Allmänt, Augias stall, Covid-19, GMO, Grundlagsbrott, Sjukvård Covid-19, Läkemedelsverket, Vaccin

Hur man ljuger med statistik

 Eller Vad är det som hindrar att vårt rättsväsende, våra folkvalda politiker och våra myndigheter upprätthåller våra rättigheter?

Jag läste statistik vid Stockholms Universitet hösten 1965. Jag fick lära mig att statistik är en vetenskap där man följer matematiska regler för att få ett vetenskapligt korrekt resultat.

Men jag fick också lära mig hur man kan luras med statistik genom att böja och vränga statistik så att man kan uppfylla observationen av Mark Twain med flera om hur statistik används för att stärka svaga argument.

Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.

Jag har nu sett våra myndigheter hävda med emfas att smittspridningen av Covid-19 ökar i samhället.

Låt oss nu kontrollera om uttalandet är ett korrekt statistiskt uttalande.

Vecka 44 var det 86 473 som testades och 5 059 visade positivt RT-PCR-test.

Det var 5,85 % RT-PCR positiva test. Se

Table 1. och Figure 1 nedan 1

Fem veckor senare hade man testat 335 955 personer varav 18 663 testade positivt för RT-PCR.

Det var 5,5 % av alla testade som var RT-PCR-positiva.

Har antalet RT-PCR-positiva personer ökat fyrfaldigt under 5 veckor?

Ja, det är korrekt.

Men samtidigt har antalet testade personer ökat fyrfaldigt.

Den informationen undanhåller FHM och måste hämtas på helt annan plats på FHMs hemsida.

För att kunna göra en bedömning av om ökningen av positiva RT-PCR-tester är en ökning av antalet personer som insjuknar eller minskar över tid måste man veta hur många som är testade över samma tid.

Man måste få veta om det är en ökning eller minskning av andelen testade över tid.

Detta visar sig att andelen personer som är RT-PCR-positiva under det att antalet testade hade ökat nästan fyrfaldigt (3,89 gånger) samtidigt som antalet RT-PCR-positiva har ökat från 5 059 till 18 663 under samma fem veckorna med 3,69 gånger.

Andelen personer som testar positivt för Covid-19 ligger konstant på drygt 5 % positiva RT-PCR-tester av alla tester som görs.

Det är med andra ord ingen ökning av antalet smittade trots att FHM på ett helt felaktigt och bedrägligt sätt uppger att vi ”har en ökad smittspridning”.

När andelen positiva RT-PCR-tester är konstant kan inte andelen RT-PCR-positiva i samhället öka.

Denna FHMs uppgift om ökad smittspridning är alltså till hälften sann och är då enligt Hanne Kjöller en lögn.

Men detta är ett utmärkt exempel på selektiv statistik. Här syns myndigheterna inbilla oss att antalet RT-PCR-positiva ökar med 400 % i samhället utan att samtidigt berätta att antalet tester också ökat med 400 %. Det innebär att ”smittan” i form av andelen RT-PCR-positiva i samhället inte har ökat under tiden vecka 44 till och med vecka 49 trots en fyrdubbling av antalet tester.

Detta innebär att våra myndigheter synes aktivt gå ut och skrämma oss att smittspridningen ökar när den i verkligheten inte har ökat alls de senaste fem veckorna.

Detta mynndigheters tilltag strider mot vår regeringsforms 1 kapitel 9 § 2 och mot Brottsbalkens 20 kapitel 1 §

Det är fantastiskt att den svensak sjukvården kan skrapa fram resurser för att fyrfaldiga antalet RT-PCR-tester över den korta tiden av fem veckor, från 85 000 tester till 336 000 tester per vecka. Det är 48 000 tester per dag men vi kan inte ta hand om de enorma vårdköerna som uppkommit både före och under den obefintliga pandemin, det har inte dött fler totalt jänfört med tidigare InfluensaLika Infektionsperioder (ILI) enligt Socialstyrelsens statistik än tidigare år.

Antalet personer som tagits in på IVA har legat konstant på under 8 per dag (7 dagars rullande medelvärde) alltsedan den 27 maj 2021.

Antalet personer som har dött inom 30 dagar efter positivt RT-PCR-test oavsett dödsorsak har varit högst 8 per dag (7 dagars rullande rullande medelvärde) alltsedan den 24 maj 2021.

Sammanfattningsvis så ligger andelen positiva RT-PCR-tester oförändrat under veckorna 44 till och med 49 helt konstant på drygt 5 % av alla RT-PCR-tester som görs.

Det är ingen ökning av andelen RT-PCR-tester.

Antalet nyinläggningar på IVA har varit under 8 personer per dag alltsedan slutet på maj 2021.

Det är ingen ökning av antalet nya IVA-inläggningar

Antalet personer som har dött inom 30 dagar efter positivt RT-PCR-test oavsett dödsorsak ligger kvar på högst 7 döda per dag alltsedan slutet på maj 2021.

Det är ingen ökning av antalet döda inom 30 dagar efter positivt RT-PCR-test

Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.

Här har myndigheterna inklusive regeringen visat att de synes använda den svåraste formen av lögnsktig statistik.

Allt för att skrämma folket till lydnad

Vi har uppnått flockimmunitet i Sverige då mer än 20 % av befolkningen torde ha haft Covid-19.

Detta syns på att antalet IVA-inläggningar och dödsfall är fortsatt mycket låga.

Den enda så kallade ”hårda” slutpunkten är hur många som har dött under en ILI-säsong. Där finns minst möjligheter att manipulera statistiken.

