Virtuell omskärelse

I DN fanns den 21 juli 2012 en ledarkommentar som bara måste bemötas.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/kyligt-mastrande-kritik 
 
Jag skrev en e-post till ledarredaktionen:
 
"Hej Ledarredaktionen.
 Usel insändare av Richard Swartz, 67 år och boende i Österrike enligt andras uppgifter
 Här kommer mitt svar på Swartz insändare.
 Tacksam om det införs på ledarsidan å det snaraste."
 
Men det har inte skett. DN verkar vara för fega eller så kan man vara ideologiskt blockerade.
 
DN kommer med en ny signerad ledarkommentar av Johannes Åman den 26 juli.
http://www.dn.se/ledare/signerat/manlig-omskarelse-europa-maste-respektera-sina-minoriteter
 
Åman skriver: 
"Men mot detta står en europeisk historia av fasansfulla övergrepp mot minoriteter"
 
Min kommentar till detta Åmans uttalande är att de europeiska länderna fortsätter sin historia av fasansfulla övergrepp mot minoriteten små gossar genom att fortsätta könsstympning av gossarna, en lika fasansfull ritual som omskärelse av kvinnor. Allt för att skriftlärde och imamer ska kunna fortsätta med sin sexualitetskontroll av befolkningen.
 
Följ svensk lag om förbud mot barnmisshandel.

"Brottsbalken 3 kapitlet 5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393)

6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
   Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2010:370)."

 Misshandel av små barn bedöms vanligtvis som grov misshandel om det är en vuxen person som begått brottet.
 
Ytterligare lagar att följa:
"Föräldrabalken 6 kapitlet 1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47)."
 
Sedan finns det en klart underutnyttjag lag:
"Regeringsformen 1 kapitlet 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408)."
 
Ännu en lag för vården att följa:
"Patientsäkerhetslagen 6 kapitlet 1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt."
 
Det finns med andra ord flera lagar, som om de följdes, direkt förbjuder omskärelse av barn oavsett kön.
 
Så det är dags att börja följa lagen! Eller är vi värre än en babanrepublik?  I en bananrepublik vet man att korruptionen har ett pris.
 
I Sverige verkar korruptionen bestå av att ingen följer de lagar vi har och ingen myndighet verkar bry sig.
 
Replik till Swartz
 
Virtuellt dop och virtuell omskärelse
 

Omskärelsen är ett medicinskt komplicerat, smärtsamt och allmänt hälsovådligt ingrepp som riskerar att traumatisera den lille gossen för resten av livet. En del dör till och med av detta medicinskt komplicerade, smärtsamma och allmänt hälsovådliga ingrepp. Dessutom är denna könsstympning en överlagd och planerad form av barnmisshandel där barnet de facto tar fysisk och psykisk skada. Barnmisshandel är förbjuden enligt svensk lag.

 

Det är visat redan för mer än 900 år sedan att den enda orsaken till omskärelse är prästerskapets önskan om sexuell kontroll över befolkningen.

 

 Omskärelsen är i den meningen allt annat än en harmlös religiös och identitetsskapande ceremoni.

 

 Vem ska kontrollera att en man är omskuren?

Ska det göras offentligt vid Bar Mitzva?

Eller ska det göras så fort två omskurna träffas ute på stan? Drar man ner byxorna på den man möter eller på sig själv?

 

I det normala sociala umgänget kan ingen kontrollera om en man är omskuren eller ej. Så ur denna synpunkt kan omskärelsen ej vara identitetsskapande.

 Men det är ett identitetsskadande övergrepp på små försvarslösa barn.

 Tack Richard Swartz för idén att det skulle vara ett virtuellt övergrepp att små kristna barn döps i vatten.

 Då kan man på samma sätt göra en virtuell könsstympning i stället för en reell könsstympning. (Virtuell betyder bland annat skenbar)

 Blöt den yttersta delen av förhuden i vatten på samma sätt som man inom kristendomen blöter den yttersta delen av huvudet i vatten vid dopet.

 Problemet är löst och inga fler gossebarn behöver utsättas för en reell könsstympning med reell risk att barnet dör.

 

 För övrigt anser jag att

 Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

 

skall ändras till följande lydelse:

 

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av människor

1 § Ingrepp i de mänskliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

 

Samtidigt ska Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar upphävas.

 

 Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
bjorn@hammarskjold.nu


Svar från Livsmedelsverket

Uppdaterad 2012-08-10
Jag har fått ett svar från Livsmedelsverkets chefsjurist

From: Kristina.Ohlsson@slv.se
Sent: Thursday, July 19, 2012 4:29 PM
To: bjorn@hammarskjold.nu
Cc: Registrator@slv.se
Subject: SV: Begäran om ändring av kostråd, dnr 1706/2012

Jag vill härmed bekräfta att vi har tagit emot din skrivelse samt hänvisa till vad verket tidigare anfört om översynen av våra kostråd.

Med vänlig hälsning

Kristina Ohlsson
 


Så jag har gett ett nytt svar till Livsmedelsverket.


Bästa Livsmedelsverket!

Vänligen sänd en kopia till tjänstgörande Generaldirektören.

Tack för Kristina Ohlssons vänliga svar!

Men Livsmedelsverkets svar synes hittills sakna ett överklagbart beslut. Detta är i strid med förvaltningslagen.

Livsmedelsverket har sedan åtminstone den 5 juni 2012 haft tillgång till NNR5s rekommendationer som visar sig vara helt oförändrade med avseende på rekommendationer om en begränsad mängd salt i maten.

Livsmedelsverket har uppmärksammats på att Livsmedelsverkets tjänstemän synes feltolka befintlig vetenskaplig litteratur.

Livsmedelsverket har uppmärksammats på att Livsmedelsverkets tjänstemän synes bortse från befintlig vetenskaplig litteratur som visar att Livsmedelsverkets kostråd om salt orsakar helt onödig förtida död hos befolkningen.

Jag ber att få påminna om Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket 1 §, 2 § punkt 6 och punkt 9 samt 2 a §.

Här framgår med största tydlighet att Livsmedelsverket ska främja konsumenternas förutsättningar att göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat. Tillika ska även Livsmedelsverket vara redligt.

Livsmedelsverkets rekommendation avseende saltbegränsning i maten strider mot förordningens krav på hälsosam och säker mat eftersom knappt två patienter enbart på Skånes Universitetssjukhus (SUS) dör varje dag en förtida död på grund av Livsmedelsverkets kostråd avseende saltbegränsning.

Alltsedan mitt första brev till Livsmedelsverket i frågan av den 14 maj 2012 så har ungefär 110 patienter enbart på SUS ljutit en förtida död helt i onödan.

1,6 personer per dag kommer att ljuta en förtida död i avvaktan på Livsmedelsverkets beslutsvånda bara vid SUS.
 
Enligt SKL så fanns det 4 428 vårdplatser 2011

Det blir grovt uppskattat omkring 60 patienter per dag i hela landet som ljuter en förtida död på grund av Livsmedelsverkets ovetenskapliga kostråd avseende salt [2].

På en vecka blir det omkring 420 människor i hela Sverige som kommer att ljuta en onödig förtida död på grund av Livsmedelsverkets dödsbringande kostråd om saltbegränsning.

På en månad blir det uppskattningsvis 1 800 människor i hela Sverige som kommer att ljuta en förtida död på grund av Livsmedelsverkets dödliga kostråd om saltbegränsning.

Jag begär att Livsmedelsverket omedelbart fattar ett beslut om att dra tillbaka sina kostråd om saltbegränsning i maten med hänvisning till Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket 1 §, 2 § punkt 6 och punkt 9 samt 2 a § jämte RF 1:9 och förvaltningslagen.

Jag begär att Livsmedelsverket följer RF 1:9, förvaltningslagen samt Förordning (2009:1426)

Idag kommer ytterligare omkring 60 personer i Sverige att dö en förtida död på grund av Livsmedelsverkets passivitet angående sina synbarligen dödliga kostråd om saltbegränsning i maten.

I morgon kommer ytterligare omkring 60 personer i Sverige att dö en förtida död på grund av Livsmedelsverkets passivitet angående sina synbarligen dödliga kostråd om saltbegränsning i maten. De blir 220 patienter på två dagar.

I övermorgon kommer ytterligare omkring 60 personer i Sverige att dö en förtida död på grund av Livsmedelsverkets passivitet angående sina synbarligen dödliga kostråd om saltbegränsning i maten. Det blir uppskattningsvis 180 personer som kommer att ha dött en förtida död bara över helgen innan nästa arbetsvecka börjar.

Varje dag kommer ytterligare omkring 60 personer i Sverige att dö en förtida död på grund av Livsmedelsverkets passivitet angående sina synbarligen dödliga kostråd om saltbegränsning i maten.

Det motsvarar som om ett flygplan med 60 passagerare skulle störta varje dag. Det skulle märkas. Men när enstaka patienter dör på olika avdelningar på olika sjukhus märks det inte. Ingen sammanställer dödsfallen. Och dödsorsaken är inte alltid uppenbar, se Olssons och Öhlins artikel i Läkartidningen.

