Är Livsmedelsverket medvetet korrupt?

Tim Noakes fick rätt i Sydafrika. 

Professor Tim Noakes har blivit anklagad av Health Professions Council of South Africa (HPCSA), Sydafrikas motsvarighet till Socialstyrelsen, IVO och hsan, att ge kostråd via Tweet till mamma med småbarn. Han gav rådet att fortsätta amma och sedan vid avvänjningen ge en LCHF-kost till barnet.

Det blev en lång rättegångsliknande process som uppvisade 354 vetenskapliga artiklar, 40 timmars vittnesförhör, 1 163 bilder och 5 093 sidor vetenskapligt material.

 HPCSA lyckades inte visa att det fanns vetenskap bakom kostråden.

 Beslutet blev att professor Noakes blev helt frikänd den 21 april 2017. Efter två års process på grund av ett Tweet. Läs gärna mer på Marika Sboros www.Foodmed.net

http://foodmed.net/the-noakes-trial/ (lista över alla artiklar Marika har skrivit och den första i serien
http://foodmed.net/2016/02/hpcsa-slapped-on-wrist-for-breaching-noakes-rights/ med många artiklar därefter.

 Jag känner igen formuleringen från SBU:s rapport Mat vid diabetes från 2010.  Fast där sade SBU att ”vetenskapen bakom kostråden är synnerligen bräcklig”.Vilket är en ljuvligt fin omskrivning för att det helt saknas vetenskap bakom kostråden. 

 Det är besynnerligt att myndigheter som SBU, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket inte verkar bry sig i att det saknas vetenskap bakom kostråden.

 Det räcker med en enda rapport som visar att kostråden är fel för att kostråden måste förkastas. Om man ska följa vetenskapsteoretikern Karl Poppers teser [1]

 Det är besynnerligt att myndigheter som SBU, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket inte verkar bry sig att det finns mycket vetenskap som falsifierar kostrådens hypoteser.

 Då kan man bara undra vad som driver myndigheterna att fortsätta med sina rekommendationer trots att det saknas vetenskap bakom kostråden.

 Låt oss då se på Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa som tillsattes den 20 januari 2016 med hjälp av jäviga externa experter.

 Alla experter i gruppen utom en synes ha oacceptabla bindningar och jäv till livsmedelsföretag, läkemedelsföretag, lobbyorganisationer och internationella dietistorganisationer som dock ett par av Livsmedelsverkets högsta tjänstemän godkänt i strid med 11 och 12 §§ Förvaltningslagen.

 Värst är dock att två av Livsmedelsverkets högsta tjänstemän godkänt att sju av experterna, Alicja Wolk, Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell och Ingrid Larsson, till synes överlagt och uppsåtligen i sina jävsdeklarationer underlåtit att uppge att de har allvarliga jävsbindningar. Livsmedelsverket har inte brytt sig i att verifiera jäven.

 Jag begärde i januari 2016 att Livsmedelsverket omedelbart skulle skilja

 Emily Sonestedt,

gneta Yngve,

Alicja Wolk,

Elisabeth Rothenberg,

Agneta Hörnell,

Agneta Åkesson och

Ingrid Larsson

från uppdraget som experter och anmälas till åklagare på grund av att de till synes överlagt och uppsåtligt synes ha brutit mot 1 kapitlet 1 och 9 §§ Regeringsformen (alla ska följa lag och lokhet inför lag, saklighet och opartiskhet) samt även 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken (undanhållande av information som kan ge upp till sex års fängelse).

 Läs mer här http://kostkunskap.blogg.se/2016/january/byt-ut-livsmedelsverkets-experter.html

 Jag begärde att Livsmedelsverket snarast måtte skilja

 Roger Andersson,

Magnus Domellöv,

Christel Larsson,

Maria Magnusson och

Paulina Nowicka

 från uppdraget som experter i Livsmedelsverkets Expertgrupp i nutrition och folkhälsa på grund av att de har alltför många och allvarliga jäv till livs- och läkemedelsindustri samt ökända organisationer med koppling till industrin. Livsmedelsverket har inte brytt sig i att verifiera jäven.

