Allmänt, Augias stall, Hälsa, Sjukvård, Vitamin D3 Sjukvård, Vaccin, Vitamin D3, WHO, lag

Remissvar från Björn Hammarskjöld Covid-19-lag S2020/09214

Regeringen vill att riksdagen ska bryta mot grundlag. Förfärligt!

Regeringens proposition innehåller enligt sin egen information följande.

 

I promemorian föreslås en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna kan med stöd av lagen vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Lagen möjliggör träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar kunna införas avseende följande verksamheter och platser:

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

platser för fritids- eller kulturverksamhet

handelsplatser

kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Det föreslås också en möjlighet att införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde . Vidare föreslås en möjlighet att införa förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

I lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslås ändringar som innebär ytterligare möjligheter att införa begränsningar som avser serveringsställen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

 

Låt oss nu se på vad detta innebär.

Förslaget innebär att regeringen försöker få riksdagen att fatta ett beslut som strider mot Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform även kallad Regeringsformen (RF) 1 kapitlet 1 och 9 §§, 2 kapitlet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 19 §. 1

Som alla ska veta, framför allt våra folkvalda och regeringens jurister, så går grundlag före lag. Med andra ord kan riksdagen inte anta en lag som strider mot Regeringsformen. Inte ens om lagen skulle vara behjärtansvärd.

Den brödtext som ackompanjerar lagförslaget saknar helt vetenskapliga referenser och strider därmed mot RF 1 kapitlet 9 § och Förvaltningslagen (2017:900) 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38 §§.

Det lagförslag som nu framförs i remissen S2020/09214 strider mot folkets få grundlagsstadgade rättighets-och frihetslagar.

När regeringen följer RF 1 kapitlet 1 och 9 §§ innebär det att regeringen inte får lägga fram en lag som strider mot RF 2 kapitlet 19 §.

Om regeringen lägger fram en lag som strider mot RF och EU:s rättsregler får den lag som stiftats i strid med RF 1:19 inte användas enligt RF 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 §. Där står explicit att ”grundlag går före lag”

Regeringen får därför inte ens lägga fram ett lagförslag som strider mot vår grundlag. Lagen får inte heller strida mot EU-rätten.

Ingen lag eller förordning vare sig kan eller får övertrumfa Regeringsformen, hur behjärtansvärda de än är.

För att upphäva eller ändra RF krävs det enligt RF 8 kapitlet 14 § att ett lagförslag först antas och sedan förklaras vilande till dess det har skett ett riksdagsval minst nio månader efter det att förslaget lades på riksdagens bord. Efter riksdagsvalet ska sedan grundlagen ånyo konfirmeras av den nya riksdagen för att vara gällande.

Vidare står det i RF 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § 2 st ”Vid prövning enligt första stycketav en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408)..

 Till yttermera visso står det i RF 2 kapitlet 19 § att riksdagen inte får stifta lag som strider mot EU-rätten som exempelvis artiklarna i EKMR och EURS samt utslag i EU:s rättsväsen.

Detta innebär att ingen lag kan stiftas som strider mot eller upphäver grundlagen eller strider mot EU-rätten.

 Det innebär också att föreliggande förslag till lag inte ens kan framläggas för riksdagen utan att regeringen bryter mot Sveriges grundlagar.

Om vår grundlag inte skulle räcka, vilket den gör med råge, så kommer Europeiska Unionens Rättighetsstadga (EURS) 2 den svenska befolkningen till hjälp. Och då gäller även RF 11 kapitlet 14 § (gäller domstolar) och RF 12 kapitlet 10 § (gäller myndigheter (även om domstol skulle omdefiniera sig till myndighet)). I dessa tvenne paragrafer står i andra stycket att ”Grundlag går före lag”.

Dessutom saknar förslaget vetenskap bakom de tomma orden varför riksdagen kommer att begå grundlagsbrott mot
RF 2 kapitlet 19 § om lagförslaget skulle antas.

Med ett korrekt lagföljande så finns det bara en sak för regeringen att göra:

Lagförslaget ska därför omedelbart dras tillbaka.

Om regeringen framlägger lagförslag som strider mot Regeringsformen innebär det ett erkänt sakförhållande att regeringen uppsåtligen och överlagt bryter mot Regeringsformen. Detta innebär att riksdagen enligt RF 6 kapitlet 7 § eller konstitutionsutskottet omedelbart avsätter regeringens samtliga medlemmar som undertecknat lagförslaget.

Det finns alltför stora likheter mellan kvinnomisshandel och de lagstridiga begränsningar vi fått under coronapandemin

Här kommer våra myndigheter med nya begränsningar och nya lättnader och nya begränsningar igen. Lägger över ansvaret på dig i stället för att myndigheten ger klara och lagliga rekommendationer som stämmer med vetenskapen.