Vänligen
Björn Hammarskjöld
Oberoende nutritionsvetenskapsman
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
070-385 09 33--------------------------------------------------------------------------------

[1] Socialstyrelsens rapport http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18044/2010-5-24.pdf sidan 9

[2] 1,64 personer dör på SUS 136 vårdplatser per dag enligt Karin Olsson Bertil Öhlin, ABC om Hyponatremi, Läkartidningen nr 17-18 sidorna 888-892 (2012) http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18150 .

Divideras dessa 1,64 med 136 vårdplatser på SUS och multipliceras med 4 428 vårdplatser (källa SKL) blir det omkring 60 patienter som dör en förtida död på sjukhus varje dag i Sverige på grund av Livsmedelsverkets ovetenskapliga och falska kostråd om salt


 
 

Vitamin D3, NNR5 och Läkartidningen

De Nordiska NäringsRekommendationerna är under omarbetning. Det sades initialt att det skulle vara en transparent process. Samtliga experter har inte redovisar alla sina sidouppdrag till industrin. Så var det med den transparensen. Inte mycket inte.

 

I Läkartidningen har det kommit en artikel om D-vitaminer. ”Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige” av Pia Karlsland Åkeson, Thomas Casswall och Inger Kull,  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18401.

Lika lamt som vanligt. Så jag kunde inte låta bli att skicka in en kommentar.

 

Men Läkartidningen brukar refusera mina inlägg, vare sig det är artiklar eller kommentarer.

 

Jag har läst det lilla som Nordiska NäringsRekommendationer NNR5 hittills har publicerat.

Det enda som ändras är Barn och vuxna 2-60 år som rekommenderas en ökning från 7,5 µg till 10 µg/dag samt vuxna >75 år och de som får en begränsad solexposition får öka till 20 µg/dag.

 

Hade man inom NNR5s expertgrupp läst litet mer litteratur hade man funnit helt andra värden.

 

Läs till exempel Brohult och Jonsson [1] , där gav man 2 500 µg vitamin D2/dag i ett år. Det motsvarar 36 µg/kg utan symtom på överdosering.  

 

I Polen ger man vitamin D3 med 2,5 µg/kg kroppsvikt [2], det motsvarar 175 µg/vuxen.

 

I Sverige ger vi nyfödingar om 2,8 kg 10 µg/dag, det motsvarar 250 µg per dag till vuxen!

 

1947 rekommenderade Obermer “Until further experimental evidence, adequate and incontrovertible, is made available, I submit that we should play for safety. In a climate like that of England every pregnant woman should be given a supplement of vitamin D in doses of not less than 10,000 IU per day in the first 7 months, and 20,000 IU (per day) during the 8th and 9th months.” [3] .

Obermers rekommendation motsvarar omkring 3,6 µg/kg respektive 7,2 µg/kg

 

Det finns även annan litteratur av Reinhold Vieth [4] från 1999 där man rekommenderar minst 125 µg/dag och toxisk dos uppskattas till högre än 1 250 µg/dag.

 

Likaså rekommenderar Vieth [5] 2003 att miniminivån av vitamin D3 bör vara högre än 70 nmol/L. Han fastslår att modern forskning visar man höjer nivån av vitamin D3 i blodet med 1 mmol/L per mikrogram vitamin D3 man tillför kroppen peroralt.

 

Mer data från 2005 är Heaney [6] där man finner att 50 µg ger för lågt 25(OH)D3.

 

Det visas i flera studier att nivån av vitamin D3 i befolkningen är låg, se exempelvis Brustad et al [7] som visar att populationen i Andenes har en medelnivå på omkring 40 nmol/L, långt under den fysiologiska miniminivån på 125 nmol/L.

 

1931 publicerade amerikanska arbetsmarknadsdepartementets Barnbyrå följande information: Sunlight for babies (Solsken för bebisar) [8]. ”Börja med 10-15 minuter per dag, öka med 3 minuter per dag tills barnet får ligga en timme i solen.” Och det här är i USA där norra delen (NY) ligger på samma breddgrad som Madrid och Rom. Avståndet mellan Treriksröset och Ystad är som mellan Buffalo, NY och Tampa, FL.

 

Fysiologisk normalkoncentration av vitamin D3 är mer än 125 nmol/L. Mer än 100 nmol/L ger en normalisering av parathormon och mer än 125 nmol/L krävs för att en ammande kvinns ska leverera vitamin D3 med bröstmjölken till sitt barn.