 Vad händer?

 Livsmedelsverket finner efter ett knappt år att experterna inte är jäviga. De sju första har sluppit bli anmälda till åklagare och sitter kvar på sina tjänster, de fem andra sitter också kvar på sina tjänster som experter för Livsmedelsverket.

 Man kan då undra om Livsmedelsverket medvetet eller omedvetet slaviskt följer livsmedelsindustrins direktiv till svensk myndighet.

 Är följandet av livsmedelsindustrins direktiv till svensk myndighet medvetet kvarstår bara en slutsats.

Livsmedelsverket är korrupt. Om det sedan är pekuniär eller icke pekuniär korruption spelar ingen roll. Men det är lättare att påvisa pekuniär=ekonomisk korruption.

Är följandet av livsmedelsindustrins direktiv till svensk myndighet omedvetet kvarstår bara en slutsats.

Livsmedelsverkets personal saknar kunskap om nutrition. När Livsmedelsverkets personal saknar kunskap måste regeringen byta generaldirektör som får tillse att Livsmedelsverkets personal har tillräcklig kunskap.

 Mora 2018-05-13

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi

 

Kort sammanfattning av Noakes’s frikännande

Diet Revolution Leads to Legal Wrangling

In 2013, Noakes published "The Real Meal Revolution: Changing the World, One Meal at a Time," which turned into the best-selling book ever in the history of Southern African literature. The success of this book produced major changes in dietary understanding in Southern Africa.

Alas, its success also led to legal action being taken against him by the Health Professions Council of South Africa, which is a professional medical licensing and regulatory board. The action came after he posted low-carb advice to a pregnant woman on Twitter.

As a result, the president of the Association for Dietetics in South Africa wrote a long letter to the Health Professions Council, challenging his ability to practice medicine.

"It is so bad that my own university dissociated itself from me," Noakes says. "At my hospital, GrooteSchuurHospital, you are not allowed to prescribe a low-carbohydrate diet for any condition. You're not allowed to discuss the diet among the doctors.

If you do practice it or if you were to prescribe it, something would happen to you. That's how strong the movement against it is. It's absolutely astonishing. The worst bit for me actually wasn't the trial and being accused of malpractice and so on. The worst bit was my university.

The dean of medicine wrote to the local newspaper and said they dissociated themselves from my views and all those who support the low-carbohydrate diet.

Of course, they had no evidence for it, but here I'd worked at this university for 35 years or so, and was one of the better-known scientists. That they could do that was absolutely astonishing. But … it does seem that industry was strongly involved."

Overwhelming Evidence

During the hearing, he presented five and a half days of testimony about the low-carb diet. He was also cross-examined for three and a half days. Then for another three days, expert witnesses were heard, including Nina Teicholz, Zoe Harcombe and Caryn Zinn, all three of whom presented a remarkably sturdy case for its use.

"For example, when Nina — [who] wrote the book 'The Big Fat Surprise: Why Butter, Meat and Cheese Belong in a Healthy Diet' — when she finished, the lawyer for the prosecution could not cross-examine her.

He just threw up his hands and quit. He didn't have anything to say. Zoe Harcombe was the same. She has just completed her Ph.D., showing there was never any proven evidence to change the dietary guidelines in 1977.

She presented her Ph.D. thesis. Again, the evidence is absolutely overwhelming. The end result is that we've had 23 days in court so far, and we won every single moment for 23 days.

We won everything. They have not been able to pin one thing on me. I think it's the first time in history that a diet has been put before a legal jury to decide whether or not it's true."

The final decision, more than three years after the Tweet was posted, was that Noakes was found not guilty of misconduct.

