Könsstympning och grundlagen

Nu har könsstympning av pojkar börjat diskuteras igen.

Det är självklart att flickor inte ska könsstympas, vi har en lag mot det. Det är bra.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor [1] är helt i enlighet med Sveriges grundlag, även kallad Regeringsformen, 2 kapitlet 6 § [2].

Men pojkar ska könsstympas, kallas för omskärelse, en vackrare omskrivning för könsstympning.

Men Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar [3] är klart i strid med RF 2 kapitlet 6 §.

Detta innebär att pojkars rätt enligt RF 2 kapitlet 6 § kränks och pojkar som omskärs utan att ge sin egen tillåtelse misshandlas och diskrimineras med Statens godkännande.

Hur har vår regering kunnat föreslå Riksdagen att godkänna en helt klar misshandlande könsdiskriminering som dessutom strider mot grundlagen, både RF 2 kapitlet 6 och 19 §§?

Hur har ledamöterna i Sveriges Riksdag bara kunnat gapa och svälja de förslag som regeringen kommer med? Är våra riksdagsledamöter inte ett dugg bättre än vad Tage Danielsson påpekade redan 1975 i sin bok ”Tankar från roten” att våra riksdagsledamöter bara sitter och ”tiger och samtrycker”?

När ska Sveriges Riksdag genomdriva att inte heller pojkar ska misshandlas, diskrimineras och kränkas av staten Sverige?

När ska Sveriges Riksdag genomdriva att de lagar de stiftat verkligen används och följs i verkligheten?

Grundlag går före lag.(RF 11:14)

Alltså måste Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar upphävas eftersom den strider mot grundlag.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor behöver bara ändra på ett ord som finns på sammanlagt två ställen i lagen. Byt ut ordet ”kvinnor” mot ordet ”människor”.

Sedan är det bara att genomdriva att lagen följs på samma sätt som tidigare, det har helt accepterats att det är förbjudet att omskära kvinnor. Nu ska lagen inte bara gälla kvinnor utan alla människor.

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi

 [1] Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. SFS 1998:407

2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är särskilt omfattande eller om gärningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig hänsynslöshet.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. SFS 2017:333

3 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken.

[2] Regeringsformen 2 kapitlet 6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).

Regeringsformen 2 kapitlet 19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408)