Öppet brev till Region Uppsala, både fullmäktige, styrelse och revisorer!

Till registrator:
Begär att denna handling diarieförs i laga ordning, sprids till ledamöter och ersättare i Regionfullmäktige, regionstyrelse samt till revisorerna
Begär dagboksblad att skickas skyndsamt via e-post
Sekretessbedömning: Ingen sekretess.
Tack!
Björn Hammarskjöld

Tjänare!

Öppet brev till Region Uppsala, både fullmäktige, styrelse och revisorer!

 

Jag har som regioninnevånare hört chefsläkare Inge Bruce på P4 Uppland där han tidigare glatt rekommenderar att alla ska injiceras med modifierat RNA (modRNA) av okänd sekvens. Senast hävdade han att alla över 65 års ålder skulle ta sina sprutor.

Jag har begärt att FHM och Läkemedelsverket ska sluta rekommendera injektioner mot Covid-19 och dra in dem.

Varför har jag gjort det?

Enkelt, jag har funnit att personer som injicerats har fått järnföremål och magneter att fastna ovanpå huden över injektionsstället.

Det finns inget material med magnetiska egenskaper redovisat i innehållsförteckningen i FASS, det ser jag som gammal biokemist

Det finns ett flertal olika patent sedan 2000-talet med hydrogeler där man kan blanda in järnpreparat som gör dem magnetiska.

Det finns flera patent där man kan blanda in grafen/grafenoxid  som har inte bara externt reglerbara magnetiska egenskaper utan även har andra besynnerliga elektriska och elektroniska egenskaper, Grafen är som ni säkert vet kolatomer som är kopplade i ett monoatomlager som en bikaka en kolatom tjockt

Det är en otroligt vass kniv som kan skada vävnader och cellmembraner.

Var finns informationen till den som ska injiceras att det är experimentella injektioner med okänt eller hemligstämplat/sekretessbelagt innehåll? Enligt lag ska den som erbjuds ett medicinskt preparat får fullständig information för att kunna ge ett fullständigt informerat samtycke till behandlingen/injektionen/medicinska preparat

Läkemedelsverket vägrar att ge mer information än den som finns i FASS på grund av företagssekretess ofullständiga information som står i FASS, Läkemedelsverket underlåter att leveranskontrollanalysera innehållet vilket innebär att Läkemedelsverket saknar kunskap om vad injektionerna innehåller

Saknar Läkemedelsverket kunskap om innehållet i injektionerna innebär  det att läkemedlet enligt lag måste betraktas som förfalskat läkemedel och är därför förbjudet att användas av legitimerad sjukvårdspersonal.

Eftersom Läkemedelsverket synes underlåta att ta reda på fakta och delge fakta till den enskilda medborgaren synes läkemedelsverket sakna demokratisk öppenhet vi alltid kräver av svensk fristående demokratisk myndighet

Det innebär att råden från FHM saknar legalitet och att all regionpersonal som injicerar dessa förbjudna (till dess den fullständiga innehållsdeklarationen presenterats av oberoende fristående laboratorium med tillräckliga resurser) preparat misstänks göra sig skyldiga till brott mot mänskligheten och att samtliga i befälskedjan kan ställas till ansvar, se Lag (2014:406) om straff för vissa internationella brott
Där ryker all legitimerad personal som kriminella på samma sätt som vid Nürnbergrättegångarna 1945 ff.

Även chefer ställs till ansvar enligt lag (2014:406). Läs på.

I produktresumén för Comirnaty står att en dos innehåller 1 mmol Na respektive K.
Det innebär att injektionsvätskan är en 45 % saltlösning, krävs för att hålla modRNA i utsträckt form för att ha mRNA-funktion, annars krullar modRNA-molekylen ihop sig. Jag vet, har 10 års hands-on-RNA-erfarenhet på lab

I senaste versionen av injektionerna och vid analyser av utländska oberoende lab kan man inte återfinna dessa stora mängder salt. Frågan blir om de nya injektionerna med påstådda dubbla modRNA verkligen innehåller något modRNA eller annan form av genetiskt material över huvud taget.

Ni kan läsa mer på min blogg
https://kostkunskap.blogg.se/2021/september/fhm-pandoras-ask-har-sprangts-annu-en-gang.html

Som du ser så kommer mer och mer info om att modRNA-injektionerna synes  innehålla ämnen som dödar alldeles för många människor helt i onödan.

Vi vet att av Sveriges befolkning  överlever 99,94 %. Det är 6 av 10 000 personer i hela befolkningen som dör
Det var en (1) person under 20års ålder som påstods dö med, inte av, Covid-19 under den första säsongen när vi avråddes att använda de preparat som vi sedan gammalt vet hjälpte att bota infektionen. Nu är det 16 unga under 20 so har dött.

Genom att hävda "Jag lydde bara order" gör man sig skyldig till samma brott som de anklagade i Nürnbergrättegångarna för 75 år sedan. Den förklaringen hjälpte inte, de dömda krigsförbrytarna inklusive Dr Mengele, de fick ingen lindring i straff

Därför innehåller både FNs deklaration om mänskliga rättigheter och i Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter liksom Patientsäkerhetslagen en passus att var och en är ansvarig för sina handlingar, ingen kan ta order av annan för att begå brott mot mänskligheten. Vi har en lag som heter Lag (2014:406) om straff för vissa internationella brott ni kan kolla 2, 10,  11, 13, 14, 15, 16 §§.