It remains to be seen whether the health professional council, the statutory party that took action against Noakes, will have to change their nutritional guidelines and update all nutrition and dietetics teaching in South Africa. As noted by Noakes, "That could be a huge moment for South Africa and perhaps for the rest of the world."[1] Ur Wikipedia

Poppers grundinställning inom vetenskapsteorin var vederläggandet av det vetenskapliga värdet av metodologisk induktion. Popper uppställde som grundkrav för att något ska kunna betraktas som vetenskapligt, att ifrågavarande vetenskapliga rön ska kunna vara falsifierbart. Med det menar han att man i en teori ska kunna formulera bassatser och om de motbevisas så är teorin falsifierad. Enligt Poppers mening kan ingenting fullt ut bevisas, däremot kan någonting fullt ut motbevisas; En motinstans kan motbevisa en lag, en instans kan däremot aldrig bevisa en lag. Vetenskapsmannen ska därför uppställa en hypotes, som sedan (genom trial-and-error) utvecklas till en laghypotes, om den inte kan falsifieras. Falsifierbarheten utgjorde Poppers demarkationskriterium; det som skilde vetenskap från metafysik.

”Utan resurser blir det bara tomma löften”:

Jag skrev en kommentar till Läkartidningens artikel 

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/12/Utan-resurser-blir-det-bara-tomma-loften/

Ännu värre försämring

2017-12-15 18:35

Detta förslag från regeringen innebär att vårdgarantin försämras ytterligare. Idag måste man kontakta sjuksköterska som enligt lag måste ge en tid till läkare inom sju dagar. 

Allt annat är lagbrott. Men tyvärr saknas sanktionsmöjligheter för brott mot administrativa lagar sedan 1975 då det personliga tjänstemannaansvaret togs bort av Annika Strandhälls föregångare.

Det nya förslaget tar bort möjligheten att träffa läkare över huvud taget då det är vårdgivaren, det vill säga landstinget, inte de enskilda vårdarbetarna som beslutar om patienten ska få träffa läkare.

Det är fortfarande patienten som känner sin kropp bäst och vilka behov som patienten har.

Fortfarande gäller 6 kapitlet 1 § Patientsäkerhetslagen där vården ska ges efter överenskommelse med patienten. Men även denna lag bryter vårdgivarna och de enskilda vårdarbetarna alltför ofta mot. 

För att få vården att fungera måste man minska antalet patienter som söker vård. Det finns kunskaper om hur man minskar antalet patientbesök med omkring fem patientbesök per primärvårdsläkare och dag. Men vården verkar vägra att använda sig av de gamla vetenskapliga kunskaperna från tidigare millennier som synes ha förträngts av modern läkemedelsstyrd ”forskning”. 

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

 

Jag fick en kommentar som intresserade mig

2017-12-19 00:26

@Björn H: Det låter mycket intressant, vilka studier menar du? Om du skickar referenser så läser jag dem gärna!

Torbjörn Westerlund, st-läkare, Sandens hc

 

Så jag skickade in kommentaren nedan och den kom in efter något dygn. I väntan på att den skulle komma in skrev jag en något utvidgad kommentar till Torbjörn Westerlund och det är den versionen som återfinns nedan.

 

@Torbjörn W

Du frågar om referenser. Här kommer en del och det finns mer om du vill.

Det räcker med att läsa en gammal hederlig bok i fysiologi från tidigare millennier där det framgår att vi filtrerar ut 1-2 kg salt (NaCl) per dag i glomeruli och hämtar tillbaka mer än 99 % av natriumjonerna i tubuli.  Det är flera olika mekanismer som gör denna reabsorption möjlig. Den sista skvätten Na+ reabsorberas med hjälp av aldosteron och angiotensin II, blodtryckshöjande hormoner.

Äter man mindre än 5 g salt per dag är nivån av BT-höjande hormoner minst trefaldigt förhöjda vilket ger ett förhöjt blodtryck som uppmärksammas av primärvården som då sätter patienten på blodtrycksmediciner som även blockerar natriumåterupptaget i tubuli vilket leder till ännu mer blodtryckshöjande hormoner för att säkra återupptaget av Na+. Härvid genereras minst tre läkarbesök per primärvårdsläkare och arbetsdag då det enligt Socialstyrelsens statistik finns 2,5 miljoner svenskar på blodtrycksmediciner. Bara i Dalarna finns det omkring 75 000 som står på blodtrycksmediciner.

