D3                                                                                  

Age group                            Minimum µg/d        Maximum µg/d

Recommended intake               RI

Children below age 10                    75 µg                       250 µg

Children above age 10                  125 µg                       500 µg

Adults                                           125 µg                       500 µg

Pregnancy and lactation                 250 µg                       500 µg

Elderly                                          125 µg                       500 µg

Average requirements             AR        125 µg                       500 µg

Lower intake level adult            LI        125 µg

Upper intake level                                                                500 µg

 

 

 

 

Line 53 to 64 should be replaced by the following text

Introduction

 

Vitamin D3, a seco-steroid hormone, is a prehormone essential to animals including man. The existence of a substance now named vitamin D is reported to have been known since early antiquity. The first scientific description of rickets as a deficiency was reported in the 17th century by Dr. Daniel Whistler (1645) and Professor Francis Glisson (1650).

 

Nutrition was acknowledged as an experimental science in the period 1910th – 1930th and one of the major breakthroughs in the science of nutrition was the understanding of the causative factors of rickets and the development and the appreciation of the existence of vitamins [1].

 

Traditionally, vitamin D3 is regarded as an anti rickets vitamin that is used exclusively to prevent rickets and osteoporosis. Recent research has shown that most cells in the body has Vitamin D Receptors (VDR) in the plasma membrane as well as in the cellular nuclei and that there are several hundreds of cellular reactions that are vitamin D3 dependent [2]. Also, vitamin D3 has a profound involvment in the immune systems, the endocrinological systems and a lot of other vital systems in the body [3]. Vitamin D deficiency has been linked to inflammatory and long latency diseases, such as multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, lupus, tuberculosis, diabetes, cardiovascular disease, and various cancers, to name just a few.

 

The view of regarding vitamin D3 as a calcium regulator and rickets preventer only is an oversimplification and disregarding of true and modern science. The authorities have to have a better knowledge basis otherwise we are unable to make any decisions.

 

 

Line 67 to line 76 should be replaced by the following text

Normal levels of vitamin D3 in the blood.

 

There has been much debate about the normal level of the vitamin D3. Clinical chemical laboratories in Sweden usually defines less than 25 nmol/L as vitamin D3 deficiency, 25-75 nmol/L as vitamin D3 insufficiency, 75-250 nmol/L as optimal level of vitamn D3 and more than 250 nmol/L as potentially toxic level of vitamin D3 [4].

 

Line 77 should be replaced by the following text:

 

Physiological level of vitamin D3

There has been large debates over the physiological level of vitamin D3.

 

It is quite simple in reality.

 

There are several reports supporting that there is a linear relationship between intake of vitamin D3 and level of vitamin D3 in the blood.

 

When you increase the intake by 10 µg then the level of vitamin D3 will increase by 10 nmol/L, there is a linear relationship [5]. Also, lactating women need to have 125 nmol/L to give enough vitamin D3 in the breast milk to her baby. Parathyroid hormones are elevated when the vitamin D3 level is below 125 nmol/L. Darked skinned people living in the sun of Africa usually have a vitamin D3 level of 125-250 nmol/L

 

This shows that the physiological level of vitamin D3 is more than 125 nmol/L and that levels below 125 nmol/L must be considered as deficiency.

 

This means that the clinical chemical laboratories have to change their normal values as well.

 

Toxicity

Brohult and Jonsson showed in the beginning of 1970th that 2 500 µg vitamin D2/day for one year was without any toxic symptoms [6].

 

All toxic incidents but one is showing very large doses of vitamin D2, not vitamin D3

 

1 000 µg daily to infants gave toxicity in one to four months [7]. That is equal to 25 000 µg/day (1 000 000 IU) to an adult.

 

In Finland in 1950th up to 1964 they recommended giving 125 µg to newborns without any symptoms of toxicity [8]. 125 µg to a newborn of 2,8 kg is equivalent to 3 125 µg to a 70 kg adult per day.

 

In USA there was an accidental oversupplementation of Vitamin D in milk in the middle of 1990. The dose was up to 6 000 µg/day for half a year. The researcher found no signs of toxicity [9]

 

There are differences between vitamin D3 (animal vitamin D3 or cholecalciferol) and vitamin D2 (vegetable vitamin D2 or ergocalciferol) [10]

 

In 2008 G Jones [11] showed that an upper level of 750 nmol/L is safe.