Vi har inbillats att det snart ska bli bättre. Håll ut! Håll ut! är mantrat för dagen.

Vi har många gånger trott att situationen snart skulle bli bättre. Sen märkte vi hur det inte blev bättre, hur det bara blev sämre.

Detta låter precis som våldsutsatta kvinnor brukar säga till sig själv – “snart blir det bättre, snart slutar han slå” …

Tillämpningen av detta lagförslag torde också strida mot Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15, 16 §§ 3.

Regeringen och myndigheterna kan inte undgå att om 2 § gäller så faller alla chefer enligt 13, 14, 15 och 16 §§.

Vetenskapliga fakta om virussjukdomar inklusive SARS-CoV-2 och Covid-19

Den värsta pandemin som Sverige har upplevt sedan 1900 är Spanska sjukan 1918-19.Spanska sjukan varett influensavirus bland alla andra och det finns kvar cirkulerande i Jordens befolkning.Det finns mellan 400 och 500 hittills kända förkylningsvirus varav det finns omkring sex coronavirustyper inklusive SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen Covid-19. Varför Spanska sjukan slog extra hårt var att det var världskrig och matransonering 1918. Befolkningen var i ett ganska dåligt skick.

Hösten 2018 kom Spanska sjukan till Sverige och vid vår dåvarande befolkning om cirka 5,5 miljoner invånare så dog uppskattningsvis mellan 35 000 och 55 000 personer en förtida död på grund av Spanska sjukan.

Det innebär att 0,6 till 1 % av Sveriges befolkning dog av Spanska sjukan. Det fanns inte mycket läkemedel på den tiden, inga antibiotika heller som kunde bota de bakteriella sjukdomar som följde på virusinfektionen.

Men 99 % eller till och med 99,4 % av befolkningen överlevde. Det har grasserat några influensor därefter, senaste gången var Svininfluensan 2009-10. Den säsongen dog det totalt sett färre personer än medelvärdet de fem tidigare säsongerna. Pandemin 2009-10 ökade inte den totala dödligheten om mellan 90 000 och 97 000 personer per år i Sverige de senaste 20 åren

Under 2020 har vi fått en pandemi som påstås ha drabbat framför allt äldre personer.

Enligt Socialstyrelsens statistik har 99,92 % av Sveriges befolkning överlevt Covid-19, även de äldsta, 90+, har överlevt till 98,5 %. Och mellan vecka 1 och vecka 45 har vi åter totalt sett en underdödlighet jämfört med medelantalet dödsfall per vecka mellan 2015 och 2019.

Det är allmänt känt inom den vetenskapliga världen att SARS-CoV-2 har hittills uppfört sig som vilket annat förkylningsvirus som helst 4.

Att dödligheten under en begränsad tid har varit något större än vid andra virusinfektioner kan ha många förklaringar men förbleknar vid en jämförelse med Spanska sjukan 1918-19 då mellan 35 000 och 55 000 invånare i Sverige uppges ha dött av Spanska sjukan. Sverige hade då en befolkning på omkring 5,5 miljoner invånare . Det skulle motsvara omkring 70 000 döda i Spanska sjukan i dagens Sverige. Till idag har det dött drygt 8 000 personer där dödsorsaken har tillskrivits Covid-19.

I Region Östergötland har man under tidiga hösten analyserat de 245 dödsfall som har fått diagnosen Covid-19 i dödsattesten 5. Här har man funnit att
15 % överhuvud taget inte hade Covid-19.
70 % hade fått bidiagnosen Covid-19 men har inte dött av infektionen och
15 % har som primär dödsorsak Covid-19.

Dessa siffror stämmer väl med de fakta som kommit fram 2020-11-27 i en artikel som totalt underkänner rtRT-PCR-testet, se längre ned i remissvaret 6.

Överför man Region Östergötlands data till nationell perspektiv i mitten av december 2020 betyder det att det har dött
drygt
1 200 personer av SARS-CoV-2,
knappt 6 000 har dött i andra sjukdomar och har samtidigt haft positiv rtRT-PCR-test och slutligen har
drygt
1 200 personer dött av andra orsaker men deras död har felaktigt tillskrivits Covid-19.

Jag finner det fantastiskt att av de 235 åldersrikaboenden som finns i Östergötland så har 198 av dem klarat sig utan ett enda dödsfall medan endast 37 av de 235 åldersrikaboenden tyvärr fick se omkring 3 personer (mellan 1 och 8 dödsfall) per boende som avlidit .