Genom att äta en normal mängd salt om 20-60 g salt per dag normaliseras blodtrycket och  primärvården behöver inte kontrollera 3 blodtryckspatienter per dag. Läs mer här:

http://kostkunskap.blogg.se/2013/february/comments-to-the-public-consultation-on-salt-in-nnr5.html

http://kostkunskap.blogg.se/2015/march/nytt-svar-till-livsmedelsverket.html

Och det finns mer att läsa på bloggen.

Lägger man sedan till att sluta äta kolesterolsänkande statiner så slipper primärvården minst 1 patient till per dag. Det är 932 166 patienter som helt i onödan hämtat ut statiner 2016.  I Dalarna var det 34 127 och i Norrbotten var det 28 645 som stod på statiner 2016

http://kostkunskap.blogg.se/2016/june/sluta-at-statiner.html

Till sist finns det 453 741 patienter med sockersjuka som använder sockersjukeläkemedel IATC A10) enligt Socialstyrelsens statistik.

Genom att låta patienter med sockersjuka slippa äta en överdos (mer än 25 g) av socker=kolhydrater så kommer mer än 70 % av patienterna att helt slippa symtom på och annan behandling av sin sockersjuka. Övriga kan minska sina läkemedelsdoser och det påtvingade ”naturalförloppet)” ganska radikalt, på samma sätt som man behandlade sockersjuka för 100 år sedan.

Se exempelvis 

Julius Lagerholm, Hemmets läkarebok, Fröhléen & co,Stockholm 1921

Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base
Richard D. Feinman Ph.D. a,*, Wendy K. Pogozelski Ph.D. b , Arne Astrup M.D. et al

http://www.nutritionjrnl.com/article/S0899-9007(14)00332-3/pdf

Zoë Harcombe,1 Julien S Baker,1 Stephen Mark Cooper,2 et al  Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis
http://openheart.bmj.com/content/openhrt/2/1/e000196.full.pdf

Pure, white and deadly - how sugar is killing us and what we can do to stop
av 
John Yudkin

 Detta ger ytterligare minst ½ patient till som varje primärvårdsläkare slipper hantera per dag.

 Sammanlagt ger detta en minskning om cirka 5 läkarbesök per dag till varje primärvårdsläkare och dag.

 Sammanlagt skulle vården i Dalarna spara minst 1 000 MSEK per år av en omsättning på 8 GSEK. På nationell nivå skulle besparingen bli omkring 30 000 MSEK per år bara genom att följa den gamla hederliga fysiologin, biokemin och endokrinologin från tidigare millennier och sluta följa läkemedelsindustrins vinstmaximeringspolitik. Men hittills vill inte Landstinget Dalarna ta till sig denna kunskap.

 Det gäller att vara barn i landet där teorierna i Kejsarens nya kläder tillämpas.

 Björn Hammarskjöld
BARNdoktor 

Överdos av socker ger sockersjuka och övervikt

Orsaken till övervikt och sockersjuka (typ 2) är överdosering av kolhydrater = socker.

Denna överdosering av kolhydrater ger en stegring av glukos i blodet från normala 3-6 mmol/L till högre nivåer.

 En person om 70 kg har mellan 1,5 och 3 gram glukos i hela blodvolymen om 5,6 L. Sprutar man in 5 g glukos i blodet stiger P-glukos till omkring 15 mmol/L. Har man mer än 25 g glukos i blodet dör man i akut glukosförgiftning.

Sedan vill Livsmedelsverket att en man ska äta 480 g glukos per dag, de vill att en man ska begå harakiri mer än 20 gånger per dag genom att äta en tjugofaldigt dödlig överdos av glukos.

Kroppen är fantastisk. Den klarar att en frisk man kan äta mer än 20 gånger dödlig dos av glukos per dag tack vare många skyddsmekanismer där insulin och glukagon försöker att upprätthålla den normala nivån av 3-6 mmol/L av glukos i blodet.

Stiger P-glukos kommer insulin att utsöndras för att blockera glukosupptag från tarmen, minska glukagonmedierad glukosproduktion i levern, stänga av fettförbränning, lagra det fett som finns i blodet och mycket mer. Allt för att söka normalisera glukosnivån.