 

Det är helt rätt att animaliskt vitamin D3 fungerar medan vegetabiliskt vitamin D2 inte fungerar i animaliesystemet. Se Lisa A Houghton and Reinhold Vieth  [9]

”The formation of 1,24,25(OH)3D2 leads to deactivation of the vitamin D2 molecule, whereas the analogous vitamin D3 metabolite, 1,24,25(OH)3D3, must undergo additional side-chain oxidation to be biologically deactivated (27).”

 

Sammanfattning:

 

Människan synes enligt gammal och modern forskning behöva ha en fysiologisk minsta koncentration av 125 nmol/L av vitamin D3 för att må bra.

 

Eftersom solbestrålning av huden har minskat inte bara i Sverige på grund av Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer att avhålla oss från solning då det finns möjlighet att få solinducerad vitamin D3-produktion i huden så har också antalet individer med vitamin D3-brist ökat kraftigt.

 

Eftersom vi saknar tillräckligt med D3-vitaminkällor i den vanliga kosten bör man använda kosttillskott i form av tillräckligt med vitamin D3.

 

Det är välkänt och etablerat att nivån i blodet av vitamin D3 kan höjas linjärt med 1 nmol/L per µg vitamin D3 som tillförs via munnen.

 

För att uppnå minst 125 nmol/L måste man då tillföra minst 125 µg, vitamin D3 dagligen till vuxen vilket motsvarar minst 2 µg/kg kroppsvikt. Upp till 35 µg/kg är ogiftigt enligt studier.

 

Slutsats:

 

NNR5 borde rekommendera vitamin D3 enligt befintlig litteratur. Då blir rekommendationerna enligt följande:

Barn <6 månader                20 µg/dag      5-3 µg/kg      1 kapsel 1 250 µg/8 v

Barn 6 månader-1 år          30 µg/dag      4-3 µg/kg      1 kapsel 1 250 µg/6 v

Barn 1-5 år                        50 µg/dag      5-3 µg/dag     1 kapsel 1 250 µg/4 v

Barn 6-10 år                      80 µg/dag      5-3 µg/kg      1 kapsel 1 250 µg/2 v

Barn 11-15 år                    150 µg/dag    5-3 µg/kg      1 kapsel 1 250 µg/1 v

Vuxna >16 år                     200 µg/dag    2 µg/kg          3 kapslar 1 250 µg/2 v

Begränsad solexposition      250 µg/dag    2,8 µg/kg       2 kapslar 1 250 µg/v

Gravida första 7 mån          250 µg/dag    2,8 µg/kg       2 kapslar 1 250 µg/v

Gravida sista 2 mån            500 µg/dag    5,6 µg/kg       3 kapslar 1 250 µg/v

 

 

Övre gräns barn                                       <30 µg/kg

Övre gräns vuxna                2 000 µg/dag <30 µg/kg

 [1] Brohult J, Jonson B. Effects of large doses of calciferol on patients with rheumatoid arthritis. A doubleblind clinical trial. Scand J Rheumatol. 1973;2(4):173-6.

[2] Pludowski P, et al, Vitamin d supplementation and status in infants: a prospective cohort observational study.  J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011 Jul;53(1):93-9.

[3] Obermer E. Vitamin-D requirements in pregnancy. Br Med J. 1947 Dec 6;2(4535):927

[4] Vieth, R, Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999;69:842–56.

[5] R. Vieth / Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 89–90 (2004) 575–579 http://www.direct-ms.org/pdf/VitDVieth/VIETH%20More%20vit%20D%20needed.pdf

[6] R.P. Heaney / Journal of SteroidBioc hemistry & Molecular Biology xxx (2005) xxx–xxx  http://www.direct-ms.org/pdf/VitDGenScience/Heaney%20vit%20D%20requirement%202005.pdf

[7] Brustad et al. Photochem. Photobiol. Sci., 2007, 6, 903–908 http://www.nnc2012.is/programme.aspx

[9] Lisa A Houghton and Reinhold Vieth  The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitamin supplement Am J Clin Nutr 2006;84:694 –7. http://www.ajcn.org/content/84/4/694.full.pdf+html


Livsmedelsverket och salt del 3

Bästa Livsmedelsverket!

 

Tack för chefjuristen Kristina Ohlssons och Ulla-Kaisa Koivisto Hursti vänliga svar!

 

Nordiska NäringsRekommendationer (NNR5) kommer inte att ändra sina råd angående salt. Enligt Chapter 1: Draft proposal av NNR5 http://www.slv.se/en-gb/Startpage-NNR/NNR5-News/A-draft-proposal-for-NNR-2012/ står det på sidan 16:

“Recommendations on salt intake

A gradual reduction in the intake of sodium expressed as sodium chloride is desirable. The population target is 6 g/d salt for adults, corresponding to 2.3 g/d of sodium

The salt intake of children should also be limited and for children below 2 years of age the sodium density, expressed as salt, should not exceed 0.5 g/MJ, in order to prevent children becoming accustomed to a diet with a high salt content. For older children salt intake should be limited to 4-5 g/d.”

 

Detta är precis som tidigare enligt Livsmedelsverkets hemsida: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Rad-om-salt/ .

 

Vetenskapliga referenser till varför vi ska minska saltintaget saknas både i NNR5 och på Livsmedelsverkets hemsida. Livsmedelsverkets tjänstemän måste betänka att salt är ett livsnödvändigt ämne som vi måste tillföra precis lika mycket som vi utsöndrar. Detta finns beskrivet här: http://kostkunskap.blogg.se/2012/june/livsmedelsverket-och-salt-fortsattning.html

här finns litet mer grundläggande fysiologi, biokemi och endokrinologi.

 

Går man vidare på Livsmedelsverkets hemsida om salt och blodtryck så finner man referensen 3. EFSA. Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the Tolerable Upper Intake Level of Sodium. Adopted on 21 April 2005. The EFSA Journal (2005) 209, 1-26.

 

Det är samma referens som jag tidigare pekat på där det står på sidan 15 att det saknas vetenskapliga data för att sätta en övre gräns för saltintaget. Alltså kan Livsmedelsverket inte ensidigt hävda en övre gräns för saltintaget.

 

Jag har påtalat i tidigare brev att ”Vidare visar Stolarz-Skrzypek K, Kuznetsova T, Thijs L, Tikhonoff V, Seidlerová J, Richart T, Jin Y, Olszanecka A, Malyutina S, Casiglia E, Filipovský J, Kawecka-Jaszcz K, Nikitin Y, Staessen JA; European Project on Genes in Hypertension (EPOGH) Investigators.Fatal and nonfatal outcomes, incidence of hypertension, and blood pressure changes in relation to urinary sodium excretion.JAMA. 2011;305:1777-85.http://jama.ama-assn.org/content/305/17/1777.full.pdf+html?etoc

att ju mer salt man äter så minskar CVD signifikant.”

 

I artikeln av Stolarz-Skrzypek K et al så står i deras sammanfattning:

Conclusions In this population-based cohort, systolic blood pressure, but not diastolic pressure, changes over time aligned with change in sodium excretion, but this association did not translate into a higher risk of hypertension or CVD complications. Lower sodium excretion was associated with higher CVD mortality.”

 

“Lower sodium excretion was associated with higher CVD mortality” tolkas av Wulf Becker i Livsmedelsverkets Protokoll nr 51 fört vid möte med expertgruppen för Kost- och hälsofrågor 2011-09-20 §7 sidan 3 http://www.slv.se/upload/dokument/om_oss/expertgrupper/Kosthalsa/Protokoll%20nr%2051%20fr%C3%A5n%20m%C3%B6tet%20den%2020%20sept%202011.pdf

 

“En annan meta-analys av Stolarz-Skrzypek K et al visar att högt saltintag är associerat med ökad risk för stroke och hjärt-kärlsjukdom. http://jama.ama-assn.org/content/305/17/1777.full.pdf+html?etoc

 

Här synes Becker bryta mot RF 1:9, både saklighets- och objektivitetskriterierna. Jag ser gärna att Becker anger annan orsak än grundlagsbrott men faktum kvarstår, saklighet och objektivitet verkar saknas helt eftersom Beckers inför expertgruppen redovisade slutsats är tvärtemot mot vad som står i artikelns sammanfattning.

 

Med ledning av NNR5s hittills framförda åsikt “The population target is 6 g/d salt for adults,” så synes ej heller NNR5s experter ha tagit hänsyn till den samlade vetenskapliga forskningen inom saltområdet.

 

Det synes att NNR5s experter bortser från såväl EFSAs rapport som Stolarz-Skrzypek K et al, Läkartidningens larmartiklar i nr 17-18 2012 att sex procent av alla inneliggande medicinpatienter dör beroende på saltbrist i maten, den gamla fysiologin, biokemin och endokrinologin som samstämmigt visar på att människan, för att inte dö av saltbrist, måste äta mer salt än Livsmedelsverkets rekommendation om högst 6 gram salt per dag.

 

Det gläder mig dock att barn ska ha 0,5 g salt per MJ, det blir 2 mg salt per kcal [1]. Ser vi till exempel på ett sex månader gammalt barn bör det ha 7kg*105 kcal/kg = 735 kcal och varje kcal innehåller 2 mg salt. Så då får barnet 0,2 g salt per kg kroppsvikt och dag.