Vi kan också se att 99,92 % av invånarna i Sverige har överlevt Covid-19.

Av de åldersrika som är mer än 90 år gamla så har enligt FHM:s statistik mer än 98,5 % överlevt Covid-19.

Det är däremot en överdödlighet i andra dödsorsaker som framkommer då SCB:s statistik jämförs med FHM:s siffror 7. Jag har nu hämtat data från Socialstyrelsens statistik uttagen 2020-11-11 för alla som är 70+ som har dött hittills under 2020.

Notera att statistiken gäller för samtliga dödsfall för personer som är 70 år och äldre.

Jag har räknat fram den totala dödligheten i Sverige under 2020 jämfört med medelvärdet av dödligheten under de fem föregående åren, se figur nedan.

 Figur 1

 
 

De uppgifter jag har är dödligheten per vecka per 100 000 invånare 70+ i ålder.

För varje vecka har jag tagit

(antalet döda 2020) – (medelvärdet av antalet döda 2015-2019)

och fått ett värde som plottats i diagrammet ovan (blå kurva).

Då ser man att antalet döda under veckorna 1 till 14 ligger under noll-linjen, det har varit en underdödlighet dessa veckor. Från vecka 14 till vecka 28 har dödligheten per vecka och 100 000 invånare legat över medelvärdet och givit en överdödlighet.

Mellan vecka 29 och vecka 45 (senast kända uppgift) har dödligheten legat straxt under medeldödligheten.

Räknar man samman den löpande kumulativa över- och underdödligheten (gul kurva) så sjunker den kumulativa dödlighetsskillnaden mellan antalet döda 2020 och medelvärdet fram till vecka 12 varefter den kumulativa dödlighetsskillnaden stiger och passerar noll vecka 18. Härefter blir det en överdödlighet som stiger fram till vecka 26 varefter överdödligheten sjunker till noll igen vecka 42. Sedan sjunker dödligheten neråt ytterligare i en underdödlighet igen fram till vecka 45 som är sista veckan för Socialstyrelsens siffror i dagsläget.

Här har Socialstyrelsens statistik visat att den kumulativa totala dödligheten trots Covid-19 hittills inte har varit värre än medelvärdet av totalt antal dödsfall under 2015-2019 för den stora och sköra gruppen som är 70+ i ålder.

Under resten av året kommer vi att se en ökad smittspridning under en begränsad tid men bara en något ökad dödlighet i Covid-19. Det finns nu bättre behandlingsmöjligheter än initialt under Covid-19-utbrottet och det finns ännu bättre metoder när sjukvården orkar ta till sig kunskaper från tidigare millennier.

Det finns sedan länge kunskap om hur man kan minska insjuknandegraden och dödligheten i virusinfektioner men den kunskapen synes vara obefintlig hos våra lagstiftare och även inom sjukvården. Se exempelvis ett par artiklar i Läkartidningen från 20 april 8 och 7 maj 2020 9. Glöm inte att läsa kommentarerna också, där finns bra information.

Nu har vi kunskapen (även om ingen vågat använda den), vi har antibiotika vid bakteriella sjukdomar (komplikation till virusinfektioner vid låga nivåer av vitaminerna C och D3)

Vitamin C bör tas minst 5 g dagligen. Vitamin D3 där ska man följa Livsmedelsverkets rekommendation till nyfödingar 400 IE per 3 kg. En vuxen som väger 75 kg ska då ha en spädbarnsdos multiplicera med (75 / 3 =) 25 och det blir 10 000 IE per dag till vuxen.

Finska barn fick på 1950-talet och fram till 1964 omkring 5 000 IE per dag, vuxna kan då utan problem ta upp till 125 000 IE per dag Men det räcker med 10 000 IE. Sedan dess har diabetes typ 1 ökat kraftigt i Finland.

Sett över året hittills så har det dött färre personer än genomsnittligt normalt under åren 2015-2019.

Jämför man årets dödsfall med genomsnittet per vecka + 2 standardavvikelser, SD, (den gängse statistiska parametern för att ta hänsyn till att 95 % av alla värden ska ligga inom intervallet) så har skillnaden mellan 2020 och medelvärdet + 2 SD minskat ytterligare, se den gröna kurvan.

Då finns det en liten överdödlighet mellan vecka 12 och vecka 21, därefter underdödlighet igen. Den löpande kumulativa skillnaden mellan 2020 och medelvärdet + 2 SD kommer aldrig över noll och slutar vecka 45 på -616, alltså en underdödlighet som motsvarar 6 veckor av 45 veckor utan dödlighet eller 14 % färre dödsfall. Även 2020 minus medelvärdet ger en liten minskning av totalantalet dödsfall 0,29 veckor eller 0,7 % minskad total dödlighet för åldersgruppen 70+ jämfört med de tidigare fem åren.

