Landstinget Dalarna väljer att bryta mot lag.

Vid Landstinget Dalarnas fullmäktigemöte 2013-02-18 beslöt man att fortsätta GBP-operera patienter med övervikt i stället för att ge patienterna riktiga kostråd så att de sluppe denna magstympande operation. Dessutom skulle Landstinget Dalarna spara minst 90 MSEK, i en landstingsekonomi i kris.

 

Dalarnas sjukvårdspartis oppositionsråd Lisbeth Mörk Amnelius hade lämnat in en motion i höstas.

 

Landstinget Dalarna måste följa lagen

Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation

http://www.ltdalarna.se/handling/LF/20130218/lfh20130218Bilaga204.pdf

 

Nu skulle den godkännas, anses vara besvarad eller avslås.

 

Vad som förvånar mig är svaret. Motionen var en komplett utredning som visade på Patientperspektiv mindre sjukdom

Finansiering och ekonomiska konsekvenser besparing på minst 90 MSEK

Miljö, likabehandling, barnkonsekvens och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete bara positiva aspekter

Juridik försäkra sig om att Landstingets personal följer lag.

Folkhälsa bara positivt

Samverkan med fackliga organisationer behövs

Uppföljning Kontrollera attLD:s medarbetare följer lag

Vi föreslår att ansvariga förtroendevalda politiker tar befälet,

  • genom att besluta att vården ska följa RF 1 kapitlet 9 §, PSL 6 kapitlet 1, 6 och 7 §§ och HSL 2 a och 2 b §§ vid behandling av övervikt, allt baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med Socialstyrelsens beslut av den 16 januari 2008 och
  • genom att påbörja en förebyggande verksamhet baserad på den befintliga kunskapen om lågkolhydratkost.
  • genom att sätta medborgarnas hälsa och samhällets intressen i första rummet och följa lag.

 

Vad händer?

Motionen beslutas vara besvarad. Men landstingets ledning inklusive fullmäktige anser att

”Patientperspektiv, Finansiering och ekonomiska konsekvenser, Miljö, likabehandling, barnkonsekvens och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet.

 

Juridik

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska all hälso- och sjukvård bedrivas

utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Nuvarande behandlingsmetoder

mot fetma bedrivs utifrån denna utgångspunkt.

 

Samverkan med fackliga organisationer

Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan.

 

Uppföljning

Någon uppföljning krävs inte i detta ärende.”

 

Det är till att vara okunnig inom ledningen.

Det är till att vara arrogant inom ledningen.

Det är till att förakta patientperspektivet.

Det är till att låta bli att spara mer än 90 miljoner.

Det är till att bryta mot grundlagens 1 kapitel 9 §, Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

 

Man verkar inte bry sig.

         Inte om patienter.

              Inte om ekonomi.

                Inte om kunskap. Inte om miljö

 

Man verkar vilja ha som mål att bryta lag till högsta möjliga kostnad.

 

Inte undra på att Landstinget Dalarnas sjukvård de senaste åren gått med underskott på omkring 150 MSEK per år.

 

Björn Hammarskjöld

Tjänstgörande ersättare i Landstinget Dalarnas fullmäktige.

 

Kommentera här: