Tester ogiltiga och restriktioner grundlagsvidriga

RT-PCR-testerna för SARS-CoV-2 är ogiltiga och ska återkallas och alla restriktioner och Vaccinpass upphävas.

Tjänare Regeringen och Folkhälsomyndigheten!

WHO har utfärdat ett informationsmeddelande den 20 januari 2021 där laboratorier uppmanas att följa förfaranden som är av stor vikt för WHO [1].

Bland annat uppger WHO följande:

"WHO påminner IVD-användare om att sjukdomsprevalensen förändrar testresultatens prediktiva värde; när sjukdomsprevalensen minskar ökar risken för falskt positiva resultat [2]."

I Sverige utför myndigheterna cirka 250 000 RT-PCR-tester per vecka med för närvarande 5,4 % positiva RT-PCR-tester [3].

WHO:s information pekar på det stora problemet med falskt positiva tester.

Detta innebär att vi inte bara kan räkna med sensitivitet och specificitet för att kunna beräkna hur många som är sant positiva i ett test.

WHO påpekar med skärpa att man måste beräkna ytterligare värden som Positivt Prediktivt Värde (PPV) [4] och Negativt Prediktivt Värde (NPV) [5].

WHO kräver att Regeringen och FHM tar reda på hur många av dessa en kvarts miljoner veckotester är falskt positiva och hur många som är falskt negativa tester.

Genom att beräkna PPV och NPV med hjälp av den publicerade sensitiviteten = 0,90 och specificiteten = 0,98 [6] och den av Folkhälsomyndigheten (FHM) publicerade procentandelen positiva RT-PCR-tester under vecka 48 får man en prevalens på 5,4 %.

Resultatet av PPV är således 0,339 vilket ger 66 % falskt positiva resultat [7] och NPV är 0,932 vilket ger 7 % falskt negativa resultat.

Genom att använda den högsta tillgängliga andelen positiva tester i december 2020 på 20 % av de totala testerna får man fortfarande ett PPV på 0,692, vilket motsvarar 31 % falskt positiva tester.

De siffror som FHM anger för vecka 48 år 2021 innebär att av 13 805 RT-PCR tester med positivt resultat var det 4 680 sant positiva medan 9 125 tester var falskt positiva. Men vem kan säga vilka individer av dessa 13 805 som verkligen var positiva.

Två tredjedelar är falskt positiva, de har testats positvt men har inte SARS-CoV-2 eller Covid-19. Allt beroende på att prevalensen i samhället är låg, det finns inte så många personer som är infekterade och bär på smittan, 0,045 % av befolkningen eller jag måste träffa 2 222 andra personer under en vecka för att ens riskera att bli smittad.

Slutsatsen är att RT-PCR-testerna för SARS-CoV-2 är odugliga, ogiltiga och kan inte användas för diagnostiska ändamål.

Detta innebär i sin tur att Sverige som testar ett stort antal personer varje dag inte kan avgöra vem som har infektionen Covid-19 och därmed inte kan tala om vem som är infekterad med Covid-19.

Kungliga Södermanlands spaningsflygflottilj F11 i Nyköping, i salig åkommelse, hade som motto ”Ingen spaning, ingen aning”.

Det mottot är fullt tillämpligt även på den så kallade pandemin Covid-19.

Tack vare kunskapena i statistik, som WHO påpekade inte bara i januari 2021 utan flera gånger tidigare, har WHO också i praktiken avskaffat pandemin.

Ingen har en aning om hur många fall av Covid-19 från 2019 vi har haft i Sverige under de olika InfluensaLika Infektionsperioderna (ILI).

ILI-perioderna räknas på norra halvklotet från 1 september till och med 31 augusti påföljande år.

Tack vare avsaknaden av positiva RT-PCR-prover så existerar det ingen pandemi av Covid-19.

Det går inte att visa vilka peroner som är sant infekterade med Covid-19.

Testets tillförlitlighet saknas helt, dels beroende på de statistiska begränsnigarna men också på de begränsningar som finns rörande metodens som sådan, som visats helt sakna relevans då det saknas redovisning av prober och reagenser, både hos kommersiella och egenutvecklade tester.

