Regeringen vill bryta grundlag

Detta är ett remissvar till regeringe som vill bryta mot våra grundlagar för att ta ifrån oss våra grundlagsfästa fri-och rättigheter.

I Danmark vann folket tack vare vilda protester i Köpenhamn den 15 november när den danska regeringen ville införa lika drakoniska grundlagsbrytande begränsningar.

Jag förstår inte att man ens kan tänka tanken att begränsa alla människors friheter på grund av en vanlig förkylning som Covid-19 verkar vara. Människor har alltid dött av eller med infektioner, Spanska sjukan gav en dödlighet på över 100 000 dödsfall på halva befolkningen och nu har vi omkring 6 200 som påstås ha dött av Covid-19.

99,94 % av Sveriges befoklning har överlevt Covid-19, även de äldsta, 90+, har överlevt till 98,5 %. Och nu, vecka 45, har vi åter totalt sett en underdödlighet jämfört med medelantalet dödsfall per vecka mellan 2015 och 2019.

Tvångsvaccinering strider mot RF 2 kapitlet 6 § och även EURS skyddar oss på samma sätt.Läs mer nedan.

Bästa Justitiedepartementet!

Tack för remissen med diarienummer Ju2020/04130.

Remissförslaget synes vara intressant men strider mot Regeringsformens

(RF) 2 kapitel 1, 2. 3, 5, 6, 7, 8 §§ 1.

Dessutom saknar förslaget vetenskap bakom de tomma orden varför riksdagen kommer att begå grundlagsbrott mot
RF 2 kapitlet 19 § om lagförslaget skulle antas.

 

För att upphäva eller ändra RF krävs det enligt RF 8 kapitlet 14 § att ett lagförslag först antas och sedan förklaras vilande till dess det har skett ett riksdagsval minst nio månader efter det att förslaget lades på riksdagens bord. Efter riksdagsvalet ska sedan grundlagen ånyo konfirmeras av den nya riksdagen för att vara gällande.

 

Vidare står det i RF 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § 2 st ”Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).”.

 

Till yttermera visso står det i RF 2 kapitlet 19 § att riksdagen inte får stifta lag som strider mot EU-rätten som exempelvis artiklarna i EKMR och EURS samt utslag i EU:s rättsväsen.

 

Detta innebär att ingen lag kan stiftas som strider mot eller upphäver grundlagen eller strider mot EU-rätten.

 

Det innebär också att föreliggande förslag till lag inte ens kan framläggas för riksdagen utan att regeringen bryter mot Sveriges grundlagar.

 

Det som frapperar mig mest är en total brist på vetenskaplighet och lagföljande bakom detta till synes olagliga lagförslag 2.. Det synes mig mest påminna om en diktatur där grundlag och lag sällan följs. Vilhelm Moberg myntade det urmärkt träffande ordet "Demokratur". Vi inbillas att det är en demokrati medan det i verkligheten är en diktatur.

 

Den brödtext som ackompanjerar lagförslaget saknar helt vetenskapliga referenser och strider därmed mot RF 1 kapitlet 9 § och Förvaltningslagen (2017:900) 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38 §§.

 

Det är allmänt känt inom den vetenskapliga världen att SARS-CoV-2 har hittills uppfört sig som vilket annat förkylningsvirus som helst 3.

 

Att dödligheten under en begränsad tid har varit något större än vid andra virusinfektioner kan ha många förklaringar men förbleknar vid en jämförelse med Spanska sjukan 1918-19 då mer än 37 000 invånare i Sverige uppges ha dött av Spanska sjukan. Sverige hade då en befolkning på omkring 5,5 miljoner invånare 4. Det skulle motsvara omkring 70 000 döda i Spanska sjukan i dagens Sverige. Till idag har det dött 6 200 personer där dödsorsaken har tillskrivits Covid-19.

 

I Region Östergötland har man analyserat de 245 dödsfall som har fått diagnosen Covid-19 i dödsattesten 5. Här har man funnit att
15 % överhuvud taget inte hade Covid-19.
70 % hade fått bidiagnosen Covid-19 men har inte dött av infektionen och
15 % har som primär dödsorsak Covid-19.

 

Överför man Region Östergötlands data till nationell perspektiv betyder det att det har dött

drygt 900 personer av SARS-CoV-2,

knappt 4 400 har dött i andra sjukdomar och har samtidigt haft Covid-19 och slutligen har

drygt 900 personer dött av andra orsaker men deras död har felaktigt tillskrivits Covid-19.

 

Jag finner det fantastiskt att av de 235 åldersrikaboenden som finns i Östergötland så har 198 av dem klarat sig utan ett enda dödsfall medan endast 37 av de 235 åldersrikaboenden tyvärr fick se omkring 3 personer (mellan 1 och 8 dödsfall) per boende som avlidit .

 

Vi kan också se att 99,94 % av invånarna i Sverige har överlevt Covid-19.

Av de åldersrika som är mer än 90 år gamla så har enligt FHM:s statistik mer än 98,5 % överlevt Covid-19
6.

 

Det är däremot en överdödlighet i andra dödsorsaker som framkommer då SCB:s statistik jämförs med FHM:s siffror 7. Jag har nu hämtat data från Socialstyrelsens statistik uttagen 2020-11-11 för alla som är 70+ som har dött hittills under 2020.

 

Notera att statistiken gäller för samtliga dödsfall för personer som är 70 år och äldre.

 

Jag har räknat fram den totala dödligheten i Sverige under 2020 jämfört med medelvärdet av dödligheten under de fem föregående åren, se figur nedan.


 

De uppgifter jag har är dödligheten per vecka per 100 000 invånare 70+ i ålder.

För varje vecka har jag tagit

(antalet döda 2020) – (medelvärdet av antalet döda 2015-2019)

och fått ett värde som plottats i diagrammet ovan (blå kurva).

 

Då ser man att antalet döda under veckorna 1 till 14 ligger under noll-linjen, det har varit en underdödlighet dessa veckor. Från vecka 14 till vecka 28 har dödligheten per vecka och 100 000 invånare legat över medelvärdet och givit en överdödlighet.

Mellan vecka 29 och vecka 45 (senast kända uppgift) har dödligheten legat straxt under medeldödligheten.

 

Räknar man samman den löpande kumulativa över- och underdödligheten (gul kurva) så sjunker skillnaden mellan antalet döda 2020 och medelvärdet fram till vecka 12 varefter den kumulativa dödlighetsskillnaden stiger och passerar noll vecka 18. Härefter blir det en överdödlighet som stiger fram till vecka 26 varefter överdödligheten sjunker till noll igen vecka 42. Sedan sjunker dödligheten neråt ytterligare i en underdödlighet igen fram till vecka 45 som är sista veckan för Socialstyrelsens siffror i dagsläget.

 

Här har Socialstyrelsens statistik visat att den kumulativa totala dödligheten trots Covid-19 hittills inte har varit värre än medelvärdet av totalt antal dödsfall under 2015-2019 för den stora och sköra gruppen som är 70+ i ålder.

 

Under resten av året kommer vi att se en ökad smittspridning under en begränsad tid men bara en något ökad dödlighet i Covid-19. Det finns nu bättre behandlingsmöjligheter än initialt under Covid-19-utbrottet och det finns ännu bättre metoder när sjukvården orkar ta till sig kunskaper från tidigare millennier.

 

Det finns sedan länge kunskap om hur man kan minska insjuknandegraden och dödligheten i virusinfektioner men den kunskapen synes vara obefintlig hos våra lagstiftare och även inom sjukvården. Se exempelvis ett par artiklar i Läkartidningen från 20 april 8 och 7 maj 2020 9. Glöm inte att läsa kommentarerna också, där finns bra information.

 

Sett över året hittills så har det dött färre personer än genomsnittligt normalt under åren 2015-2019.

 

Jämför man årets dödsfall med genomsnittet per vecka + 2 standardavvikelser, SD, (den gängse statistiska parametern för att ta hänsyn till att 95 % av alla värden ska ligga inom intervallet) så har skillnaden mellan 2020 och medelvärdet + 2 SD minskat ytterligare, se den gröna kurvan.

 

Då finns det en liten överdödlighet mellan vecka 12 och vecka 21, därefter underdödlighet igen. Den löpane kumulativa skillnaden mellan 2020 och medelvärdet + 2 SD kommer aldrig över noll och slutar vecka 45 på -616, alltså en underdödlighet som motsvarar 6 veckor av 45 veckor utan dödlighet eller 14 % färre dödsfall. Även 2020 minus medelvärdet ger en liten minskning av totalantalet dödsfall 0,29 veckor eller 0,7 % minskad total dödlighet för åldersgruppen 70+ jämfört med de tidigare fem åren.

 

Uttrycket ”Social distansering” återfinns på flera ställen i remissen 10. Uttrycket ”social distansering” bör benämnas vid sitt rätta namn enligt RF 2 kapitlet 5 § andra meningen 11 och EURS artikel 4 12och ska inte finnas i en text från Justitiedepartementet då detta departement av alla borde kunna lagen bäst. Tillämpningen av detta uttryck torde också strida mot Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15, 16 §§.

.

Däremot bör uttrycket ”fysisk distansering” kunna användas.