Jag rekommenderar dig att visa civilkurage genom att vägra rekommendera och vägra ge fler injektioner med modRNA då preparatet synes sakna legalitet och dessutom skadar och dödar personer.

Under den första ILI-säsongen 1 september 2019-31 augusti 2020 dog det knappt 5 900 personer med, inte av,  Covid-19. Det var alltså 99,94 % av Sveriges befolkning som överlevde den så kallade pandemin.

Den andra ILI-säsongen 1 september 2020-31 augusti 2021 dog det knappt 8 900 personer med, inte av, covid-19. Det var en 50 % ökning av antalet döda då vi injicerade upp till 60 % av befolkningen med modRNA.

Normalt skulle det ha varit en 50 %-ig minskning andra säsongen jämfört med första säsongen på grund av att befolkningen har haft den naturliga infektionen som ger ett livslångt skydd mot alla 27 olika proteiner i SARS-CoV-2-viruset.

Men det blev en 50 %-ig ökning av antalet dödsfall

Den tredje säsongen skulle ytterst få personer dö.

Men det dog nästan lika många, omkring 5 300, som säsong 1 (5 880)

Den fjärde säsongen skulle enstaka personer dö med Covid-19 på grund av att vi skulle ha fått en flockimmunitet. Siffrorna hittills tyder på att mellan 7 000 och 11 000 kommer at ha dött under säsong 4

Se vad som hände i bifogad bild med data från 2022-12-28:

Den svarta kurvan är antalet döda per dag (rullande 7 dagars medelvärde i alla kurvor för att slippa dagliga hack i kurvorna), den gula är antal dagliga inläggningar på IVA, både kurvorna har skalan till vänster.

Den röda kurvan är dagliga antalet PCR-positiva tester per dag, den högra skalan som är klippt då högsta värdet var 40 666 den 24 januari 2022.

Den mörkgrå pilen 2021-02-07 visar när men bytte metod för PCR-tester till en än mer överkänslig metod med flera cykler, 45-50, mot tidigare 35-40 cykler

 

Som synes ligger dödstalen för säsong 2, 3 och 4 klart över de normala dödstalen för nya virus.

Injektionerna ger en långvarig produktion av skadliga spikeproteiner som kan ge antikroppsbildning mot ett enda av sammanlagt 27 proteiner som finns i viruset. Detta ger ett klart försämrat immunskydd  jämfört med den naturliga infektionen.

Patientlagen 3 och 4 kapitlen gäller alla.

Jag konstaterar att det medicinska experimentet marknadsför som vanliga vacciner vilket inte är korrekt. Injektionerna innehåller modifierat genetiskt material utan protein. Injektionerna innehåller konstgjorda katjoniskt (positivt laddade) fetter som attraheras av de negativt laddade cellmembranytorna och drar med sig den negativt laddade modRNA-molekylerna in i cellerna där modRNA kan komma åt ribosomer som översätter mod-RNA-koden till protein som modifierat spikproteinliknande molekyl. Vi vet inte den genetiska koden för modRNA, det är hemligstämplat.

Då har vi ingen susning om vad för protein som ribosomerna producerar.

Detta är ett utmärkt exempel på hur man kan genmodifiera en varelse, den som är injicerad är därmed en GenModifierad Organism, GMO.

Det finns vetenskapliga studier som har visat att modRNA kan skrivas om till DNA (omvänt transkriptas) och sedan integrera det nya DNAt i åtminstone levercellers DNA. Ännu en blivit en GMO på grund av injektionerna.

Ingen av dessa verkningar/biverkningar står upptagna i FASS vilket innebär att injektionerna kan kallas förfalskat preparat som enligt lag inte får ges.

Jag bifogar ett par grafer som jag ritat med hjälp av data från FHM

Informerat samtycke kan inte lämnas varför ingen ska ha någon injektion av modRNA.

Jag begär att Region Uppsala ska vara en föregångsregion och skyndsamt upphör med injektioner innehållande modRNA.

Gott Nytt År!

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Post doc i molekylärbiologi vid SUNY at Buffalo, NY, USA, (klippte och klistrade HIVs DNA 1988-9)

070-385 09 33

Mer information för den vetgirige men som jag inte tror du vågar ta del av.

Sen rekommenderar jag att ni ser videon
https://video.icic-net.com/w/42W6eytcy6xgckk1v5vxDy

Titta speciellt mellan 6;25-28:00 så får ni veta mer om immunologin bakom injektionerna.

Alldeles för många injicerade blir mer eller mindre lobotomerade, se mer mellan 45:00 och 60:00

Den som vill fortsätta att ge injektionerna med till synes förfalskade preparat synes sakna medmänsklighet och kärlek till sin nästa.

Läs  Neurobiol Dis. 2020 Dec;146:105131. doi: 10.1016/j.nbd.2020.105131. Epub 2020 Oct 11.

The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier

Läs också

https://brownstone.org/articles/a-big-picture-look-at-the-disastrous-public-health-response-to-covid-19/

Se videon https://t.co/brOKIgUdAy They died suddenly

Det finns bra info här https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/dr-geert-vanden-bossche-better-way-conference-vienna

Än mer att se och begrunda om censur och grupptänk som du bör se till att förhindras, låt inte eliten styra dig, tänk fritt https://www.naturalnews.com/2022-11-22-who-pandemic-treaty-in-final-stages-overrule-us-constitution-medical-dictatorship.html

Men du vågar nog inte läsa och se och förstå vad som pågår.

Björn