En probe är en DNA-sträng bestående av fyra olika nukleotider i en bestämd ordning 1. Dessa nukleotider ska stämma överens med en annan sträng av nukleotider med komplementär sekvens.. ACGT ska paras med TGCA i motsatt rikning då de två DNA-trådarna är riktade i motriktning. Så A paras alltid med T och C paras med G

Om en sträng med 25-50 nukleotider är fel på en eller flera nukleotider så kan den strängen inte förstärkas lika mycket och det blir ett negativt resultat om man använder de rekommenderade högst 30 förstärkningscyklerna (Ct-värde). Men om man använder fler cykler uppnår även misstämning mellan probe och prov positiva värden när man använder 45 till 50 cykler i stället för högst 30 som WHO rekommenderar.

Det kan bli 16 384 till 1 miljon gånger fler förstärkta DNA-trådar varför det med lätthet blir falskr positiva labsvar.

Under ILI från 2016 till nu så har det enligt SCB dött ungefär lika många personer i Sverige varje år som medelvärdet 89 045 under perioden 2016-2021.

Det är ytterst små variationer i den totala dödsstatistiken mellan säsongerna

Se Tabell 1. Här syns antalet döda per säsong (Totalt döda) och antalet som avviker från medelvärdet av totalantalet döda (89 045) säsongerna 2016-2021 minus den enskilda säsongen (Skillnad M-T)

Tabell 1

Säsong     Totalt döda  Skillnad M-T

2016-2017   88 548           -497

2017-2018   89 403            368

2018-2019   89 414            369

2019-2020  85 936         -3 109

2020-2021  91 923          2 878

2021-2022  89 690*           645*

 

 

* Prognosticerat värde baserat på de första 13 veckornas totala värde (23 735) jämfört med motsvarande period de tidigare säsongerna. Det går inte att bara ta de första 13 veckornas värde och multiplicera upp till helår då det är ett högre veckovärde kring årsskiftet jämfört med sommaren.

Under ILI-säsongen 2019-2020, där den första vågen av Covid-19 svepte över landet, var det ungefär 3 000 färre dödsfall i Sverige än genomsnittligt under de fem säsongerna.

Under den andra vågen under den andra säsongen var det knappt 3 000 fler som avled än medelvärdet och nu under den tredje säsongen 2021-2022 bör omkring 600 fler personer avlida än medelvärdet under de fem säsongerna. Det är synnerligen små variationer mellan åren och om ett år har lägre eller högre siffror så brukar det kompenseras påföljande år.

Att räkna kalenderårsvis ger stora och felaktiga skillnade vilket visas under kalenderåren 2019 och 2020 då det enligt SCB dog 85 936 personer 2019 och 96 950 personer unde 2020.

Att det dog 11 014 fler personer 2020 än 2019 beror på att under 2020 räknar man in den första dödsvågen och halva den andra dödsvågen samtidigt som det var ingen ILI-våg under senhösten 2019, den ILI-vågen kom i mars-maj 2020 samtidigt som den andra ILI-vågen kom som den brukade med toppen vid årsskiftet 2020-2021.

Enligt Figur 1 så syns dels att årsvariationen är låg och inom ±2 SD (StandardDeviationer) varför ingen signifikant avvikelsekan återfinnas mellan åren. Den röda linjen visar avvikelsen från medelvärdet.

Figur 1

 

 

 

 

Sammanfattningsvis så går det i dödsstatistiken från SCB inte att urkilja något som helst tecken på en pandemi, snarare att det har varit milda fem ILI-säsonger under tiden 2016-2021.

 

Testerna för RT-PCR mot Covid-19 har visats vara alltför opålitliga för att utgöra en grund för hur smittsamhetsutvecklingen har gått och kan inte ligga till grund för smittskyddsbeslut.

Antalet RT-PCR-test påstås ha skenat vecka 48 jämfört med vecka 45. Det är en falsk slutsats eftersom man bara anger hur många positiva tester som man funnit när andelen positiva tester per 100 000 tester är konstant. Det innbär att det är ingen ökning av andelen positiva test

Till detta kommer att RT-PCR-testerna i sig är synnerligen otillförlitliga då inga tester synes redovisa vad det är man mäter. Kan man inte redovisa vilka prober man använder med den kompletta nukleotidsekvensen vet ingen vad som testas

Enligt FHM:s egen

Falldefinition 2 vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19

2021-11-01, version 9

Bekräftat fall. Uppfyller minst ett av följande kriterier:

Påvisande av nukleinsyra från SARS-CoV-2

Detta innebär att även ett trappräcke ska anmälas när man påvisar nukleinsyra från SARS-CoV-2 på ett trappräcke.

Enligt WHO och sedvanliga kriterier för sjukdomsdiagnos ska sjukhistoria samt symtom, alltså en klinisk undersökning, ingå innan man eventuellt kan konfirmera diagnosen med ett laboratorietest som RT-PCR eller antigen test eller antikroppstest..

Det är därför konstfel att bara ta ett prov utan anamnes och vid positivt svar smittskyddsanmäla en person. Som påpekats ovan är i dagsläget två tredjedelar av de positiva fallen falskt positiva.

Enligt FDA ska samtliga positiva RT-PCR-tester skyndsamt dras tillbaka och alla resultat ska ogiltigförklaras från och med den 20 januari 2021.

Enligt den svenska grundlagen 1:a kapitlet 1:a § 3:e stycket [8] och 9:e § [9] ska myndighet som FHM och regering inklusive all personal "beakta allas likhet inför lag och iaktta objektivitet och opartiskhet".

EU:s rättssystem som Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EURS) förbjuder också stater inom EU/EES att bryta mot någon av artiklarna.

De flesta EU-medlemmar bryter mot flera av EURS:s artiklar som undertecknats så sent som den 1 december 2009.

Nedstängningar, vaccinpass, masker, reserestriktioner, obligatoriska injektioner och andra restriktioner inklusive tortyrklassad social distansering som alla blockerar våra grundläggande rättigheter är de mörka skuggorna av dr Mengele som dyker upp mer än 75 år efter Nürnbergrättegångarna i Tyskland 3.

Hade experter till Folkhälsomyndigheten och regeringen läst en artikel från 2006 4 så hade vi sluppit alla restriktioner

Läs om de skyddsåtgärder som kan och inte kan göras i en artikel från 2006, ja just det, 2006. 5

I den artikeln framkommer att de restriktioner som införts är verkningslösa enligt hundraårig vetenskapstradition.

Samma sak säger WHO: A World Health Organization (WHO) Writing Group, after reviewing the literature and considering contemporary international experience, concluded that “forced isolation and quarantine are ineffective and impractical.”2 Despite this recommendation by experts, mandatory large-scale quarantine continues to be considered as an option by some authorities and government officials.35,43

Vi vet också varför smittspridningen ökar då man inför lockdowns. Enligt Smittskydd i Region Uppsala mittas omkring 70 % i hemmet, 20 % på arbetsplats inklusive skola medan 9 % smittas på allmän plats, restauranger, idrottsevenemag, allmänna kommunikationer. Så genom restriktioner tvingas de flesta hem till den värsta smittspridningslokalen.

Då restriktionern upphävdes i september 2021 minskade smittspridning, inläggningar på IVA och dödsfallen då människor slapp sitta hemma och smittas.

De sista två veckornas uppgång av smittspridningen är en uppgång beroende på att antalet RT-PCR-tester har ökat utan att andelen RT-PCR positiva personer har ökat. Så det är en falsk uppgång av smittspridningen som myndigheterna sprider

 

Nu har Sverige uppnått flockimmunitet med omkring 20 % av befolkningen kan ha haft infektioner på samma sätt som på kryssningsfartyget Princess Diamond uppnådde flockimmunitet vid 19 % och hangarfartyger USS Theodore Roosevelt uppnådde flockimmunitet vid 23 % och 1 dödsfall på 5 000 personer ombord

Folkhälsomyndigheten och regeringen måste ha ha läst och känt till WHO:s rekommendationer, det ingår i myndighetens uppenbara skyldigheter.

Ändå har FHM och regeringen låtit bli att vidtaga några åtgärder som att dra tillbaka RT-PCR-testerna retroaktivt från och med den 20 januari 2021 och upphäva samtliga restriktioner.

Hade man dragit tillbaka de undermåliga RT-PCR-testerna när WHO påpekade att RT-PCR-testerna var opålitliga hade vi sluppit alla dessa begränsningar som saknar stöd i lag och vi hade haft ett normalt öppet samhälle på samma sätt som samhäller fungerade före 2020.

Detta innebär att myndigheterna antingen är helt okunniga eller låter bli att följa den svenska grundlagen inklusive EU-rätten. Välj själv om du tillhör de okunniga eller den som underlåter att följa lag.

