Game over! eller Kejsarens nya kläder

 

Ingress:

Den nya Covid-19-lagen är både grundlagsstridig och obehövlig. Pandemin är ingen pandemi när man följer WHO:s egna definition. Våra politiker har tappat allt vett och all sans.

En riksdagsledamot som följer grundlag och avvisar regeringens grundlagsstridiga förslag är en hjälte att hylla. En riksdagsledamot som röstar för regeringens grundlagsbrottsförslag till lag är som en fårskalle som följer sin flock, är inte värdig vårt förtroende längre och ska avgå omedelbart.

 

Text:

Det var en gång en kejsare vid namn Dr Tedros i kejsardömet WHO. Kejsardömet fick alltid in nya skatter i form av tributer från många länder i världen och kejsaren och hans hov hade det gott.

 

En dag ville ett av länderna inte betala sin stora tribut till kejsaren. Kejsaren blev ledsen och bad andra att ge en större tribut.

 

En dag kom konung Bill från landet IT och erbjöd sitt lands tribut till kejsardömet mot att han fick en smärre gentjänst.

 

Kejsardömet hyrde in en Ferguson från ett annat land som gjort sig känd tidigare att kunna trolla med siffror. Så att osannolika tal blev sannolika och skräckinjagande.

 

Ferguson gav sig i kast med sitt projekt att förvandla en vanlig förkylning till en pandemi.

 

Datorer är snabba och vips fick Dr Tedros sin prognos som uppfyllde kraven på en pandemi innan det ens fanns några fall av förkylningen. Kung Bill av IT blev glad och kunde bygga upp sina vaccinfabriker för att med säkerhet få mångdubbelt tillbaka av sin tribut till WHO.

 

Som vanligt har alla sett vad man vill se, att kejsaren har fina kläder. Tills ett barn kan visa att kejsaren är naken.

 

Det går lätt.

 

WHO:s definition av pandemi ändrades 2009 till:

 

En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.”

Omedelbart uppkommer ett par frågor:

 1. Vad är definitionen på ”en stor andel av befolkningen”.

  1. 30 % anser jag och andra ska vara minimum som definition av ”en stor andel av befolkningen”.

  2. Om mindre än 30 % drabbas kan det per definition inte utgöra ”en stor andel av befolkningen” och därmed saknas kriteriet för en pandemi.

  3. Globalt påstås hittills 178 miljoner av 7 700 miljoner smittats, 2,3 % av befolkningen som under 16 månader har drabbats av och i de flesta fall tillfrisknat från Covid-19.. Långt ifrån 30 %

  4. Globalt har hittills 3,9 miljoner av 7 700 miljoner invånare avlidit, 0,05% av befolkningen som sammanlagt under 16 månader har avlidit av eller med Covid-19. Långt från 30 %

 2. Hur stor andel av befolkningen i Sverige har drabbats av Covid-19?

  1. I dagsläget är det omkring 1 miljon personer som testats positivt. Det blir 9,6 % av befolkningen som under 16 månader har drabbats av och i de flesta fall tillfrisknat från Covid-19.

  2. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer är man normalt smittsam under ungefär en vecka. Det blir omkring 3 000-30 000 personer som varje enskild vecka kan vara smittsam.
   I genomsnitt är 0,1 %, eller 1 promille av Sveriges befolkning smittsam varje enskild vecka 1.

  3. I dagsläget är det omkring 14 600 personer som avlidit med diagnosen Covid-19 på dödsbeviset. Det blir 0,14 % av befolkningen som sammanlagt under 16 månader har avlidit av eller med Covid-19

 

Slutsats: Det har aldrig varit en pandemi med Covid-19 vare sig globalt eller i Sverige när vi följer WHO:s egen definition av pandemi.

 

Varför ska regeringen nu, när det är bevisat att Sverige aldrig haft en Covid-19-pandemi, under stor hast tvinga fram en pandemilag som strider mot grundlagen och inte ens får antas av riksdagen enligt vår regeringsform 2 ? Vad säger Lagrådet om Covid-19-lagen?

 

Men lagen strider mot Sveriges regeringsform vilket till och med Justitiekanslern synes ha missat 3.

 

När nu vaccinationerna har kommit igång, trots att det inte funnits en pandemi enligt WHO:s definition, anser jag att regerings- och riksdagsledamöterna ska visa på vaccinationens ofarlighet genom att vara först att vaccinera sig.

 

Precis som Boeings bolagsledning var de första att flyga med Boeing 737 Max efter det att man reviderat datorprogrammen efter de dödliga krascherna för två år sedan.

 

Vågar våra ledamöter inte ta sitt vaccin underkänner ledamöterna vaccinet. Glöm bara inte att alla regerings- och riksdagsledamöter ska ta PCR- och antikroppsprover före den första och två veckor efter andra dosen för att vi alla ska veta att de verkligen fått vaccinet och inte något annat. Vi litar inte på den som vill genomdriva lagar som strider mot våra grundlagar.

 

När sedan vaccinationerna uppnått målet om 80 % av befolkningen över 70 års ålder ska vara vaccinerad före den 30 april 2021 4 behövs ingen lag som strider mot grundlagen och inte får antas av riksdagen enligt tidigare. Alltså behöver regeringen inte ens lägga fram lagen för riksdagen och riksdagsledamöterna skulle få sin julferie ostörd.

 

Det finns ett enkelt, snabbt och billigt sätt att inom en månad få stopp på insjuknandet i Covid-19 och andra luftvägsvirus.

 

Se till att samtliga i Sverige får vitamin D3 som en kapsel om 1 250 mikrogram vitamin D3 per vecka. I Finland gav man till alla nyfödda barn 3 125 mikrogram vitamin D3 per dag 5 under 1950-talet och fram till 1964 utan biverkningar 6. Se även Läkartidningen 7

 

Regionerna kan säkert få tillräcklig rabatt för att få det för mindre än 1 SEK per kapsel om 1 250 mikrogram som räcker för att varje invånare ska få en kapsel per vecka. Det skulle kosta omkring 50 SEK per år och person. Då behöver regionerna inte ens statens stöd till vaccination av befolkningen om 275 SEK per vaccindos.

 

Till det kommer att nästan ingen kommer att vara sjukskriven på grund av förkylningar. Det skulle spara minst tre sjukdagar för arbetsgivarna per anställd och år.

 

Att regionerna skulle köpa in vitamin D3 i tillräcklig mängd skulle bli betydligt billigare för regionerna än vaccinering och säkerheten skulle öka mångfalt. Alla restriktioner kan hävas och samhället kan omedelbart återgå till all normal verksamhet i enlighet med Regeringsformens 2 kapitel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9 §§.

 

Men det kommer inte att ske, regeringen har av okunnighet bundit upp sig i ett avtal om 9+ miljarder SEK som inte går att bryta.

 

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Virolog och molekylärbiolog

070-385 09 3


2RF 1 kapitlet 1 § 3 st Den offentliga makten utövas under lagarna. (Översatt till modern svenska:”Lag ska följas.)
1 kap 9 § Likhet inför lag, iaktta saklighet och opartiskhet.
2 kap 19 §
Europakonventionen 19 §  Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).
11 kap Lagprövning 14 §  Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).
12 kap Lagprövning 10 §  Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408). (både regeringen och riksdagen är organ i lagens mening)

5Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358:1500 –3.

61 250 mikrogram / 7 dagar / 3 125 mikrogram = 5,6 % av den finska dosen av D3 till nyfödda

#1 - - Magnus Johansson:

Tack, Björn! Tänk vad det går att lura världen med ett in-silicio-virus!