För att slippa överdos av socker måste man låta bli att äta socker.

Protein måste man äta för att överleva, protein krävs för att man ska kunna bygga upp kroppen. Men mer än 200 g kött, fisk eller ägg per dag behövs inte.

Fett måste man äta för att överleva, animaliskt fett som smör, grädde, ister, talg eller tran behövs som byggmaterial i kroppen och som energikälla. Det räcker med omkring 2-3 hg animaliskt fett om dagen för att man ska må bra.

Kolhydrater behöver man inte äta alls, kroppen kan tillverka alla former av socker som kroppen behöver. Socker är inte livsnödvändigt. Men det behövs 1,5-3 g glukos i blodet för att röda blodkroppar ska kunna förjäsa glukos till mjölksyra för att röda blodkroppar ska få energi och kunna lasta av syremolekyler från hemoglobin (det röda syrgastransporterande förgämnet) och försörja kroppen med syre. En förhöjd sockerkoncentration är inflammationsdrivande i kroppen.

Vegetabiliska proteiner innehåller mindre mängder av de livsnödvändiga proteinbyggstenarna (aminosyror) varför man måste äta 5-10 gånger mer vegetabiliskt protein än animaliskt protein. Äter man de av Livsmedelsverket rekommenderade kokta bönorna kan man ersätta 2 hg kött med 80 hg = 8 kilogram kokta bönor.

Vegetabiliska oljor (utom kokos- och linfröolja) innehåller för stora mängder inflammationsdrivande fleromättade omega-6 fetter. Jag låter därför bli dessa oljor.

För att slippa sockersjuka och övervikt behöver man bara begränsa mängden kolhydrater = socker i maten. Men det är inte så enkelt eftersom mycken mat innehåller just socker = kolhydrater för att locka till ökad konsumtion och försäljning. Socker är beroendeframkallande hos många människor. Socker är giftigt, för hög halt av socker i blodet gör att sockermolekyler binder till proteiner i kroppen och gör att proteiner kan sluta att fungera.

Se exempelvis på HbA1c även kallat långtidssocker. HbA1c ska hos en frisk person ligga på mindre än 50 mmol/mol. HbA1c är en hemoglobinmolekyl där det har fastnat en sockermolekyl som hindrar syret från att koppla fast på hemoglobinmolekylen. HbA1c kan alltså inte transportera syre längre. Blir HbA1c-värdet för högt så får kroppens celler inte så mycket syre och cellerna kan dö av syrebrist.

Fruktos (fruktsocker), som finns i vanligt strösocker, frukt och grönsaker, är fem till tio gånger mer reaktivt mot proteiner än glukos och är därmed fem till tio gånger giftigare än glukos.

Måttliga mängder glukos kan kroppen hinna ta hand om utan att P-glukos stiger så mycket med hjälp av insulins många olika sätt att normalisera P-glukosvärdet. Vi kan mäta P-glukosvärdet med en så kallad blodsockermätare.

Men P-glukosmätare kan inte mäta mängden fruktos i blodet. Fruktos tas upp direkt från tarmen utan begränsning av insulin. Fruktos går raka vägen till levern som måste avgifta blodet från fruktos på liknande sätt som från alkohol.

I båda fallen nybildas fett som ger upphov till leverförfettning som kan ge leverförstöring (levercirrhos). Överdos av fruktos är orsaken till Icke Alkoholorsakad FettLever (IAFL eller NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver Disease) som numera är betydligt vanligare än AFL (Alkoholorsakad FettLever).

Sammanfattning: Överdos av kolhydrater orsakar övervikt och sockersjuka typ 2. För att slippa symtom på övervikt och sockersjuka typ 2 måste man låta bli att äta mer än högst 25 g kolhydrater per dag. Genom att salta mera på maten slipper man att må dåligt på grund av saltbrist och förhöjt blodtryck.

Allt detta visste man för 100 år sedan. Rekommendationen som fick patienterna att må bra var att äta stekt salt och fett fläsk med gräddstuvad vitkål och andra delikatesser.

 Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi