Allmänt, Augias stall, Hälsa, Vitamin D3 Läkemedelsverket, Vitamin D3, statistik

Hur många dör av av vaccinet mot Covid-19?

Publicerad 2021-03-30, uppdaterad 2021-11-15

Läkemedelsverket har dagliga uppdateringar för Covid-19 med hur många som har vaccineras och hur många biverkningsrapporter som skickas in och hur många som har dött i samband med vaccination. Jag har också tittat på det amerikanska biverkningsregistret VAERS 1.

Jag har gått in i CDC:s register om hur många som vaccinerades 2018 mot influensa och har kollat VAERS rörande biverkningar och dödsfall för influensa 2018 för att få jämförelsesiffror mellan influensa ett normalår och Covid-19 under 2021, den tid som vi vaccinerat mot Covid-19.

 AstraZenecas GMO-vaccin med adenovirusvektor mot Covid-19 stoppades i Sverige 2021-03-16 efter ett dödsfall i Sverige, tre dödsfall i Norge och ett i Danmark. Man hade då vaccinerat omkring 209 000 individer med AstraZenecas vaccin i Sverige.

Det blir intressant att kolla de olika vaccinerna.

Man vet sedan tidigare undersökningar att biverkningsanmälan sker i omkring 1 % av alla som får biverkan. Det beror mest på att läkare låter bli att anmäla biverkningar. Men sedan ett antal år kan även privatpersoner anmäla biverkningar till både Läkemedelsverket och det amerikanska VAERS men biverkningsrapporterna har inte ökat nämnvärt.

 

I USA var det 2018 uppskattningsvis omkring 140 000 000 som vaccinerades mot influensa. Det var blygsamma 11 310 biverkningsrapporter varav 853 var allvarliga och 51 dog i samband med vaccinationen under hela 2018..

Så det är inte så många som dör av influensavaccin i USA. Siffror i Sverige har jag inte lyckats finna.

Jag blir litet bekymrad när jag kollar siffrorna för Covid-19 vaccinerna i USA. Det visar sig att VAERS, biverkningsregistret i USA, visar att man vaccinerat drygt 87 miljoner personer av 333 miljoner invånare i USA. Man har funnit 44 606 biverkningsrapporter varav 2 050 visar på dödsfall i samband med vaccinationen.

Det blir 2,3 dödsfall på 100 000 vaccinerade. Det är alltså

64 gånger fler dödsfall per 100 000 vaccinerade med Covid-19 vacciner än med influensa i USA. Se tabellen nedan.

Hur är det då i Sverige?

Enligt tabellen nedan har det vaccinerats 1 miljon doser I Sverige (mars 2021)

Läkemedelsverket ger dagliga rapporter hur många som har vaccinerats, hur många som har fått biverkning och hur många som har dött för vardera av de tre vaccinerna i Sverige, Pfizer-BioNTech, Moderna och Astra Zeneca.

Enligt tabellen från 2021-03-26 nedan så är det 1 006 000 doser som getts varav Pfizer med 701k doser, AstraZeneca 219 k och Moderna 86 k doser.

AstraZeneca har flest anmälda biverkningar med 5,8 % som anmält biverkningar. Hur många som egentligen har haft biverkningar är okänt men sjukvården, som vaccinerats med AstraZenecas vaccin, har angett att 40-50 % av sjukvårdsanställda är sjukskrivna dagen efter vaccinationen. Så trots att det är påbud på att verkligen anmäla alla biverkningar så verkar inte alla biverkningar anmälas. Dock är Läkemedelsverket sämst på att handlägga biverkningsrapporterna för AstraZeneca, bara 2,3 % är handlagda.

Tittar vi på antalet dödsfall per 100 000 givna doser så är

AstraZenecas vaccin bäst med 1,8 döda/100 000, i paritet med USA med 2,3 döda/100 000. Men fortfarande är dödsfallen av influensavaccin i USA bara 0,036 per 100 000 vaccinerade.50 gånger flerbiverkningar av vaccin mot Covid-19 än mot influensa.

Modernas vaccin har hittills gett 3,5 döda/100 000, inte mycket mer än USA men dubbelt mot AstraZeneca.

Pfizers vaccin ligger högst med 16,3 döda/100 000 vaccinerade.

Sammanlagt har det dött 121 personer i Sverige i samband med vaccination mot Covid-19 eller 12 personer per 100 000 doser. Det motsvara 450 gånger fler döda i Pfizers vaccin än influensa i USA 2018.

Under 2020 har det totalt dött omkring 98 000 personer i Sverige enligt Statistiska Centralbyrån. Det är i paritet med hur många som dör varje år i Sverige. Alltsedan 2000 är det åtta år som har haft flera årliga dödsfall än 2020. Så vi har inte haft någon överdödlighet i Sverige enligt Statistiska Centralbyråns statistik.

Enligt region Östergötlands statistik, som publicerades i början av hösten 2020, var det 15 % som hade dött utan att över huvud taget varit smittade med Covid-19 men felaktigt fått diagnosen. 70 % hade dött av andra sjukdomar men hade ändå fått diagnosen Covid-19.
Det var 15 % som dött av, inte med, Covid-19.

Överför man dessa siffror till Folkhälsomyndighetens ungefär 10 000 döda med Covid-19 under 2020 så blir det omkring 1 500 av dem som avlidit av Covid. Resten, 8 500, har avlidit av andra orsaker än med eller utan Covid-19.

Socialstyrelsens statistik för 2020 2 visade att det var 1 845 personer som dött under första halvåret och 2 987 under andra halvåret eller 4 832 sammanlagt som har dött med diagnosen Covid-19. Det är alltså stora skillnader mellan olika myndigheter vilket beror på olika definitioner. Allt för att förvirra oss.

Sammanfattningsvis så kan infektionen med Covid-19 ha orsakat mellan 1 500 och 4 800 dödsfall

Pfizers vaccin kommer att få mer än 1 600 personer att dö av vaccinbiverkningar om alla vaccineras med Pfizers vaccin..

Om 1 500 personer har dött av Covid-19 så har 99,97 % av befolkningen överlevt trots Covid-19.

Det är troligtvis ingen skillnad mellan det antal som dör av vaccination mot Covid-19 eller som dör av infektionen Covid-19.

Alltså väljer jag att inte vaccinera mig mot Covid-19.

Hur kan man förebygga en infektion med och död av Covid-19?

Det finns flera studier som visar att om man har en nivå av vitamin D3 på mer än 125 nM så är det ytterst få som dör i någon förkylning, inklusive Covid-19. Det finns studier som visar att 99 % av Sveriges befolkning har mindre än 125 nM vitamin D3 i blodet.

För att få upp koncentrationen tar man en startdos om 600 000 IE 3. Sedan fortsätter man att ta lika stor dos per kg som Livsmedelsverket rekommenderar nyfödingar om 3 kg eller
400 IE / 3 kg *75 kg = 10 000 IE per dag.

Om man drabbas av hosta vid Covid-19 eller annan förkylningssjukdom kan man behandla med kortisoninhalation med förslagsvis budesonid, som är snällast av inhalationssteroiderna.

Hostar man tar man en dos budesonid, hostar man inte låter man bli att ta mer budesonid tills nästa gång man hostar. Kan dröja mellan 5 sekunder eller mer än 50 timmar. Det brukar räcka med något tiotal doser första dygnet och färre doser per dag allteftersom dagarna går.

Vad som används annars är prednisolon eller betametason. 12 tabletter betametason brukar användas vid allvarlig astma och motsvarar 180 doser budesonid 200 µg.
Så inhalation av budesonid ger mycket lägre steroidpåverkan än betametason. Kortison kopplas till DNA i lungcellerna av typ 2 och ökar inom två timmar nyproduktionen av surfactantproteiner som får lungblåsorna att fyllas med luft igen och man slipper hosta.

Får man på IVA en cytokin storm med kraftig inflammation i kroppen kan man behandla med buffrad askorbinsyra, vitamin C, intravenöst i doser om 10 g 2-6 gånger dagligen. Det används i USA vid cytokin storm på grund av blodförgiftning, sepsis, med en minskning av dödligheten från 40 % till mindre än 8 %.

Men det behandlingsprotokollet lär tyvärr vara okänt i Sverige.

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

Tabell 1.

Vacciner mot Covid-19

Vaers USA
Läkemedelsverket 2021-03-26 Pfizer Moderna AstraZeneca USA       Flu USA 2018

Antal vaccinerade                     701 000   86 000    219 000     87 343 622  140 000 000

Antal biverkningsrapporter          5 532         902      12 705         44 606 1            1 310

Handlagda rapporter                   1 889         144           288            44 606           11 310

Allvarliga rapporter                        654          45            230               7 095                853

Antal döda                                     114            3                4               2 050                 51

Död per 1 000 vaccinerad          0,163      0,035         0,018              0,023        0,00036

Döda per 1 000 biverkningsrapport 20,61   3,33           0,31             45,96              4,51

% Handlagda rapporter per         34,1          16,0           2,3             100,0            100,0 biverkningsrapport

Döda per 100 000 vaccinerad      16,3          3,5          1,8                 2,3              0,036

% Döda per allvarliga biv.           17,4           6,7          1,7               28,9                6,0

% Biverkningsrapporter per        0,789     1,049         5,801           0,051            0,008 vaccinerad

 

Referenser

1. https://www.medalerts.org/vaersdb/index.php

2. https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/dodsorsaker/.

3. Cipriani et al Effect of a Single Oral Dose of 600,000 IU of Cholecalciferol on Serum Calciotropic Hormones in Young Subjects with Vitamin D Deficiency: A Prospective Intervention Study.J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jul 21 http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/jc.2010-0502

 

 

#1 - - Stina:

Inget år sedan 1968 har det dött fler än 98000 personer i Sverige enligt SCB. Närmast är 1993 då det dog 97007 personer.

Svar: 1993 fanns det omkring 8,7 M invånare så det motsvarar omkring 115 000 döda i år. Så det var bara 86 % så många som dog 2020 jämfört med 1997 räknat per miljon invånare. Så det har inte dött fler än vanligt, med stora variationer över åren.Dessutom var det bara 5 971 som dog under virussäsongen 2019-09-01 till 2020-08-31 varan 15 % eller 896 personer som verkligen hade Covid-19. Övriga 85 % dog av andra orsaker än Covid-19 enligt Region Östergötlands rapport sommaren 2020VänligenBjörn
Björn Hammarskjöld