Svälten i Sverige

Nu har det kommit fram att de gamla svälter i Sverige.
 
De svälter i Skåne enligt flera rapporter på sociala media.

De svälter i Mora, det vet jag som politiker i Nämnden för kostsamverkan mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun. Och jag har påtalat detta sedan 2011 utan någon reaktion från tjänstemännen. Inte heller har det blivit bättre.

Detta är visat av Socialstyrelsen i flera rapporter och rekommendationer alltsedan 2000 att patienter svälter i vården, Socialstyrelsen anger att 50 till 100 % patienterna svälter.
 
Men Socialstyrelsen saknar handfasta råd hur maten ska lagas för att äldre och patienter ska slippa svälta. 

Låt oss gå igenom litet fakta som kan kontrolleras på nätet.

Den totala mängden mat som ges inom åldringsvården är enligt den forskning som finns omkring 1 650 kcal per dag.

Den uppgiften om 1 650 kcal/dag stämmer väl med de uppgifter som tjänstemännen i Nämnden för kostsamverkan mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun (Kostnämnden) har redovisat några gånger under tiden 2011 till 2016.

Livsmedelsverket rekommenderar 25-35 E% av 2 500 kcal till huvudmål för kvinna och 3 200 kcal för man eller minst 625-875 kcal till kvinna och 800-1 120 kcal till man. I genomsnitt blir det då omkring 900 kcal per portion som våra gamla bör ha för att slippa svälta vid lunch och middag. Sedan behövs även energität frukost och tre energitäta mellanmål för att de äldre ska få i sig den energi de så väl behöver för att må bra.

I Skåne serverades äggakaka (skånsk variant av pannkaka) med bacon och bönor.

Jag hämtade receptet på Äggakaka från Arlaköket och körde igenom beräkningsprogrammet Kostbevakningen.se

Det blev 336 kcal till middag.

Denna portion mat gav bara 13,4 % respektive 10,5 % av dagsbehovet eller 54 % respektive 42 % av vad en måltid ska innehålla enligt Livsmedelsverkets minimikrav för lunch eller middag.

Summerar man de sedvanliga uppgifterna om ett dagsintag så blir det 250 kcal till frukost, 200 kcal till mellanmål, 400 kcal till lunch, 200 kcal till mellanmål, 400 kcal till middag och 200 kcal till kvällsmål. Summan blir 1 650 kcal, i alla fall enligt både kalkylprogram som räknedosa.

Om man använder vanliga konsumentpriser för måltiden så blir det 6,25 SEK för 336 kcal. Det ungefärliga genomsnittsintaget av energi för en lunch eller middag bör vara 900 kcal. Då blir råvarukostnaden för en måltid 17,28 SEK. Det är billigt då Kostnämnden i Dalarna räknar med 16,22 SEK/portion och 36,50 SEK för 900 kcal om måltiden innehåller 400 kcal.

En annan uppgift som kommer fram då jag beräknar måltiden i Skåne och i Kostnämnden är att energitätheten är för låg.

Livsmedelsverkets normalkost innehåller omkring 1 kcal/g mat. Det gör att en man måste äta 3 200 g mat eller 3,2 L mat eller en tredjedels 10 L spann mat per dag. Det tar tid att äta så stor dygnsvolym mat.

Allmänkost (A-kost) bör enligt Socialstyrelsen ges till friska äldre och patienter (vem har hört talas om en frisk patient?) och ska ha en högre energitäthet, 2 kcal/g mat. Då slipper personen äta oöverstigligt stora portioner och har lättare att äta upp.

Energi- och proteinförstärkt kost (E-kost) ska enligt Socialstyrelsen ges till undernärda och/eller sjuka personer. Enligt samma logik ska då E-kosten innehålla minst 3 kcal/g mat. För att få upp energiinnehållet måste då de onyttiga tomma kalorierna från kolhydraterna ersättas med animaliskt fett eftersom kolhydratrik mat sällan har mer än 1 kcal/g mat, fett innehåller upp till 9 kcal/g mat.

Men E-kosten är en utmaning för kostpersonalen, hittills saknar jag en meny skapad av kostenheter som uppfyller kraven för E-kost med minst 3 kcal/g mat över hela dygnet. Men jag har skissat på en sådan kost.