 

In Poland the recommendation is vitamin D3 at 2,5 µgkg bodyweight, equals an adult dose of 175 µg to an adult [12].

 

In Sweden NNR4 recommends infants to have 10µg/day which equals an adult dose of 250 µg/day.

 

There is scientific information by R Vieth [13] from 1999 where the recommendation is t least 125 µg per day and a toxic dose is estimated to more than 1250 µg per day.

 

 

This means that the tolerable upper level of vitamin D3 intake is safe by a factor of at least 2, maybe a safety factor of 8, when the daily intake is below 3 500 µg/day or 50 µg*kg-1*day-1 (or 140 000 IU per day or 2 000 IU per kg and day).

 

Line 96-98 should be replaced by the following text

 

Vitamin D3 status in Nordic populations

According to various reports the majority of the populations in many countries have levels of vitamin D3 below the “optimal” level of minimum 75 nmol/L [14], also found in Norway by NNR5 and in Sweden [15]. But there are no reports of vitamin D3 levels below the higher physiological level of 125 nmol/L. This is embarrassing as there must be an even larger proportion of the populations that are deficient I vitamin D3. Also, the levels of vitamin D in Norway is shown to be too low, just 40 nmol/L [16]

 

 

A Finnish study giving 50 µg to newborns in 1966 reduced the incidence of diabetes type 1 by 78 % up to 30 years after birth [17]. 50 µg to a newborn of 2,8 kg is equivalent to 1 250 µg (or 50 000 IU) vitamin D3 per day to a 70 kg adult.

 

It should be remembered that the Finnish authorities in 1964 had changed the previous recommendations of 125 µg vitamin D3 from 1950th down to 50 µg per day. The recommendations previous to 1964 is equivalent to 3 125 µg (or 125 000 IU) vitamin D3 per day to an adult.

 

Now, since the Finnish recommendation was reduced to 10 µg in 1996, the number of patients with diabetes type 1 has soared in Finland.

 

 

Line 148 should be replaced by the following text

 

Summary

In most of the recent studies the results are indicating that the majority of the Nordic populations are severely deficient in vitamin 3.

 

The results of the present deficiency we are starting to see in increasing rates of diabetes type 1, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, lupus, tuberculosis, diabetes type 2, cardiovascular disease, and various cancers, to name just a few.

 

 

Lines 154-155 should be replaced by the following text

 

factors such as skin surface exposed, season, latitude. Dermal
production of vitamin D3 is not affected by pigmentation. [18].

 

But the production of vitamin D3 is negatively correlated to the baseline vitamin D3 level so those with a low vitamin D3 level synthesises more vitamin D3 than those with a higher vitamin D3 level. Those with a higher S-cholesterol had a higher synthesis rate than those with a lower S-cholesterol level.

 

24 % body surface irradiated with 1.1 J/m2 10 minutes every two to three days with a total irradiation time of 40 minutes gave a mean increase of 25 nmol/L.

 

Taking in account that the half life of vitamin D3 is one to two months then the level of vitamin D3 should be well above the physiological 125 nmol/L at the beginning of autumn/fall. Otherwise the supplies formed during summer sun exposure will be insufficient during winter and spring until the summer sun can replenish the supplies.

 

 

Lines 203-204 should be replaced by the following text

 

Supplements

 

The recommended level of vitamin D3 as more than 125 nmol/L is difficult to reach on food alone. The best source of vitamin D3 is the UVB-rays of the sun. The problem with the sun’s UVB-rays is that the sun has to be at least 35º above the horizon for the UVB to penetrate the dense atmosphere at sea level to reach the skin. At a lower inclination angle the UVB-rays are absorbed by the atmosphere and can not induce the synthesis of vitamin D3 from cholesterol. So the UVB is producing vitamin D3 only about 2-3 months before and after the summer solstice here in the Northern latitudes. The rest of the year the population has to rely on enough vitamin D3 acquired during the summer or on enough vitamin D3 in food and vitamin D3 supplementation.

 

The amount of vitamin D3 in fortified milk is 0.45 µg/dL. This means that you have to drink 277 dL milk per day. This will mean 12 500 kcal per day to obtain 125 µg vitamin D3 per day.