 

Sedan finns ett problem till.

Det test, rtRT-PCR, som ska finna virussmittade personer, fungerar inte. Den artikel, Corman, Drosten et al 10, som ligger till grund för rtRT-PCR-testet för SARS-CoV-2, måste dras tillbaka. Enligt en underbart vetenskapligt välunderbyggt vetenskaplig artikel publicerad 2020-11-27 11 visar att ett tiotal grava vetenskapliga misstag har gjorts som ogiltighetsförklarar rtRT-PCR-testet.

Artikeln av Borger, Kämmerer och medarbetare visar att rtRT-PCR-testet är mycket otillförlitligt.

Testet kan inte mäta livsdugliga viruspartiklar, vilket går bra med virusodling, utan kan bara mäta en liten del av ena änden på SARS-CoV-2 vars RNA-tråd är 29 811 baser lång.

RNA kan återfinnas på trappräcken och i ventilationstrummor ett par veckor efter det att virus har landat på föremålet man testar. Viruspartikeln torkar ut omedelbart den fastnar på ytor och upphör omedelbart med sin infektionsförmåga.

På det sätt som rtRT-PCR används idag så blir det upp till 97 % felaktigt positiva test. Därför har Bergerer och Kämmerer begärt att artikeln av Corman-Drosten ska dras tillbaka 12

Testet kan inte peka ut ett fall (= en person med sjukdomen Covid-19) utan kan bara påvisa att åtminstone ett litet fragment av SARS-CoV-2-RNA kan återfinnas. Men det är inte ett fall av Covid-19. Ändå tas ungefär en kvarts miljon tester per vecka i Sverige med omkring 10 % positivitet. Det innebär att omkring 90 % av dem som har symtom på Covid-19 (det är bara dessa personer som får testas) har förkylningssjukdom beroende på någon annan av de 400-500 olika förkylningsvirus vi för närvarande känner till. Men vi mäter inte vilket annat virus som patienten har. Och upp till 97 % av testerna visar ett falskt positivt svar.

Detta innebär att samtliga rtRT-PCR-tester med positivt utfall måste återkallas på grund av labfel.

Det innebär att i alla dödsfall med diagnosen Covid-18 måste dödsattesten revideras och som i 85 % av fallen måste skrivas om.

I övrigt, en frisk människa smittar inte andra med Covid-19. Om du är smittad, håll dig mer än en meter ifrån mitt ansikte

Virus RNA kan med lätthet påvisas utanför en viabel viruspartikel och saknar betydelse då det endast är viabla viruspartiklar som kan uppvisa smittsamhet.

Att det finns RNA på trappräcken och i ventilationstrummor visar endast att ytorna har kontaminerats med RNA från det virus man söker efter men sannolikheten att dessa RNA-rester är smittsamma är obefintlig så snart virusmembranet torkat, vilket kan gå sekundsnabbt.

Att förbjuda folksamlingar på allmän plats på grund av den ökade smittrisken är fel enligt chefsläkare Inge Bruce i Region Uppsala. I Uppsala har smittspårarna funnit att det är ytterst få fall som har smittats på allmän plats eller på allmänna kommunikationer. De allra flesta smittas i hemmet eller på jobbet.

Höljbärande virus som SARS-CoV-2 smittar endast om viruset är i optimal form och träffar på en slemhinnecell som dessutom har en lämplig receptor som virus kan fästa sig till.

Det innebär att virus kan inte smitta med hudkontakt mellan en smittad och en känslig individ.

Då saknas det helt anledning till att i strid med grundlag förbjuda samling på allmän plats eller stänga allmänna kommunikationer., idrottsplatser, gym, restauranger med mera.

Slutsats av detta vetenskapliga faktum är att vi kan öppna alla kulturarrangemang omedelbart. Vi kan gå på hockey, vi kan gå på Operan, alla kulturaktiviteter ska öppnas omedelbart. Ett ytterligare problem är att den psykiska hälsan avsevärt har försämrats enligt en ny studie i Sverige. Detta ger ökat vårdbehov [13] som inte skulle behövas om regeringen skaffade sig mer vetenskaplig kompetens.

Sammanfattningsvis så är regeringsförslaget med diarienummer 2020/09214 ett illa genomtänkt förslag som strider mot våra grundlagars rättigheter och även mot EU-rätten samt saknar helt vetenskaplig förankring.

Förslaget ska omedelbart förpassa till papperskorgen.