Men det går att förbättra äggakakan på ett enkelt sätt genom att byta ut 1 msk smör mot 1 hg smält smör i smeten för 4 portioner. Då ökar energitätheten till mer än 2 kcal/g och det blir helt plötsligt godkänd A-kost. Energimängden ökar med 50 % till 500 kcal/portion, matvolymen ökar med 9 % till 246 g, råvarukostnaden för 900 kcal minskar med 26 % från 17,28 SEK till 13,64 SEK

Lägger man sedan till 1 hg vispad vispgrädde ökar energin till 871 kcal per portion (tillräckligt nära målet 900 kcal), energitätheten till 2,51 kcal/g mat och kostnaderna för råvarorna minskar till 11,96 SEK per 900 kcal. Kommunen borde via upphandling få ett betydligt lägre pris på de lokalproducerade matvarorna än normalt konsumentpris.

Slutsats: Personer i Skåne och i Mora som får mat via kommunens hemtjänst svälter på samma sätt som Socialstyrelsen påpekat i mer än 20 år..

Det finns kunskap om kosten men den används uppenbarligen inte och det är synnerligen enkelt och dessutom billigare att ge de gamla riktig mat lagad från grunden än industriprocessad mat som lagas, kyls/fryses, lagas, kyls och värms en tredje gång.

All denna värmning och kylning förstör maten och smaken.

Mora 2017-01-03
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor
F.d. Överläkare
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition

I bananrepubliken vet man vad det kostar att få rätt

Nämndeman var jävig

 

Det finns en artikel i Dagens Juridik om domarjäv där nämndeman ansågs jävig.

http://www.dagensjuridik.se/2016/10/namndeman-var-javig-staten-ska-betala-31-321-kronor-i-skadestand#comment-68045

 

Det finns många fall där även domare är jäviga om vi nu ska följa 4 kapitlet 11 § Rättegångsbalken samt EU-rätten som är överstående svensk lag. Det är till och med så att RB 4:11 är betydligt strängare än EU-rätten som är betydligt strängare än 11 och 12 §§ Förvaltningslagen och 4 kapitlet 13 och 14 §§ RB då det gäller jäv..

 

Dagens domared har enligt Martin Sunnqvist sina rötter tillbaka till 1340-talet och har gjorts om bland annat på 1600-talet. Bortsett från en del religiösa inslag har den haft ungefär samma lydelse som nu från år 1734.

 

I eden lovar domaren bland annat att döma efter bästa förstånd och samvete, att vara opartisk, att inte göra någon oskyldig skyldig eller skyldig oskyldig och att iaktta sekretessen.

 

Och Domareden tar fram jävsproblematiken på ett underbart sätt.

 

Det står:

” döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må;”

 

Sedan kommer som avslutning:

 

” Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla”

 

När en enskild då drabbas av att domare i hela förvaltningsrättskedjan från förvaltningsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att upplevt domarjäv inte är domarjäv är det mer än beklagligt. Flera av dessa domare hänvisar sina beslut till 4 kapitlet 13 och 14 §§ RB och vägrar att bemöta att RB 4:11 och flertal domar i EU-domstolen som åberopas av klaganden.

 

Bara kolla in Pirate Bay-målet där en av domarna var klart jävig om man ska följa RB 4:11. Domstolen har ett eget utredningsansvar varför domstolen självmant skulle ha tagit upp samtliga relevanta lagar. Man kan undra varför RB 4:11 aldrig åberopades och prövades

 

Detta är klar domstolskorruption och dessa flera domare på alla förvaltningsrättsnivåer är då motsatsen till att vara

 

Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla”.

 

Och detta kommer vi inte åt annat än att riktiga och hederliga ämbetsmän, som följer lag och respekterar den enskilda människan i lika stor utsträckning som staten i enlighet med 1 kapitlet 9 § Regeringsformen, träder fram. Men dessa hjältar hålls tillbaka av alltför många byråkrater som struntar i och konsekvent och överlagt bryter mot administrativ lag och grundlag. Brott mot lag som inte är upptagna i BrB kan man inte straffas för varför byråkrattor saklöst kan fortsätta att klia varandra på ryggen och respektera och skydda bara sig själva.

