Allmänt, Augias stall, Covid-19 Covid-19, Läkemedelsverket

Ta reda på vaccinstatus och diskriminera medarbetare i Uppsala

 

Jag har tagit mig orådet före att tillskriva kommunstyrelsen i Uppsala eftersom de tänker ta reda på vaccinstatus hos medarbetarna och sedan omplacera den som är ovaccinerad.

 

Registrator skickar vidare till samtliga kommunalråd i Uppsala kommun samt att jag begär dagboksblad att skyndsamt skickas till mig inklusive lista på de personer som registrator har vidarebefordrat meddelandet till.

Tjänare!

Hörde på radion att Uppsala kommun tänker ta reda på vilka medarbetare som är vaccinerade mot Covid-19 för att omplacera vissa personer. Brukar kallas diskriminering annorstädes och är förbjudet i lag.

Om ni vill skydda de äldre och sköra personerna som  i Uppsala har överlevt Covid-19 ska kommunen rekommendera att alla invånare äter vitamin D3 i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendation för nyfödingar.

Här anger Livsmedelsverket att nyfödingar ska ha 10 mikrogram (400 IE)  vitamin D3 per dag och 3 kg. Man ger inte en nyföding en vuxendos av ett läkemedel, barnet riskerar att dö. Man ger inte heller en nyföddshetsdos av ett läkemedel till vuxna, den är overksam.

En vuxen om 75 kg ska då ha 10 mikrogram/3 kg*75 kg= 250 mikrogram eller 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE vitamin D3 per dag.

Denna dos vitamin D3 gör att nivån av vitamin D3 i blodet uppgår till minst 125 nmol/L och man förhindrar mer än 90 % av alla InluensaLika Infektioner (ILI) där även Covid-19 ingår.

Vi måste även inse att en frisk person smittar inte.

En frisk person smittar inte vare sig den är vaccinerad eller inte.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är sjuk ska stanna hemma oavsett om personen är vaccinerad eller inte.

Detta innebär att det från Folkhälsomyndigheten sida görs ingen skillnad på den som är vaccinerad eller inte.

Fakta: Enligt Folkhälsomyndighetens rapporter har det i Uppsala län dött sammanlagt 243 personer och 99,937 % som överlevde under den första ILI-säsongen september 2019-augusti 2020. Endast 62 personer har avlidit per 100 000 invånare med Covid-19.

Under andra ILI-säsongen september 2020- augusti 2021 avled 298 personer i påstådd Covid-19. Det innebär att 99,923 % av befolkningen i länet har överlevt. Endast 77 av 100 000 personer har avlidit med Covid-19 under den andra ILI-säsongen.

Slutsats: Uppsala kommun kan med enkla medel se till att nästan ingen blir sjuk i Covid-19 och andra ILI genom att rekommendera alla att äta en adekvat dos vitamin D3.

Uppsala kommun kan med andra ord inte diskriminera den som är ovaccinerad. Kommunen kan då inte heller fatta beslut om att diskriminera medarbetare.

Jag föreslår att kommunstyrelsen återtar sitt diskriminerande förslag eller börjar läsa

Börja med att läsa Regeringsformen 1 kapitlet 1 § 3 st, 1 kapitlet 9 §, 2 kapitlet 2, 3, 5, 6, 12  19 §§, 12 kapitlet 10 §, Offentlighets och sekretesslagen 21 kapitlet 1 §, Patientsäkerhetslagen 6 kapitlet 12, 13, 14 §§, Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15, 16 §§, Europeiska Unionens Rättighetsstadga (undertecknad av Sveriges statsminister den 1 december 2009) artiklarna 1, 2, 3, 5, 6, 20, 21, 41, 42, 51, 52, 53, 54 som är svensk alg enligt Regeringsformen.och personlig integritet

Då kommer ni att finna att det är tillåtet att fråga men att svaret (om det överhuvud taget kan ges på grund av sekretess och personlig integritet) är sekretessbelagt och får inte införas i något register. Om ni ändå använder uppgifterna för att diskriminera vissa medarbetare så har kommunen och dess medarbetare gjort sig misstänkt skyldiga till grundlagsbrott, sekretessbrott och därmed till synnerligen grovt tjänstefel på grund av att tjänstefel är normalt av ringa grad och därmed straffritt. Men det är under myndighetsutövning mot enskild varför det blir tjänstefel av normalgraden som kan leda till straff. Det är också ett grundlagsbrott som gör att tjänstefelet uppgraderas till grovt tjänstefel som har straffskalan fängelse i 6 månader till 6 år. Eftersom tjänstefelet även innefattar brott mot EU-rätten så torde brottsmisstankarna uppgraderas till synnerligen grovt tjänstefel som saknar straffskala i Brottsbalken men torde vara i paritet med andra synnerligen grova brott som mord och spioneri med upp till fängelse i 18 år eller livstid.

Våra och EU:s lagar är till att förhindra en upprepning av de gula sexuddiga judestjärnorna under andra världskriget. Dessa stjärnor började på samma sätt att med att vränga lag som sedan eskalerade på samma sätt som det tenderar till i dagsläget.

Jag kan bara undra varifrån dessa tankar att vränga och bryta våra lagar kommer ifrån.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

 

#1 - - Anonym:

Hej!Tack för dina intressanta och viktiga inlägg. Jag skulle vilja komma i kontakt med dig om du har tid och möjlighe, skicka ett meddelande till [email protected]. Jag förstår att du har mycket på agendan så ingen press. Det du gör är mycket uppskattat! Tack.

Svar: Kontakta mig per tel 070-385 09 33 eller [email protected]
Björn Hammarskjöld