 

Also eating fish, salmon, then it’s necessary to eat 10 hg salmon per day to reach 125 µg

 

This means that you have to be out in the sun at least 1 h every day during summer without sunscreen or covering clothes or have a vitamin D3 supplement with at least 125 µg vitamin D3 per day year around.

Line 211 should be replaced by the following text

 

with 50 µ/d. This indicates that also children of any age must have supplement of at least 125 µg of vitamin D3 to reach the physiological level of at least 125 nmol/L.

 

 

Line 258 should be replaced by the following text

 

There seem to be a nice linear relationship between supplements of the number of µg giving about the same number of nmol/L in serum/plasma.

It should be remembered that the level of vitamin D3 on serum/plasma does not mirror the total amount of vitamin D3 in the storage volume of fat as we do not measure the concentration of vitamin D3 in fat or other tissues. This implies that obese persons will need a higher intake than lean persons until the fat tissue is saturated with vitamin D3. Then the obese person can revert to normal amounts of supplements or sunshine. We should always remember that the homeostasis in the body always will keep the body within normal limits unless we disturb the homeostasis due to sheer ignorance and maltreatment.

 

 

Lines 273-276 should be replaced by the following text

 

osteomalacia in adults.

 

By solely focussing on vitamin D3 and bone health is a way to simplify and disregard the last decades of scientific research. We now know that vitamin D3 is indeed vital to maintain general health and that a physiological level of at least 125 nmol/L is important to breast feeding and to prevent and even treat diseases like diabetes type 1, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, lupus, tuberculosis, diabetes type 2, cardiovascular disease, muscle strength and various cancers, to name just a few.

 

We now know that most cells are having VDRs both at membrane levels as well as nuclear levels. This means that we do need vitamin D3 in much higher concentrations and doses than previously assumed.

 

 

Lines 279-340 should be replaced by the following text

 

Most studies regarding vitamin D3 and mortality compares placebo (no vitamin D3 supplement) with a tiny supplement (5-40 µg) of vitamin D3 and extra calcium. You can not see any differences when you compare almost nothing with almost nothing. Previously it is shown that the physiological level of vitamin D3 is at least 125 nmol/L which means that the minimal supplement amount should be at least 125 µg of vitamin D3.

 

Most studies regarding vitamin D are using vitamin D2 (ergocalciferol). Erocalciferol is a vegetable vitamin D analogue that is not working in animals except competitively blocking the VDR thus preventing vitaminD3 (cholcecalcferol) reacting with the VDR. Also, vitamin D3 can react with sulphate thus improving the transport of vitamin D3-sulfate through cellular membranes by a factor of about 300 times [19]. Ergocalciferol can (luckily) not react with sulfate. The effect of ergocalciferol on bone health is described a hundred years ago when the knowledge was less than now. But ergocalciferol is toxic at lower levels than vitamin D3 [20].

 

What is shown is that low levels of vitamin D3 increases the mortality rate.

 

 

Lines 350-420 should be replaced by the following text

 

A too low serum 25(OH)D3 concentration increase the risk of rickets and increase the level of parathyroid hormone. As long as the level of parathyroid hormone is above normal range is just one of several indicators of vitamin D3 deficiency. This is just one more indicator of the physiological level of 125 nmol/L o vitamin D3.

 

To try to establish a specific “fracture prone level” is just another attempt to disregard the power of homeostasis. Just follow the physiological level of vitamin D3 and there are no worries. Falls are decreased and muscle strength is improved when the level of vitamin D3 is above the physiological level of 125 nmol/L.

 

 

Lines 497-502 should be replaced by the following text

 

In Finland it is shown that an intake of 125-50 µg per day to infants was giving a very low incidence of diabetes type 1 [21]. When the vitamin D3-supplementation decreased in 1975 to 25 µg and in 1992 to a meagre 10 µg then diabetes type 1 has soared

 

 

Lines 505-517 should be replaced by the following text

 

Vitamin D deficiency impairs insulin secretion and induces glucose intolerance. Several vitamin D related genes are associated with different pathogenetic traits of the disease [22].

 

 

Lines 526-550 should be replaced by the following text

 

A previously known already known in 1947 Obermer recommended: “Until further experimental evidence, adequate and incontrovertible, is made available, I submit that we should play for safety. In a climate like that of England every pregnant woman should be given a supplement of vitamin D in doses of not less than 10,000 IU per day in the first 7 months, and 20,000 IU (per day) during the 8th and 9th months.” [23]

 

Hiherto, there are no experimental evidence, adequate and incontrovertible, is published.