Låt oss se tiden an och följ FHM:s råd om fysisk distansering (1 m avstånd ansikte mot ansikte, i övrigt, sida vid sida, rygg mot ansikte, ansikte mot rygg eller rygg mot rygg saknas skäl till fysisk distansering, det spelar ingen roll om det är 4, 40, 400, 4 000, eller 40 000 på en hockeymatch, nästan ingen är ansikte mot ansikte inom en meter, alla andra är mer än en meter bort) samt god handhygien.

Innan du suger på tummen, petar dig i näsan eller torkar dig i ögat, tvätta händerna

Då kan vi fira jul tillsammans så länge vi känner oss friska och tar minst 10 000 IE vitamin D3 i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer till nyfödda uppskalad till min nuvarande vikt. (400 IU / 2,8 kg * 70 kg = 10 000 IE

Då kan vi öppna upp samhället helt

 

Östervåla 2020-12-20

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Virolog som har arbetat på lab med mässlingsvirus i 8 år

Molekylärbiolog som har arbetat med genteknologi och PCR i två år

 

Edmund Burke once wrote: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

 

 
 
 

 

 

 

1. Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

2 kapitlet 1 §  Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

  2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,

  3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

  4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,

  5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och

  6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

2 st I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. Lag (2010:1408).

2 kapitlet 2 §  Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

2 kapitlet 3 §  Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Lag (2010:1408).

Kroppslig integritet och rörelsefrihet

2 kapitlet 4 §  Dödsstraff får inte förekomma. Lag (2010:1408).

2 kapitlet 5 §  Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Lag (2010:1408).

2 kapitlet 6 §  Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

2 st Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).

2 kapitlet 7 §  Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

2 st Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. Lag (2010:1408).

2 kapitlet 8 §  Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).

Europakonventionen

2 kapitlet 19 §  Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

2EURS, bifogas.

3Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Brott mot mänskligheten

2 §   För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som
   1. dödar en person som ingår i gruppen,
   2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
   3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
   4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
   5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
   6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,
   7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
   8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
   9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre tid,
      a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,
      b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller
      c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Ansvar för förmän

Utvidgat gärningsmannaskap

13 §   En militär eller civil förman som underlåter att vidta de för honom eller henne möjliga åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att förhindra att folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse begås av en underlydande som står under förmannens lydnad och effektiva kontroll ska anses som gärningsman.

Underlåtenhet att utöva kontroll

14 §   En militär eller civil förman som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att utöva särskild tillsyn över en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll ska dömas för underlåtenhet att utöva kontroll till fängelse i högst fyra år, om den underlydande har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse som förmannen borde ha förutsett och hade kunnat förhindra.

Underlåtenhet att anmäla brott

15 §   En militär eller civil förman som, när det kan ske utan fara för att förmannen avslöjar egen brottslighet, underlåter att för undersökning och lagföring anmäla skälig misstanke om att en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse ska dömas för underlåtenhet att anmäla brott till fängelse i högst fyra år.

Försök m.m.

16 §   För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:515).

6Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra (, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer. Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

7SCB Sveriges folkmängd från 1749 och fram till idag Hämtad 2020-11-17 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/sveriges-folkmangd-fran-1749-och-fram-till-idag/

8Uffe Ravnskov Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid covid-19. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/

9Mats Humble, Henrik Pelling, Susanne Bejerot D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

10Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020; 25 (3): pii = 2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

11Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra (, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

12Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board
https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 - - Anonym:

Spanska sjukan kom inte till Sverige 2018...vänligen ändra till rätt.

Svar: Enligt både Wikipedia och annan källa kom Spanska sjukan i juli 1918 till Sverige. Uppåt 35 000 dog
Björn Hammarskjöld

#2 - - Jan Ek:

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, jag begär dnr/registerutdrag med vändande e-post till janekfam@gmail.com

Jan Ek stödjer Björn Hammarskjölds remissvar, som om det är mitt eget remissvar

Svar: Tack!
Björn Hammarskjöld

#3 - - Marieanne Henningsson:

Bra att Du kämpar för vår yttrandefrihet

Svar: Tack!Det finns inget annat man kan göra än att påtala för myndigheter när de bryter mot lag.
Vilhelm Moberg fann redan på 1940-talet att Sverige var en "Demokratur"
Mycket av de problem vi har beror på korruption Om jag är en bra ja-sägare går karriären spikrakt upp till egna maktpositioner.
PK står för antingen "Politiskt korrekt" eller "Politiskt korrupt"
Och man kan sätta likhetstecken mellan de två uttrycken

Många äldre på barrikaderna står upp trots att de nära och kära är livrädda av all propaganda.
Björn Hammarskjöld