RT-PCR-testerna vet vi är manipulerade, det är bara at ändra antalet personer som provtas så ändrar sig antalet RT-PCR-positiva.

Det är bara att, som FHM gjorde mellan 2021-11-01 och 2021-11-22, inte tillåta dem som var dubbelvaccinerade att RT-PCR-testa sig.

Så antalet tester minskade från vecka 43 då det var 122 000 tester till endast 86 000 under vecka 44 det lägsta värdet på många månader. En minskning på 42 % på en vecka.

Under veckorna 44-46 då dubbelvaccinerade inte fick provtas ökade antalet med 14 % per vecka åter till 122 000.

Veckan därpå då de dubbelvaccinerade återigen skulle provtas med RT-PCR ökade antalet prover med 85 % till 226 000 tester.

Det innebär att det var nästan lika många dubbelinjicerade som oinjicerade som testades.

Slutsats: Injektionerna kan inte skydda mot infektion trots dubbla injektioner

Fortfarande var det bara drygt 5 % av alla tester som var RT-PCR-positiva

Denna ökning visar att injektionerna med mRNA inte ger någon form av skydd mot Covid-19

Två veckor senare, vecka 49 hade antalet tester ökat med 23 % per vecka till 336 000 tester och 19 000 RT-PCR-positiva.

Fortfarande var det bara drygt 5 % av alla tester som var RT-PCR-positiva

Denna ökning visar återigen att injektionerna med mRNA inte ger någon form av skydd mot Covid-19

Trots att antalet RT-PCR-tester (en ”mjuk” parameter som kan manipuleras) hade ökat med 391 % på fem veckor samtidigt som antalet RT-PCR-positiva ökade med 369 %, var det bara drygt 5 % av alla tester som var RT-PCR-positiva.

Den ”hårda” parametern antalet avlidna låg kvar på mindre än 8 avlidna per dag (rullande 7 dagars medelvärde)

Det har inte skett en ökning av andelenRT-PCR-positiva eller absoluta antalet avlidna.

RT-PCR-testerna är dessutom olagliga och får inte användas för att ställa diagnos, läs mer på https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/rt-pcr-testerna-for-sars-cov-2-ar-ogiltiga-och-ska-dras-tillbaka.html

Det finns därför en klar vetenskaplig anledning att ta bort alla restriktioner på samma sätt som gjordes den 29 september 2021.

Det finns därför en klar vetenskaplig anledning att Läkemedelsverket omedelbart drar in alla former av injektioner med modifierat RNA då de ger mycket mer skada än skydd mot Covid-19.

80 000 bivekrningar enligt Läkemedelsverket och mer än 5 000 000 biverkningar som leder till så allvarlig biverkan att den injicerade tvingas vara hemma efter injektion enligt regionernas egen statistik om sjukskrivning av vårdpersonal efter injektionen.

Att inte ta bort alla restriktioner innebär att vår regering, folkvalda och myndigheter våldför sig på den enskilde medborgarens grundlagsfästa rättigheter som övervakas och förstärks av EU-rätten.

Detta strider mot Helsingforsdeklarationen och måste betraktas som ett brott mot Lag (2014:406) där det framgår att inte bara den enskilde tjänstepersonen synes vara skyldig till brott mot mänskligheten utan även samtliga förmän ska behandlas på samma sätt.

Vad är det som hindrar att vårt rättsväsende, våra folkvalda politiker och våra myndigheter upprätthåller våra rättigheter?

Antingen är det okunnighet eller också kan det bara tolkas som korruption, välj själv vilken kategori du tillhör.

Okunnighet kan jag överse med när du omedelbart tar bort alla restriktioner, slutar injicera modRNA och återför samhället till att följa lag som vi har gjort under århundraden.

Väljer du inte okunnigheten, som går snabbt att åtgärda, återstår bara för våra rättsvårdande myndigheter att använda Lag (2014:406) fullt ut.

Östervåla 2021-12-22

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi.

1Table 1

Week no # tested ind # tests tot # RT-PCR+ % RT-PCR+ % RT-PCR * 1 000

35           231 902          236 644      7 239           3,12            3 122

36           256 611           262 453      7 969           3,11            3 105

37            181 316          186 375      6 262           3,45             3 454

38            157 543           161 887      4 304           2,73             2 732

39            138 783           143 230      4 236           3,05             3 052

40            135 531          139 988       4 140           3,05             3 055

41            139 651         143 932       4 069            2,91             2 914

42           122 528           126 773      5 192            4,24             4 237

43            121 711           125 784      5 912           4,86             4 857

44             86 473              89 743       5 059          5,85             5 850

45            100 825          104 368       5 820           5,77              5 772

46            122 386           126 815       7 095          5,80             5 797

47            226 289            232 716      11 917        5,27              5 266

48           273 987             281 654     13 802         5,04              5 037

49             335 955          345 840      18 663         5,56              5 555

 

 


 

 

2Regeringsformen 1 kapitlet 9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Hur långt har vi kommit på Terrorvågskurvan?

Hur långt har vi kommit på terrorvågskurvan?
Var vi i september-november i "Calm" nummer 2 eller "Calm" nummer 3?
Är vi sedan december 2021 i "Fear" nummer tre eller "Fear" nummer fyra?
Snart är vi alla burfåglar!
Enda sättet är att aktivt vägra vara rädd och vägra hoppa då myndigheten rekommenderar dig att hoppa. Det finns fortfarande ingen lag som tvingar dig att hoppa.