 

The conclusion is that pregnant women should have 250-500 µg per day to have the physiological level of at least 125 nmol/L. This secures that the child will have enough vitamin D3 via the mother’s breast milk.

 

 

Lines 552-576 should be deleted. Duplicated information in lines 350-420

 

 

Lines 580-585 should be deleted. Duplicated information in lines 273-276

 

 

Lines 593-767 should be replaced by the following text

 

The NNR5 finds it easy to establish a physiological level of at least 125 nmol/L of vitamin D3 as shown above.

Pregnancy and lactation

E. Obermere, a British gynaecologist, issued in 1947 the following statement [24]: “Until further experimental evidence, adequate and incontrovertible, is made available, I submit that we should play for safety. In a climate like that of England every pregnant woman should be given a supplement of vitamin D in doses of not less than 10,000 IU per day in the first 7 months, and 20,000 IU (per day) during the 8th and 9th months.”

 

This is equal to 250 µg per day during the first 7 months of pregnancy and 500 µg per day the last two months of pregnancy. No experimental evidence, adequate and incontrovertible, is made available hitherto to change the recommendations from 1947. Rather, the Finnish experiences from 1950th to 1975 had shown that children should have between 125 and 50 µg vitamin D3 is not only safe but helps preventing diabetes type 1 [25]. This is approximately 4 to 8 µg vitamin D3 per day and kg bodyweight.

 

During lactation the mother’s viamin D3 level should be maintained at or more than 125 nmol/L during lactation to ensure the vitamin D3 transfer via breast milk to he child.

 

Children

The information above shows incontrovertible that children of age less than 10 years of age are recommended to have at least 125 µg Vitamin D3 as a supplement to maintain an adequate level of at least 125 nmol/L.

 

Adults

Children above 10 years age can use the same recommendations as the adults or at least 125 µg vitamin D3 per day. The safe upper limit is at least 3 500 µg per day.

 

Elderly

Elderly above 65 years of age can use the same recommendations as the adults or at least 125 µg vitamin D3 per day. The safe upper limit is at least 3 500 µg per day. This will prevent a majority of falls and bone fractures as the physiological level of vitamin D3 is maintained throughout the whole life.

 

 

Lines 772-782 should be replaced by the following text

 

and falls and CVD outcomes. The level of vitamin D3 in NNR2004 of more than 50 nmol/L is inadequate according to both old and especially new knowledge. Many studies have shown that the physiological level of vitamin D3 is above 125 nmol/L. Also, many studies have shown that vitamin D3 levels below the physiological level of 125 nmol/L increases the risk of disease.

 

The sun induced production of vitamin D3 is limited by physical laws to about four months during summer in the Nordic countries.

 

Another limitation is the use of sunblock (contains cancer causing benzene derivates to absorb UVA and UVB) and covering clothes that blocks the synthesis of vitamin D3.

 

These sun blocking advice are not protecting against skin cancer [26], [27].

 

The supplementation level is thus set to at least 125 µg per day.

 

 

Lines 884-820 should be replaced by the following text

 

 

Upper limit of vitamin D3 intake

The American IOM (Institute of Medicine) and EFSA has established an upper limit of 100 µg vitamin D3 to adults.

 

These ULs settled by IOM and EFSA seem to be too low as there are a lot of toxicity and physiological knowledge recommending a much higher Tolerable Upper Limit of vitamin D3 . See the part on toxicity.

 

Also, EFSA have recommends an upper limit intake of vitamin D3 to newborn of 25 µg per day. That is equal to 625 µg or 25 000 IU per day to an adult [28]. This mean that EFSA has settled two different upper limits, one that is 25 times higher than the next.

 

The proposed upper level of vitamin D3 intake of 500 µg is safe by a factor of at least 2, probably a safety factor of 8, when the daily intake is below 3 500 µg/day or 50 µg*kg-1*day-1 (or 140 000 IU per day or 2 000 IU per kg and day).

 

 

Line 822 should be replaced by the following text

 

 

Summary

Man seems, according to old and modern scientific research, to need a physiological level of at least 125 nmol/L vitamin D3 to stay healthy.

 

As sun induced synthesis of vitamin D3 has decreased due to the recommendations of the Swedish Irradiation safety authority to avoid vitamin D3 producing sunshine the proportion of individuals with vitamin D3 deficiency have increased compared to 1992.

 

The information presented here shows that the physiological level of vitamin D3 should be maintained at more than 125 nmol/L and that levels below 125 nmol/L must be considered as deficiency.

 

The sources of vitamin D3 in food are scarce so we are forced to rely on supplements of vitamin D3.

 

It is well known and established that there is a direct linear relationship between intake in µg per day and level of vitamin D3 in plasma.

 

The recommendation is therefore according to the table below to reach the population level of at least 125 nmol/L.

 

The safe upper limit of vitamin D3 intake is more than 3 125 µg per day or more than 50 µg/kg/day.

 

The recommendations to the population should thus be as shown below:

 

Recommendation table

Vitamin D3                                                                                  

Age group                            Minimum µg/d        Maximum µg/d

Recommended intake               RI

Children below age 10                    75 µg                       250 µg

Children above age 10                  125 µg                       500 µg

Adults                                           125 µg                       500 µg

Pregnancy and lactation                 250 µg                       500 µg

Elderly                                          125 µg                       500 µg

Average requirements             AR        125 µg                       500 µg

Lower intake level adult            LI        125 µg

Upper intake level                                                                500 µg

 

 

 

 

 

 References

[1] A. Norman, University of California-Riverside, UCR, History of vitamin D 

http://vitamind.ucr.edu/about/ Accessed 2013-05-01.

[2] Vitamin D, 3rd Ed. Edited by Feldman, D., Pike, J.W, Adams, J.S. San Diego, Academic Press, pp. 1-2081 (2011).

[3] C.L. Wagner Vitamin D Recommendations during Pregnancy, Lactation and Early Infancy

http://media.clinicallactation.org/2-1/CL2-1Wagner.pdf . Accessed 2012-05-01

[4] Uppsala akademiska hospital, Akademiska laboratoriet  downloaded 2013-05-09 http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Provtagningsanvisningar/

[5] R. Vieth / Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 89–90 (2004) 575–579http://www.direct-ms.org/pdf/VitDVieth/VIETH%20More%20vit%20D%20needed.pdf

[6] Brohult J, Jonson B. Effects of large doses of calciferol on patients with rheumatoid arthritis. A doubleblind clinical trial. Scand J Rheumatol. 1973;2(4):173-6.

[8] Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358:1500 –3.

[9] Scanlon et al Subclinical effects in a population exposed to excess vitamin D in milk. Am J Public Health 1995 85(10): 1418-22

[10] Lisa A Houghton and Reinhold Vieth  The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitamin supplement Am J Clin Nutr 2006;84:694 –7. http://www.ajcn.org/content/84/4/694.full.pdf  

[11]  G Jones Am J Clin Nutr 2008;88(suppl):582S– 6S. http://ajcn.nutrition.org/content/88/2/582S.full.pdf

[12] Pludowski P, et al, Vitamin d supplementation and status in infants: a prospective cohort observational study.  J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011 Jul;53(1):93-9.

[13] Vieth, R, Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999;69:842–56.

[14] John H. Lee, MD,* James H. O’Keefe, MD,* David Bell, MD,† Donald D. Hensrud, MD, MPH,‡ Michael F. Holick, MD, PHD§, Vitamin D Deficiency An Important, Common, and Easily Treatable Cardiovascular Risk Factor? Journal of the AmericanCollege of Cardiology Vol. 52, No. 24, 2008

[15] Landin-Wilhelmsen K, Wilhelmsen L, Wilske J, Lappas G, Rosén T, Lindstedt G, Lundberg PA, Bengtsson BÅ. Sunlight increases serum 25(OH) vitamin D concentration whereas 1,25(OH)2D3 is unaffected. Results from a general population study in Göteborg, Sweden (The WHO MONICA Project). Eur J Clin Nutr. 1995;49(6):400-7.

[16] Brustad et al. Photochem. Photobiol. Sci., 2007, 6, 903–908http://www.nnc2012.is/programme.aspx

[17] Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358:1500 –3.

[18] Morten K.B. Bogh1, Anne V. Schmedes2, Peter A. Philipsen1, Elisabeth Thieden1 and Hans C. Wulf Vitamin D Production after UVB Exposure Depends on Baseline Vitamin D and Total Cholesterol but Not on Skin Pigmentation Journal of Investigative Dermatology (2010), Volume 130 p 546-53

[19] Stephanie Seneff, MIT, personal communication in 2011.