 

Multiplicerar vi 0,2 g salt per kg med vuxens vikt 70 kg så motsvarar det 14 gram salt per dag till vuxen. Normal utsöndring av salt via urin är 9-18 g salt/dygn enligt de flesta kliniskt kemiska laboratorierna i Sverige. Det är alltså tre gånger så mycket salt som Livsmedelsverket rekommenderar till barn som till vuxen.

 

Men dessa 2 mg salt per kcal motsvarar 0,2 g salt per kg kroppsvikt och är en fysiologiskt korrekt saltmängd till barnet. Använder vi Livsmedelsverkets tjänstemäns mängd salt till vuxen om 2 mg salt per kcal så bör kvinnor äta 5 g salt per dag och män äta 6,4 g salt per dag mot barnets 15 g per dag till vuxen.

 

Denna skillnad mellan barns och vuxnas saltbehov beror på att mängden energi man behöver som liten med stor kroppsyta jämfört med vikten är större än mängden energi en vuxen som har mindre kroppsyta jämfört med vikten. Ett barn om sex månader behöver ungefär 105 kcal/kg medan en vuxen behöver omkring 40 kcal/kg kroppsvikt.

 

Livsmedelsverkets tjänstemän har med andra ord en synnerligen udda beräkning av hur mycket salt vi behöver, baserad på g/MJ i stället för g/kg kroppsvikt. Saltmängden i kroppen är baserad på kg kroppsvikt eller volym, inte på hur mycket mat man äter. Därför är Livsmedelsverkets tjänstemäns beräkning felaktig för vuxna men inte för barn. Mängden energi som behövs för djur av olika storlek är baserad på (vikten)^0,7 (exponenten 0,7 är en empirisk approximation så för människor brukar exponenten vara 0,65, hos hästar anses exponenten vara 0,75) så att en liten individ behöver betydligt mera mat/energi än en stor individ om man räknar per kg kroppsvikt.

 

Nu vet jag att denna text ovan kanske blivit litet väl mycket vetenskaplig och matematisk för en icke vetenskapligt utbildad person. Det är viktigt att inte bara vetenskapligt skolade utan att även alla nutritionister och lekmän förstår vilka rekommendationer som ges och varför de ges.

 

Det var så att Livsmedelsverket för ett par-tre decennier sedan fann att sjuka ska tillåtas att äta samma mat som friska. Experterna på Livsmedelsverket verkade tänka att ”Det finns ju mediciner som kan kompensera för vissa smärre problem i kosten som om exempelvis sockersjuka äter mer kolhydrater så kan man ge mer insulin till de sockersjuka för att kompensera den ökade sockermängden i maten.”

 

Så kostråden har blivit gemensamma för alla, oavsett om de var sjuka eller friska.

 

Livsmedelsverket fann i den heta kostdebatten i Sverige 2007 att kostråd för sjuka nog bättre passade i Socialstyrelsens knä än i Livsmedelsverkets knä varför man med glatt samvete lämnade över kostråd för sjuka till Socialstyrelsen.

 

Socialstyrelsen satt då helt plötsligt med Svarte Petter i form av Livsmedelsverkets kostråd för friska som helt plötsligt över en natt blev Socialstyrelsens kostråd för sjuka.

 

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) fick under våren 2008 ett uppdrag från Socialstyrelsen att utreda vetenskapen bakom Livsmedelsverkets kostråd. I sin rapport Mat vid diabetes från 2, 3, 5 maj samt augusti 2010 fann SBU att “vetenskapen bakom Livsmedelsverkets kostråd är synnerligen bräcklig” eller i klartext, det saknas vetenskap bakom kostråden,

Livsmedelsverkets kostråd befanns vara ett luftslott av obevisade hypoteser och idéer. Och det spelar ingen roll om det är friska, sjuka, på individnivå eller populationsnivå, kostråden saknar i alla fall vetenskaplig bakgrund.

 

Ulla-Kaisa Koivisto-Hurti vid Livsmedelsverket skriver 2012-07-09:

”Nordiska Näringsrekommendationer riktar sig till den friska befolkningen och är inte avsedda att användas i behandling av sjukdomstillstånd. Närinsgrekommendationer är inte heller avsedda att användas på individnivå utan för grupper av friska individer.”

 

Jag är tacksam för dessa klargöranden.

 

Detta innebär att Livsmedelsverkets kostråd inte ska användas vid behandling av sjukdomstillstånd, inte användas på individnivå för friska heller. Med andra ord kan Livsmedelsverkets kostråd inte användas över huvud taget. Det som även SBU fann. Livsmedelsverket ger här kostråd till patienter med hypertoni (högt blodtryck) genom att begränsa saltmängden i maten. Det är Socialstyrelsens uppgift som Livsmedelsverket av okänd anledning verkar klamra sig kvar vid.