Underlåtenhet att följa lag eller att bryta mot lag är båda synnerligen grova tjänstefel 6.

I vilket fall som helst ska dessa till synes förfärligt underfungerande myndigheter som regeringen och Folkhälsomyndigheten skyndsamt dra tillbaka RT-PCR-testerna mot SARS-CoV-2, upphäva de begränsningar som utfärdats efter 2019 och myndigheterna ska sedan återbemannas med kunniga personer som alltid följer vår svenska grundlag.

Östervåla den 15 december 2021

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Referenser:

 1. WHO Information Notice for Users 2020/05
  https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 Downloaded December 11, 2021

 2. Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 2: Predictive values. BMJ. 1994 Jul 9;309(6947):102. doi: 10.1136/bmj.309.6947.102. 

 3. Folkhälsomyndigheten Aktuell veckorapport om covid-19 Denna rapport publicerades den 10 december 2021 och redovisar läget för covid-19 till och med vecka 48 (29 november – 5 december 2021).
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2021/covid-19-veckorapport-2021-vecka-48-final.pdf

 4. PPV = (sensitivity×prevalence + (1 - specificity)×(1 – prevalence)) /
  (specificity×(1 – prevalence))

 5. NPV = (1 - sensitivity)×prevalence + specificity×(1 – prevalence)

 6. Elisa KortelaMaarit J Ahavaet al, Real-life clinical sensitivity of SARS-CoV-2 RT-PCR test in symptomatic patients. PLoS One 2021 May 21;16(5):e0251661. doi: 10.1371/journal.pone.0251661. eCollection 2021

 7. 1-0.339=0.661 blir 66 %

 8. Regeringsformen 1 kapitlet 1 § 3 st. Den offentliga makten utövas under lagarna.

 9. Regeringsformen 1 kapitlet 9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. .

 

 

Extramaterial

Jag har läst att

vad vi vanliga människor kan göra i ett diktatoriskt samhälle som grundar sin maktutövning på lögner och våld!
Här är ett av de citat som passar bra idag:

Ty våld har inget att täcka sig över med annat än lögner, och lögner kan bara bestå genom våld. Och det är inte varje dag och inte på varje axel som våldet slår ner sin tunga hand: Det kräver bara av oss att underkasta sig lögner, ett dagligt deltagande i bedrägeri – och detta räcker som vår trohet. Och däri finner vi, försummad av oss, den enklaste, mest tillgängliga nyckeln till vår befrielse: ett personligt icke -deltagande i lögner! Även om allt är täckt av lögner, även om allt är under deras styre, låt oss motstå på det minsta sättet: Låt deras styre inte hålla genom mig!
Och detta är sättet att bryta oss ur den inbillade omslutningen av vår inertitet, det enklaste sättet för oss och det mest förödande för lögnerna. För när människor avsäger sig lögner, upphör lögner helt enkelt att existera. Liksom parasiter kan de bara överleva när de är knutna till en person.” – Aleksandr Solzjenitsyn

Martin Porter:  "'All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing'

Som det står i Bibel: Var icke rädd!

Utan rädsla hos befolkningen kan ingen diktator klara sig, det är genom rädsla den styr oss.

 

1En probe kan bestå av 25-50 nukleotider. Nukleotiderna förkortas A, C, G, T och de måste paras A i ena strängen mot T i den andra strängen och C mot G på samma sätt. 25 nukleotider kan ge upphov till 1 med 15 nollor efter sig olika kombinationer och 50 nukleotider i en rad kan ge upphov till 1 med 30 nollor (1*10^30)

2FHM Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19

2021-11-01, version 9

Misstänkt fall. Inte aktuellt för anmälan, se föreskrift HSLF-FS 2020:45

Bekräftat fall. Uppfyller minst ett av följande kriterier:

Påvisande av nukleinsyra från SARS-CoV-2

Isolering av SARS-CoV-2

Påvisande av antigen från SARS-CoV-2 samt klinisk bild förenlig med covid-19 och/eller för hushållskontakt till bekräftat fall

Observera att resultat från självtest d.v.s. där provtagning och tolkning av testresultat görs av personen själv inte ska anmälas.