 

I övrigt, en frisk människa smittar inte andra med Covid-19, virus RNA kan påvisas utanför en viabel viruspartikel och saknar betydelse då det endast är viabla viruspartiklar som kan uppvisa smittsamhet. Att det finns RNA på trappräcken och i ventilationstrummor visar endast att ytorna har kontaminerats med RNA från det virus man söker efter men sannolikheten att dessa RNA-rester är smittsamma är obefintlig så snart virusmembranet torkat, vilket kan gå sekundsnabbt.

 Ett ytterligare problem är att den psykiska hälsan avsevärt har försämrats enligt en ny studie i Sverige. Detta ger ökat vårdbehov [13] som inte skulle behövas om regeringen skaffade sig mer vetenskaplig kompetens.

 

Sammanfattningsvisså är regeringsförslaget med diarienummer Ju2020/04130 ett illa genomtänkt förslag som strider mot våra grundlagars rättigheter och även mot EU-rätten samt saknar helt vetenskaplig förankring.

 

Förslaget ska omedelbart förpassa till papperskorgen. Låt oss se tiden an och följ FHM:s råd om fysisk distansering (1 m avstånd ansikte mot ansikte, i övrigt, sida vid sida, rygg mot ansikte eller rygg mot rygg saknas skäl till fysisk distansering ) samt god handhygien.

Då kan vi fira jul tillsammans så länge vi känner oss friska och tar minst 10 000 IE vitamin D3 i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer till nyfödda uppskalad till min nuvarande vikt. (400 IU / 2,8 kg * 70 kg = 10 000 IE

 

Östervåla 2020-11-18

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Virolog och molekylärbiolog

 

Edmund Burke once wrote: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

 


 Referenser:

RF 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter 1 §

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplys-ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upp-tagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. Lag (2010:1408).

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408). 2018:1903 3 SFS 2018:

3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Lag (2010:1408).

Kroppslig integritet och rörelsefrihet 4 § Dödsstraff får inte förekomma. Lag (2010:1408).

5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttran-den. Lag (2010:1408).

6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig av-lyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det all-männa skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).

7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. Lag (2010:1408).

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att för-flytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).

2     A Lack of Transparency Is Undermining Pandemic Policy Official guidance seems handed down from on high, rather than based on studies. That will make it harder to beat Covid-19. https://www.wired.com/story/a-lack-of-transparency-is-undermining-pandemic-policy/

3       Emily Burns We need a Hippocratic oath for public health officials Hämtad 2020-11-16 https://www.thepragmatist.co/post/more-than-50-of-u-s-states-never-exceeded-2017-2018-weekly-flu-deaths-state-by-state-analysis

9           Mats Humble, Henrik Pelling, Susanne Bejerot D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

10        Sidan 10 2st ”Med anledning av den ökande smittspridningen behöver de sociala kontakterna nu begränsas så mycket som möjligt.”

11          Regeringsformen 2 kapitlet 5 § ”Ingen får heller utsättas för tortyr ..” https://lagen.nu/1974:152#K2

12          Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS) artikel 4. Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling. Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling. http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2019/02/EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT.pdf

13         Psychological impact of COVID-19 in the Swedish population: Depression, anxiety, and insomnia and their associations to risk and vulnerability factors

Lance M. McCracken,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7503043/

#1 - - Dave:

"...minst 10 000 IE vitamin D3..."

Vissa påstår att man bör inta höga doser A och K2 ihop med höga doser D3. Vad tycker du om det? Själv tar jag cca 0,5 mg D3 (20 000 IE) och cca 5 mg A varje dag.

Annars håller jag med dig. "Covid 19" är bara en vanlig säsongsinfluensa. Det är nåt annat som är bakomliggande orsaken till hysterin.

Svar: Lagom doser av A och K2 är bra, glöm inte magnesiumsulfat Epsomsalt, minst 1 g dagligen förbättrar D3-effekten
Björn Hammarskjöld

#2 - - Dave:

Tack för svaret. Jag käkar nånting som heter magnesiumoxid. Inte bra?

Svar: Hej!Magnesiumoxid är inte ett salt och inte heller lösligt i vatte så det är totalt värdelöst som magnesiumkälla.
Därför ska man använda magnesiumsulfat, kättlösligt i vatten och du får tillgång till magnesiumjoner och sulfatjoner som kroppen behöver.
Björn Hammarskjöld

#3 - - Dave:

Tack! Det roliga är magnesiumsulfat är billigare än magnesuimoxid. Ett kilo magnesiumsulfat kostar 70 kronor. {Crearome Bittersalt (epsomsalt) 1kg - Skanstulls Hälsokost}

Svar: Hej!Magnesiumoxid är inte ett salt och inte heller lösligt i vatten så det är totalt värdelöst som magnesiumkälla.
Därför ska man använda magnesiumsulfat, lättlösligt i vatten och du får tillgång till magnesiumjoner och sulfatjoner som kroppen behöver.
Bra att du hittat en bra och billig källa till MgSO4
Björn Hammarskjöld