 

Jag begär att Livsmedelsverket omedelbart upphäver sina kostråd om salt i enlighet med befintlig vetenskap visat enligt ovan.

Jag begär att Livsmedelsverket omedelbart upphäver sina kostråd om salt eftersom det är Socialstyrelsens uppgift att ge kostråd till sjuka.

 

Detta sker enklast genom att helt ta bort rekommendationer om salt på Livsmedelsverkets hemsida. Detta skulle förhindra att var tredje inneliggande medicinpatient på Skånes Universitetssjukhus lider av saltbrist och att var sjuttonde inneliggande medicinpatient ljuter en förtida död i onödan på grund av saltbrist med största sannolikhet orsakad av Livsmedelsverkets tjänstemäns missriktade och ovetenskapliga påbud genom att minska saltmängden i maten. Dessutom överträder Livsmedelsverket sina befogenheter och klampar obehörigen in på Socialstyrelsens område.

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Oberoende nutritionsvetenskapsman

F.d. överläkare i pediatrik

Filosofie licentiat i biokemi

 


[1] 0,5 g salt / MJ = 500 mg salt / 240 kcal = 2 mg salt per kcal.

 

 

From: Kristina.Ohlsson@slv.se

Sent: Monday, July 09, 2012 10:59 AM

To: bjorn@hammarskjold.nu ; Registrator@slv.se

Cc: wulf.becker@slv.se

Subject: Begäran om ändring av kostråd, dnr 1706/2012

 

Du har den 6 juli 2012 begärt att Livsmedelsverket upphäver sina råd om salt och saltrestriktioner.

 

Livsmedelsverkets ska i enlighet med förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket bl.a. informera konsumenter m.fl. om kostråd och främja konsumenternas förutsättningar att göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat. Vidare ska verket vara ansvarig myndighet på nutritionsområdet och verka för bra matvanor.

 

Ett sätt för myndigheten att fullgöra sitt uppdrag är att ta fram kostrekommendationer. Kostrekommendationerna är regelbundet föremål för översyn. På detta område sker även ett nordiskt arbete inom ramen för Nordiska rådet. För närvarande pågår, som du vet, en översyn av de nordiska näringsrekommendationerna inom ramen för NNR5. Dessa rekommendationer kommer att utgöra ett viktigt underlag för en kommande översyn av Livsmedelsverkets rekommendationer. Verket har därför för avsikt att avvakta arbetet i NNR5 innan mer omfattande ändringar görs i verkets kostrekommendationer.

 

Med vänlig hälsning

 

Kristina Ohlsson
Chefsjurist


Box 622, 751 26 UPPSALA
Tel. 018-17 55 00
www.livsmedelsverket.se


NNR5 del 1 om kolhydrater

NNR5 del 1: om kolhydrater

http://www.slv.se/upload/NNR5/NNR5%20Carbohydrates.pdf

 

Jag har gått igenom .pdfen med kolhydrater och finner att det inte är stora ändringar, detta trots SBUs rapport Mat vid diabetes från 2010, den rapport som sågade Livsmedelsverkets och NNR4s kostråd straxt under fotknölarna såsom att vetenskapen bakom kostråden var synnerligen bräcklig. Med andra ord saknades det helt vetenskap bakom NNR4s kostråd.

 

Det NNR5 tar upp i kostråden då det gäller kolhydrater:

1.       Ingen specifik mängd kolhydrater anges.

                      NNR4 anger 50-60 E% kolhydrater

2.       Mängden fibrer anges till omkring 3 g/MJ (16 g/1000 kcal) för vuxna och

         2-3 g/MJ hos barn.

3.       Tillsatt socker högst 10 E% samma som tidigare

4.       Inget införande av GI-rekommendationer

 

Detta är allt man lyckats komma fram till under 2 års tids ”forskning”. Trots att man hade SBUs Rapport Mat vid diabetes från 2010 tillgänglig.

 

Mina kommentarer till vad man kommit fram till:

 

Ad 1. Nu har man kommit fram till att kolhydrater kanske inte är så bra. Men man vägrar erkänna det uppenbara: Kolhydrater bör begränsas. Då blir det helt gränslöst i stället. Ingen gräns uppåt, ingen gräns nedåt.

 

Ad 2. Fiberintaget är möjligen en aning lägre eller oförändrat. Men små barn tål inte fibrer, NNR rekommenderar 2-3 g/MJ till barn över 2 år. Mild fullkornsvälling Findus för barn över 8 månader innehåller likväl 3,3 g/MJ.