3Den 21 november 1945 började den internationella militärtribunalen i Nürnberg, Tyskland. 
 Överlevande tyska ledare och andra framstående nazister inklusive läkare som utförde omänskliga experiment på oskyldiga människor ställdes inför rätta för Förintelsen och andra krigsförbrytelser. 
USA:s högsta domstolsdomare
Robert H. Jackson (1892-1954), en av de fyra chefsåklagarna, gjorde detta inledande uttalande:
"Privilegiet att inleda den första rättegången i historien för brott mot världsfreden ålägger ett stort ansvar. De fel som vi försöker fördöma och straffa har varit så beräknade, så elakartade och så förödande att civilisationen inte kan tolerera att de ignoreras, eftersom den inte kan överleva att de upprepas.”
Så justice Jackson visste att nazistiska grymheter kunde hända igen.
Dr. Wilhelm Reich MD (1897-1957) kände också till och uttalade det mycket tydligt i sin bok "The Mass Psychology of Fascism."Sida 320:
"Hur bittert det än är, faktum kvarstår: det är oansvarighet hos massor av människor som ligger till grund för fascismen i alla länder, nationer och raser, etc...Det är inte ett karaktärsdrag som är specifikt begränsat till tyskar eller italienare. Det är uppenbart i varje enskild individ i världen."
Det som Reich och Jackson sa betyder inte nödvändigtvis att något land kommer att anta hakkorset, låta sina soldater göra det gamla gåssteget och förklara Adolf Hitler (1889-1945) till deras skyddshelgon. 
"Hur bittert det än är, faktum kvarstår: det är oansvarighet hos massor av människor som ligger till grund för fascismen i alla länder, nationer och raser, etc...Det är inte ett karaktärsdrag som är specifikt begränsat till tyskar eller italienare. Det är uppenbart i varje enskild individ i världen."
Det som Reich och Jackson sa betyder inte nödvändigtvis att något land kommer att anta hakkorset, låta sina soldater göra det gamla gåssteget och förklara Adolf Hitler (1889-1945) till deras skyddshelgon. 
Det betyder att samma folkmords- och propagandataktik som nazisterna använde kan användas igen.  Det spelar ingen roll vilken form den här typen av ondska tar eller hur den är förpackad, så lyssna på deras ord eftersom det händer nu. Och det händer över hela världen. Det är därför Nürnbergkoden skapades 1947.
Så, USA Today medgav indirekt att covid-19-vaccinmandat bryter mot Nürnbergkoden eftersom vaccinerna verkligen är experimentella. 
"Undersökande", som det står på FDA:s webbplats, är ett annat ord för "experimentell." FDA- 
webbplatsen säger också att under en EUA har människor "möjlighet att acceptera eller vägra vaccinet." Och enligt Nürnbergkodexen vägra utan rädsla för någon form av straff eller diskriminering.
Det faktum att vissa människor kan vara så blinda är verkligen häpnadsväckande. Men det är människans natur. Vissa människor kan helt enkelt inte se mönster och samband. Eller som det gamla ordspråket säger, de kan inte se skogen för alla träd. I deras sinnen om tyranner inte kallar sig nazister och om de fördömer nazister så kan de inte begå grymheter liknande vad nazisterna gjorde.
Korruptionen av regeringar och medicinsk vetenskap av företagsintressen och de rika har dokumenterats väl i den vetenskapliga litteraturen i åratal som visas här och här och det finns ingen COVID-19-pandemi. Det är de enkla fakta.
Härefter har Sverig antagit Helsingforsdeklarationen, den svenska Regeringsformens 2 kapitel 1-12, 19 §§,11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 § samt EKMR och EURS som om dessa lagar följs ska skydda den enskilde EU-medborgaren mot en upprepning av någon -ism à la Mengele och hans gelikar.

4Artikel från 2006

6BrB 20 kapitlet 1 §.
Ringa tjänstefel är straffbefriat.Men här har myndigheterna och dess lednande personer delgivits misstanke om tjänstefel vid myndighetsutövning mot enskild vilket ger misstanke om tjänstefel enligt normalgraden. Myndighetspersonerna misstänks också för grundlagsbrott vilket är allvarligare än brott mot annan lag och innebär grovt tjänstefel med straffskalan fängelse i högst 6 år. Myndigheterna misstänks också för synnerligen grovt tjänstefel då myndighetspersonerna misstänks för brott mot EU-rätten och då bör straffskalan i analogi med andra synnerligen grova brott som mord och spioneri leda till fängelse i upp till 18 år eller livstid