Allmänt, Augias stall, Covid-19, Grundlagsbrott, Sjukvård, Vitamin D3 Covid-19, Läkemedelsverket, Sjukvård, Vaccin, Vitamin D3

Öppet brev till Sjukhusläkaren och dess styrelse

Bästa Sjukhusläkaren och dess styrelse!

Jag tackar för er information om hur ni står i frågan om injektioner av modifierat RNA

och jag tackar för era slutord Primum non nocere.

https://slf.se/sjukhuslakarna/app/uploads/2021/09/covidpass-uttalande.pdf

där skriver ni bland annat följande:

Vaccinering är naturligtvis helt frivilligt, men vårt förslag om rörelsebegränsningar är välmotiverat för att skydda samhället och våra svagaste. Valfriheten har ett pris, som kanske huvudsakligen betalas av riskgrupper.

Primum non nocere.

Här förespråkar tydligen Sjukhusläkaren att persongrupper ska diskrimineras i strid med vår grundlag 2 kapitlet 12 § 1. Även att registrera person i register är förbjudet enligt RF 2 och 3 §§ 2.

Europeiska Konventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) och Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS) förbjuder diskriminering.

Vad vi vet är följande:

Under 1930-talet fram till 7 maj 1945 användes en gul triangel stående på spetsen och en överlagrad gul triangel stående på basen utgörande en sexuddig stjärna som hade texten ”Jude”. Detta ”pass” tvingades samtliga judar att använda för att exkluderas från samhället och begränsa tillgången till sociala och även merkantila tjänster för den som bar denna sexuddiga gula stjärna.

Ett vaccinpass har precis samma diskriminerande effekt för den som är oinjicerad

Vi vet att en frisk person utan symtom inte kan bära på det virus som kallas SARS-CoV-2.

Då vet vi också att en frisk person utan symtom inte kan smitta någon annan över huvud taget. En frisk person utan symtom kan därför definitionsmässigt inte utgöra en risk för någon annan att bli smittad av SARS-CoV-2.

Enligt Läkemedelsverkets egna uppgifter skyddar injektion med Comirnaty 3 eller Spikvax 4 mot svår infektion eller död men inte mot att man kan få infektionen trots att personen har injicerats med Comirnaty eller Spikevax. Har man infektionen kan man smitta trots dubbla injektioner. Detta innebär att den som injicerats kan sprida viruset till andra.

Injicerade personer är därmed en smittkälla till skillnad från en frisk oinjicerad

Det måste också påpekas att det som injiceras (Comirnaty och Spikevax) där har vi ingen susning om vad injektionen innehåller. Sekvensen på det modifierade RNAt är sekretessbelagt. Vad för RNAkod som injiceras är därmed okänt. Det räcker med att byta ut basen uridin (U) mot psudouridin (ΨU) på några ställen så gör det att den modifierade RNA-molekylen mycket svår för de RNAser (enzymer som bryter ner RNA intra- och extracellulärt) som då inte fungerar på samma sätt som då det gäller mRNA producerat intracellulärt.

Men den genetiska koden som kan analyseras (vilket inte görs av inköpande myndigheter) är oftast oskiljbar från molekyler med de olika formerna av uridin. Det står i FASS 5 att man modifierat RNA så att en ”Mutation av dessa två aminosyror till prolin låser S i en antigeniskt föredragen prefusionskonformation”. Jag som gammal biokemist, mikrobiolog, virolog och molekylärbiolog har svårt att förstå denna sista mening.

Vid tillverkningen av injektionsvätskan använda ultraljud för att kunna slå sönder fosfolipider och göra nanopartiklar av fosfolipidmaterialet. Vid den processen slås även en del av modRNA-molekylerna sönder i mindre fragment som även kan utgöra siRNA (small interfering RNA) som används i organismen för att styra både DNA och RNA och om en gen ska slås till eller ifrån. Okända fragment av siRNA riskerar starkt att styra våra cellers samspel med varandra och är även det oacceptabelt i en oprövad injektionslösning avsedd att injiceras i människa utan etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten.

Enbart dessa skäl utgör en stark anledning till att inte injicera fler personer med dessa preparat.

Till detta kommer att det finns nu många rapporter att Comirnaty och Spikevax innehåller magnetiskt material som är oredovisat i innehållsdeklarationen i FASS. Detta magnetiska material kan återfinnas runt injektionsstället och finns även beskrivet på andra ställen på kroppen. Blotta misstanken att ett medicinskt preparat skulle innehålla annat än det som redovisas i innehållsdeklarationen innebär ett omedelbart moratorium av fortsatta injektioner som skett i Japan 6, 7 och i Frankrike 8.

Det magnetiska materialet är med största sannolikhet grafenoxid. Det finns många patent med medicinska preparat som innehåller grafen eller grafenoxid, kolla på PubMed. Båda formerna av grafen är toxiska och det atomtjocka lagret av kolatomer i hexagonal flingform har mycket speciella egenskaper som elektriskt supraledande, magnetism, kan med lätthet skära sönder celler, kan ge lungskador på liknande sätt som asbestnålar, kan ge ökad levringsförmåga i blodet, ökar D-dimerhalten i blodet och mycket mer.