 

Det enda sättet att få dessa hjältar att träda fram är att återinföra det personliga tjänstemannaansvaret i 20 kapitlet BrB som regeringen Palme tog bort 1975 för att skydda sina politiker. Men det vågar ingen politiker idag. Så då får vi leva i ett samhälle som är värre än en bananrepublik. I bananrepubliken vet man vad det kostar att få rätt, i Sverige är det godtycke och skyddande av gelikar och myndigheter som gäller.

 

Enligt EU-domstolen får inte förarbeten åberopas i domstol. Det är lag som gäller, inte förarbeten, med detta syndas alltför ofta emot.

 

Glöm sedan inte att Regeringsformen förbjuder Sveriges riksdag att stifta lagar och förordningar som strider mot EU-rätten (RF 2:19) samt att domstol inte får följa svensk förordning som strider mot EU-rätten (RF 11:14). Samma gäller svensk myndighet (RF 12:10)


Det är sällsynt idag att svensk domstol följer EU-rätten som Sverige förbundit sig att se till att alla svenska domstolar och myndigheter ska följa.

 

För att komma till rätta med den omfattande laglösheten inom politik och tjänstemän föreslår jag att man återinför det personliga tjänstemannaansvaret i 20 kapitlet BrB till som det var före 1975

Förslag till lag:

 

BrB 20 kapitlet 1 a § Myndighet(sperson) som bryter mot administrativ lag ej tidigare upptagen i BrB döms till fängelse minst sex månader och högst två år. Är brottet förövat mot enskild döms till fängelse minst två år och högst sex år.

 

BrB 20 kapitlet 1 b § Myndighet(sperson) som bryter mot grundlag eller EU-förordning ej tidigare upptagen i BrB döms till fängelse minst fyra år och högst åtta år. Är brottet förövat mot enskild döms till fängelse i minst sex år och högst aderton år eller livstid.

 

Då kan vi få tillbaka myndigheter som tjänar medborgarna som det var tänkt.

Remissvar till Socialstyrelsen 2014

Jag skrev ett remissvar till Socialstyrelsen i september 2014

Det blev ett långt remissvar och fortfarande än mer aktuellt så här kommer bara 

SAMMANFATTNING:

Vi vet sedan millennier att en patient med sockersjuka inte tål att äta socker=kolhydrater. Dagens behandlingsrekommendationer av patienter med sockersjuka i Sverige är helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det vi sedan årtusenden vet men synes aktivt ha förträngt är den livsräddande kunskapen att den som har sockersjuka inte tål socker eller kolhydrater (som består av och lätt kan brytas ned till socker).

 

I stället har dessa patienter med sockersjuka tvingats bli beroende av läkemedel för att patienterna över huvud taget ska överleva på grund av ovetenskapliga och falska kostråd.

 

Den som inser att socker och kolhydrater ger både ett sockerberoende och ett läkemedelsmissbruk slutar att äta mer socker än den tål. Man slipper då ett svängande blodsocker och myckna läkemedel.

 

Vi begär att patienter med sockersjuka och även personal som utbildar patienter med sockersjuka utbildas i att en lågkolhydratkost är det enda (lagliga) alternativet för att i största möjliga mån minska sitt beroende av läkemedel.

 

Vårdpersonal ska följa Patientsäkerhetslagens (PSL) 6 kapitel 1 § [1].

 

Det innebär att Livsmedelsverkets av SBU befunna ovetenskapliga kostråd är olagliga för vårdpersonal att rekommendera.

 

Det innebär att Socialstyrelsens beslut av 2008-01-16 om att en lågkolhydratkost är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och måste följas.

 

Det innebär att Socialstyrelsens rekommendation Kost vid diabetes ger rekommendationer som strider mot lag och är olagliga för vårdpersonal att rekommendera.

 

Det innebär att Julius Lagerholms kostråd är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och måste följas.

 

Det innebär att Richard Feinstein och medarbetares artikel i den vetenskapliga tidskriften Nutrition [2] måste följas.

 

Då kan patienter med sockersjuka må bättre och slippa onödiga läkemedel och det så kallade Naturalförloppet. 

 

Björn Hammarskjöld
Sekreterare i DiOS
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition[1] Patientsäkerhetslagen 6 kapitlet Allmänna skyldigheter

1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

[2] R Feinman et al Dietary Carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management. Critical review and evidence base Nutrition 10.1016/j.nut.2014.06.011