Besöksförbud på åldersrikeboende är tortyr.

Besöksförbud på åldersrikeboende är tortyr.

Det är fruktansvärt att införa besöksförbud på åldersrikeboende. Det strider mot vår

Regeringsforms andra kapitel 8 §  Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).

Det måste också betraktas som olaga frihetsberövande. Se

Brottsbalken 4 kapitlet 2 §  Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år.

2 st Är brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2002:436).

Att beröva personer sin frihet och sitt sociala sammanhang har i andra fall betraktats som tortyr som strider mot

Regeringsformen 2 kapitel 5 §  Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Lag (2010:1408).

Även i Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS) finns i artikel 4 bestämmelse om förbud mot tortyr.

Svensk lag saknar sanktioner mot tortyr i Brottsbalken.

Oppostionen föreslog 2008 i motion Tortyr brott enligt svensk lag 1 men den avslogs av riksdagen

Emellertid finns det sedan 2014 en applicerbar lag, nämligen

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Här finns i 2 § Brott mot mänskligheten 2.

Eftersom våra äldre som spärras in på åldersrikeboende utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila så uppfylls kraven i lagen.

Det är alltså tortyr och ansvariga kan straffas enligt

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 13, 14, 15, 16 §§ 3

Vem är nu ansvarig för dessa brott mot mänskligheten? Det måste vara regeringen in toto som är ytterst ansvarig för att den civila gruppen åldersrikeboende torteras. Men även de som har fattat beslut på lägre nivå som Folkhälsomyndigheten och även på kommunal nivå eftersom de måste betraktas som förmän till åldersrikeboendet.

Det här problemet får nu riksåklagaren Petra Lundh nu på sitt bord. Det är riksåklagaren som måste nu ge sig på regeringen, Folkhälsomyndigheten och de kommuner som bryter mot lag.

Då får vi se om vi bor i ett demokratiskt och rättssäkert land där riksåklagaren Petra Lundh genomför räfst och rättarting mot en överhet som bryter mot lag eller om vi bor i en konsensusdiktatur där den högsta politiska ledningen synes strunta i Sveriges lagar och EU-rätten och springa stora ekonomiska intressens ärenden

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

1 Motion 2008/09:Ju327 av Agneta Gille och Tone Tingsgård (s)

2 Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Brott mot mänskligheten

2 §   För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som
   1. dödar en person som ingår i gruppen,
   2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
   3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt all
var jämförbar gärning,
   4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
   5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
   6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,
   7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
   8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
   9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre tid,
      a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,
      b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller
      c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

3Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Ansvar för förmän

Utvidgat gärningsmannaskap

13 §   En militär eller civil förman som underlåter att vidta de för honom eller henne möjliga åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att förhindra att folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse begås av en underlydande som står under förmannens lydnad och effektiva kontroll ska anses som gärningsman.

Underlåtenhet att utöva kontroll

14 §   En militär eller civil förman som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att utöva särskild tillsyn över en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll ska dömas för underlåtenhet att utöva kontroll till fängelse i högst fyra år, om den underlydande har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse som förmannen borde ha förutsett och hade kunnat förhindra.

Underlåtenhet att anmäla brott

15 §   En militär eller civil förman som, när det kan ske utan fara för att förmannen avslöjar egen brottslighet, underlåter att för undersökning och lagföring anmäla skälig misstanke om att en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse ska dömas för underlåtenhet att anmäla brott till fängelse i högst fyra år.

Försök m.m.

16 §   För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:515).