 

Ad 3. Under socker så står det:

Begränsning av intaget av tillsatt socker av särskilt sockerhaltiga drycker och socker-rika livsmedel rekommenderas för att minska risken för typ 2-diabetes, viktökning och karies.

• En begränsning av intaget av tillsatt socker är också nödvändigt att säkerställa ett tillräckligt intag av viktiga näringsämnen och kostfibrer, speciellt hos barn och vuxna med lågt energiintag.

 

Tänk om de hade bytt ut ordet socker mot synonymen kolhydrater. Tänk så rätt det blivit!

 

Begränsning av intaget av kolhydrater av särskilt kolhydrathaltiga drycker och kolhydrat-rika livsmedel rekommenderas för att minska risken för typ 2-diabetes, viktökning och karies.

• En begränsning av intaget av kolhydrater är också nödvändigt att säkerställa ett tillräckligt intag av viktiga näringsämnen och kostfibrer, speciellt hos barn och vuxna med lågt energiintag.

 

Hade man begränsat mängden kolhydrater till mindre än 10 E% hade många jublat. Fast inte livs- och läkemedelsindustrin.

Nu kommer man så långt som att "Therefore, a specific recommendation for carbohydrate intake (as E%) is not given in NNR 2012" (Därför ges ingen specifik rekommendation i E% för kolhydratintaget)

 

Ad 4. GI ger ingen skillnad i mängden kolhydrater, enbart en liten skillnad i upptagshastigheten av kolhydrater som vid lågt GI kan hjälpa en trött betacell så att den hänger med litet till. Men ytan under kurvan är lika stor, mängden insulin som krävs lika stor. Men tiden med förhöjd insulinnivå ökar och därav följer att tiden för kolhydraters ombyggnad till fett ökar liksom fettupplagringen.

 

Sammanfattningsvis, de går med myrsteg åt rätt håll om man är positiv. Men att NNR5s experter fortfarande verkar sakna ens basala kunskaper i fysiologi, biokemi, endokrinologi är inget annat än oursäktligt.

 

Det blir bra kostråd när NNR5:s experter, tjänstemän/befattningshavare har tillräckliga kunskaper i fysiologi, biokemi, endokrinologi.. Men experter, tjänstemän/befattningshavare vid NNR5 och Livsmedelsverket verkar göra allt för att förneka kunskapen. Det är den enda slutsats jag kan dra av alla nonsens- och ickesvar jag hittills fått från Livsmedelsverket.

 

Med den kunskapen vet även NNR5:s experter, tjänstemän/befattningshavare det som den gamle grisbonden visste för flera hundra år sedan. Den kunskapen har många gånger både förr och senare verifierats och klarlagts ur fysiologisk, biokemisk, endokrinologisk och även ner på cellnivå och molekylärbiologisk nivå. 

 

Kunskapen är att grismat med kolhydrater i överskott gör grisen fet. Det grisen får för att bli fet är med Livsmedelsverkets moderniserade terminologi fiberpasta, strips och lättmjölk i stället för bondens terminologi gröpe, potatis och kärnmjölk.

 

Det är visat och även Livsmedelsverket har helt rätt i att protein och fett är livsnödvändiga, essentiella, ämnen. Välj i första hand animalisk föda, den passar oss perfekt, vi består själva av animala proteiner och animala fetter.

Kolhydrater saknar livsnödvändighet, vilket även Livsmedelsverket vet och visar, det saknas kolhydrater bland de livsnödvändiga livsmedlen som Livsmedelsverket anger på sin hemsida..

 

 Slutsatsen av den powerpointpresentation om kolhydrater som lagts upp på NNR5s hemsida är att vetenskapen bakom NNR5s kostråd rörande kolhydrater helt verkar saknas.

 

Helt i analogi med SBUs rapport om NNR4.

 

NNR5 har kapitalt misslyckats med sitt arbete om resten är i analogi med kapitlet om kolhydrater (som inte ens kan betraktas som kapitel, några usla powerpointpresentationer i stället för en snygg rapport).

 

 I det militära fick jag en gång lära mig:

 

GÖR OM! GÖR RÄTT!

 

Mahatma Gandhi sa en gång följande:

 

“När jag förtvivlar kommer påminner jag mig att genom historien har sanningen och kärleken alltid vunnit. Det har funnits tyranner och mördare och för en tid tycks de oövervinnerliga men slutligen faller de alltid – tänk på det, alltid.”

 

Uppdaterat 2012-07-09


RSS 2.0