Sjukhusläkaren måste utfärda ett moratorium gällande injektioner med Comirnaty och Spikevax gällande från och med i idag då injektionerna strider mot Helsingforsdeklarationen, Etikprövningslagarna, våra grundlagar och Patientlagen.

Till allt detta kommer att Covis-19 är klart preventivbar och även behandlingsbar 9 vilket drar undan orsaken till att alla ska injiceras med detta begränsat tillåtna injektioner. Som exempel kan visas att vitamin D3 mer än 125 nmol/L i blodet minskar insjuknandet i influensaliknande infektioner (ILI) inklusive Covid-19 till i princip noll. Blir man sjuk kan man använda budesonidinhalationer för att förkorta förloppet till enstaka dag. Även Ivermectin har visats ge en kraftig minskning, mer än 90 %, av Covid-19 i flera regioner i Indien 10, 11. Men dessa artiklar vågar ni nog inte läsa då de drar undan mattan för era åsikter.

Att nu fortsätta att ge Comirnaty och Spikevax och kräva vaccinpass innebär att den nu informerade sjukvårdspersonal som fortsätter att injicera oinformerade enskilda människor synes begå brott mot Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 2, 13, 14, 15, 16 §§ 12.

Det hjälpte inte att hävda att ”jag bara lydde order” i försöken under Nürnbergrättegångarna att undkomma ansvar från brott mot mänskligheten som begicks före och under andra världskriget.

FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) och Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS) innefattar det personliga ansvaret för att hindra brott mot mänskligheten.

Det är därför som Sverige har stiftat Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Jag begär att Sjukhusläkaren och dess styrelse att gå ut och omedelbart rekommendera sina medlemmar att på eget ansvar se till att sjukvården slutar injicera befolkningen med Comirnaty och Spikevax då injektionerna synes innehålla icke i innehållsförteckningen redovisat material som kan uppvisa magnetiska egenskaper. Betänk att lagen (2014:406) innehåller regler om ansvar för förmän.

Jag begär att Sjukhusläkaren omedelbart drar tillbaka sin rekommendation om vaccinpass då den är grundlagsstridig.

Östervåla 2021-09-13

Björn Hammarskjöld
Medlem

 

Några små ord på vägen välformulerade av Gunnar Söderberg:

Diktcykel om Corona av Gunnar Söderberg

21. Vaccinpass fjärde riket

Övervakad

Utestängd

Nedtystad

Egendomslös

Vaccinpass fjärde riket

21-04-11. Införande av vaccinpass, repression av en dignitet vida

överträffande Adolf Hitlers så kallade tredje rike. Fascism i hela världen —

det fjärde riket”

22. Pharmageddon

Biokemiskt vapen

Cytokinstorm

Digitalism

Vaccinpass

Pharmageddon

21-05-05. Travesti på begreppet Harmageddon. Om att så kallade mRNAvacciner,

som inte är egentliga vacciner, kan orsaka kollapsande

immunförsvar via cytokinstorm. Och om utnyttjande av it-teknologi till att

införa medicinsk apartheid via vaccinpass

1Regeringsformen (RF) Skydd mot diskriminering
12 §  Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408).

2RF 2 §  Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).
3 §  Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Lag (2010:1408).

5I FASS står följande information
Farmakodynamik
Verkningsmekanism
Det nukleosidmodifierade mRNA:t i Comirnaty är inkapslat i lipidnanopartiklar, vilket gör att det icke-replikerande RNA:t kan tas upp i värdceller som i sin tur direkt påbörjar transient uttryck av SARS-CoV‑2-virus S-antigen. mRNA:t kodar för membranförankrade, fullängds S med två punktmutationer i den centrala helixstrukturen. Mutation av dessa två aminosyror till prolin låser S i en antigeniskt föredragen prefusionskonformation. Vaccinet stimulerar både neutraliserande antikroppar och ett cellulärt immunsvar mot spike (S)-antigenet, vilka kan bidra till skydd mot covid‑19.

12Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
Brott mot mänskligheten

2 §   För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som
   1. dödar en person som ingår i gruppen,
   2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
   3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
   4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
   5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
   6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,
   7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
   8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
   9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre tid,
      a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,
      b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller
      c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.
Ansvar för förmän

Utvidgat gärningsmannaskap

13 §   En militär eller civil förman som underlåter att vidta de för honom eller henne möjliga åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att förhindra att folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse begås av en underlydande som står under förmannens lydnad och effektiva kontroll ska anses som gärningsman.

Underlåtenhet att utöva kontroll

14 §   En militär eller civil förman som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att utöva särskild tillsyn över en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll ska dömas för underlåtenhet att utöva kontroll till fängelse i högst fyra år, om den underlydande har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse som förmannen borde ha förutsett och hade kunnat förhindra.

Underlåtenhet att anmäla brott

15 §   En militär eller civil förman som, när det kan ske utan fara för att förmannen avslöjar egen brottslighet, underlåter att för undersökning och lagföring anmäla skälig misstanke om att en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse ska dömas för underlåtenhet att anmäla brott till fängelse i högst fyra år.

Försök m.m.

16 §   För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:515).