[20] Lisa A Houghton and Reinhold Vieth  The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitaminsupplement Am J Clin Nutr 2006;84:694 –7.

[21] Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358:1500 –3.

[22]  Krishna G Seshadria, Bubblu Tamilselvana, Amarabalan Rajendran. Role of Vitamin D in Diabetes Journal of Endocrinology and Metabolism Volume 1, Number 2, June 2011, pages 47-56 (DOI):10.4021/jem23w http://jofem.org/index.php/jofem/article/view/23/32

[23] Obermer, E. Vitamin-D requirements in pregnancy. Br Med J. 1947 Dec 6;2(4535):927

[24] Obermer, E. Vitamin-D requirements in pregnancy. Br Med J. 1947 Dec 6;2(4535):927

[25] Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358:1500 –3.

[26] Elwood JMJopson J. Melanoma and sun exposure: an overview of published studies. Int J Cancer. 1997 Oct 9;73(2):198-203.

[27] Social and welfare board of Sweden, statistical data base, showing a sudden increase in malignant melanoma rate from 2003. There is almost no malignant melanoma cases below age 20, a steady level since 1970.

[28] Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). EFSA Journal 2012;10(7):2813

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2813.pdf


Malignt melanom

Cancerfonden gick ut stort med att malignt melanom har ökat kraftigt mellan 2010 och 2011 för kvinnor.

 

Jaha, det är bara att gå till Socialstyrelsens statistikdatabas.  Sök på malignt melanom, antal fall.

 

Det finns statistik från 1970 till 2011. Det var bara 556 fall 1970. Sedan ökar antalet fall helt linjärt med omkring 40 personer per år fram till och med 2003 då det fanns 1925 fall av malignt melanom. År 2011 borde det då ha funnits 2 216 fall om trenden håller i sig.

 

Problemet är att från 2004 har antalet fall helt plötsligt ökat med 189 fall per år, en helt linjär ökning, så att 2011 var det 3323 fall. Det var 1 101 fler fall av malignt melanom än det borde vara. Och det är lika stor ökning hos män och kvinnor. Så Cancerfonden vinklar informationen genom att begränsa urvalet till kvinnor mellan 2010 och 2011 då det var en högre ökning för kvinnor än för män. Men året innan var det tvärt om.

 

Om man tittar på trendlinjer för de senaste 7 åren och drar ut dem ner till noll fall av malignt melanom så blir det en minskning från 2011 med 189 fall per år tillbaka genom åren tills man kommer till noll fall. Då skulle vi i mitten av 1993 inte haft ett enda fall av malignt melanom om de senaste årens trend hade hållit i sig. Men vi hade 1 436 fall av malignt melanom 1993. Detta visar att det är ett klart trendbrott runt 2003.

 

Den här plötsliga ökningen kan inte bero på en genetisk faktor, den är för plötslig.

 

Det måste vara en omgivningsfaktor.

 

Maten har varit oförändrad sedan 1989 då Nyckelhålet presenterades av Livsmedelsverket. Det skulle förutsätta att tiden mellan strålskadan och hudcancern är mindre än 15 år. Socialstyrelsens statistik uppger mindre än ett fall av malignt melanom per år hos barn under 15 år under 41 års tid. Så då borde det inte vara kosten. 

 

En annan förklaring kan vara Strålsäkerhetsmyndigheten. De har sedan omkring 2000 kraftig propagerat för att man ska undvika solen och att man ska skydda sig med solskyddsfaktorer och tät klädsel.

 

Det finns många undersökningar som visar att solbestrålning ger oss ökade mängder av vitamin D3. Men solen måste stå minst 35º över horisonten för att UVB-ljuset ska orka tränga igenom atmosfären för att kunna omvandla kolesterol i huden till vitamin D3. Under vinterhalvåret och några veckor in på sommarhalvåret är solens eklips under 35º. Så det blir bara ett par månader på vardera sidan om midsommar som man kan få solen att vara tillräckligt högt på himlen några timmar mitt på dagen för att man ska få i sig tillräckligt med solljus med UVB. Just den tiden rekommenderar SSM att man vara inomhus eller bära täckande klädsel och smörja in sig med solskyddsmedel. Så då kan man inte få i sig något UVB-ljus och därmed inget vitamin D3.

 

Nästa problem är att solskyddsmedel oftast innehåller bensenderivat eftersom just dessa molekyler kan absorbera UVB-ljus och förhindra att det bildas vitamin D3. Men det är känt sedan tidigt på förra seklet att bensenderivat är cancerframkallande. Det är därför det finns alkylatbensin, bränsle till gräsklippare och motorsågar, där man renat bensin från bensen. Detta för att man ska minska cancerrisken från bensinen hos småmotorerna.

 

Men vi ska slaska på cancerframkallande bensenderivat på huden för att slippa hudcancer!

 

Det är något som saknas i logiken här.

 

Vitamin D3 hjälper till att reparera DNA-skador orsakade av UVA-ljus. Vitamin D3 stödjer immunsystemet. Vitamin D3 används i flera hundra kemiska reaktioner i kroppen och behövs.

 

Den fysiologiska koncentrationen av vitamin D3 definieras som den koncentration av vitamin D3 i blodet hos en ammande kvinna där barnet får vitamin D3 via bröstmjölken. Den fysiologiska koncentrationen är mer än 125 nmol/L. Utan sol brukar det krävas minst 125 µg (5 000 IE) vitamin D3 som tillskott för att bibehålla minst 125 nmol/L.

Laboratorierna har litet konstiga normalvärden men dessa är baserade på provtagning hos en ”frisk normalpopulation”. Här hävdar man att mer än 75 nmol/L är ”optimal” koncentration, 50-75 nmol/L betraktas som ”suboptimal” och mindre än 50 nmol/L betraktas som ”brist”.

 

Jag förstår inte logiken här. Fysiologisk koncentration måste betraktas som optimal. ”Suboptimal” måste betraktas som brist, precis som ”brist”.

 

Trots den ”suboptimala” definitionen så har numera övervägande delen av befolkningen i Norden åtminstone ”suboptimal” koncentration eller brist på vitamin D3. Det är ännu fler som har en koncentration av vitamin D3 som ligger under den fysiologiska gränsen om 125 nmol/l och därmed har en brist på vitamin D3.

 

Mer än 250 nmol/L betraktas som toxisk.

 

Men den toxiska nivån ger inga som helst symtom förrän man kommer över 750 nmol/L enligt litteraturen. Det finns många försök gjorda på 1900-talet där man gett mer än 1 250 µg (100 000 IE) per dag i mer än ett år utan några tecken på intoxikation.  

 

Så för att uppnå den fysiologiska koncentrationen måste man tillföra mer vitamin D3 genom tillskott eller genom att sola tillräckligt mycket utan solskyddsmedel i alla dess former.

 

Det är också visat att brun hudfärg inte begränsar produktionen av vitamin D3. Så mörkhyade personer har precis lika stor produktion av vitamin D3 som ljushyllta personer. Det som styr produktionen av vitamin D3 vid solbestrålning är koncentrationan av vitamin D3 i kroppen. 

 

Ligger vitamin D3 koncentrationen låg i kroppen så bildas mycket vitamin D3, är nivån över 250 nmol/L så bildas i stort sett inget mer vitamin D3 i huden.

 

Kroppen har en perfekt reglermekanism för vitamin D3. Så det gäller att sola någon timme per dag mittpå dagen sommartid för att få tillräckligt mycket vitamin D3 så att det räcker även under den långa vintern här uppe i högan nord.

 

I USA rekommenderade den federala Barnbyrån 1933 att nyfödda barn skulle sola nakna en kvart per dag den första veckan, därefter skulle de öka soltiden med en kvart per vecka så att ett en månad gammalt barn skulle sola en timme per dag. Knappt 40 år senare hade vi i Sverige 556 fall av malignt melanom i Sverige enligt Socialstyrelsens statistik.

Slutsats:

  • Lägg dig i solen och utnyttja solens UVB-innehållande vitamin D3-skapande ljus för att må bra och slippa hudcancer.
  • Låt bli att slaska på cancerframkallande ”solskyddsmedel”.
  • Låt bli tät klädsel.
  • Sola hela kroppen lagom, räcker vanligtvis med någon timme mitt på dagen under mitten av april till mitten av september.
  • Ät gärna minst 1 250 µg (50 000 IE) per vecka för att säkerställa att nivån av vitamin D3 är över 125 nmol/L

RSS 2.0