I bananrepubliken vet man vad det kostar att få rätt

Nämndeman var jävig

 

Det finns en artikel i Dagens Juridik om domarjäv där nämndeman ansågs jävig.

http://www.dagensjuridik.se/2016/10/namndeman-var-javig-staten-ska-betala-31-321-kronor-i-skadestand#comment-68045

 

Det finns många fall där även domare är jäviga om vi nu ska följa 4 kapitlet 11 § Rättegångsbalken samt EU-rätten som är överstående svensk lag. Det är till och med så att RB 4:11 är betydligt strängare än EU-rätten som är betydligt strängare än 11 och 12 §§ Förvaltningslagen och 4 kapitlet 13 och 14 §§ RB då det gäller jäv..

 

Dagens domared har enligt Martin Sunnqvist sina rötter tillbaka till 1340-talet och har gjorts om bland annat på 1600-talet. Bortsett från en del religiösa inslag har den haft ungefär samma lydelse som nu från år 1734.

 

I eden lovar domaren bland annat att döma efter bästa förstånd och samvete, att vara opartisk, att inte göra någon oskyldig skyldig eller skyldig oskyldig och att iaktta sekretessen.

 

Och Domareden tar fram jävsproblematiken på ett underbart sätt.

 

Det står:

” döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må;”

 

Sedan kommer som avslutning:

 

” Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla”

 

När en enskild då drabbas av att domare i hela förvaltningsrättskedjan från förvaltningsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att upplevt domarjäv inte är domarjäv är det mer än beklagligt. Flera av dessa domare hänvisar sina beslut till 4 kapitlet 13 och 14 §§ RB och vägrar att bemöta att RB 4:11 och flertal domar i EU-domstolen som åberopas av klaganden.

 

Bara kolla in Pirate Bay-målet där en av domarna var klart jävig om man ska följa RB 4:11. Domstolen har ett eget utredningsansvar varför domstolen självmant skulle ha tagit upp samtliga relevanta lagar. Man kan undra varför RB 4:11 aldrig åberopades och prövades

 

Detta är klar domstolskorruption och dessa flera domare på alla förvaltningsrättsnivåer är då motsatsen till att vara

 

Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla”.

 

Och detta kommer vi inte åt annat än att riktiga och hederliga ämbetsmän, som följer lag och respekterar den enskilda människan i lika stor utsträckning som staten i enlighet med 1 kapitlet 9 § Regeringsformen, träder fram. Men dessa hjältar hålls tillbaka av alltför många byråkrater som struntar i och konsekvent och överlagt bryter mot administrativ lag och grundlag. Brott mot lag som inte är upptagna i BrB kan man inte straffas för varför byråkrattor saklöst kan fortsätta att klia varandra på ryggen och respektera och skydda bara sig själva.

 

Det enda sättet att få dessa hjältar att träda fram är att återinföra det personliga tjänstemannaansvaret i 20 kapitlet BrB som regeringen Palme tog bort 1975 för att skydda sina politiker. Men det vågar ingen politiker idag. Så då får vi leva i ett samhälle som är värre än en bananrepublik. I bananrepubliken vet man vad det kostar att få rätt, i Sverige är det godtycke och skyddande av gelikar och myndigheter som gäller.

 

Enligt EU-domstolen får inte förarbeten åberopas i domstol. Det är lag som gäller, inte förarbeten, med detta syndas alltför ofta emot.

 

Glöm sedan inte att Regeringsformen förbjuder Sveriges riksdag att stifta lagar och förordningar som strider mot EU-rätten (RF 2:19) samt att domstol inte får följa svensk förordning som strider mot EU-rätten (RF 11:14). Samma gäller svensk myndighet (RF 12:10)


Det är sällsynt idag att svensk domstol följer EU-rätten som Sverige förbundit sig att se till att alla svenska domstolar och myndigheter ska följa.

 

För att komma till rätta med den omfattande laglösheten inom politik och tjänstemän föreslår jag att man återinför det personliga tjänstemannaansvaret i 20 kapitlet BrB till som det var före 1975

Förslag till lag:

 

BrB 20 kapitlet 1 a § Myndighet(sperson) som bryter mot administrativ lag ej tidigare upptagen i BrB döms till fängelse minst sex månader och högst två år. Är brottet förövat mot enskild döms till fängelse minst två år och högst sex år.

 

BrB 20 kapitlet 1 b § Myndighet(sperson) som bryter mot grundlag eller EU-förordning ej tidigare upptagen i BrB döms till fängelse minst fyra år och högst åtta år. Är brottet förövat mot enskild döms till fängelse i minst sex år och högst aderton år eller livstid.

 

Då kan vi få tillbaka myndigheter som tjänar medborgarna som det var tänkt.

#1 - - G%F6ran:

Det går även att tänka sig ett privat domarsystem med ingen koppling till staten. Varje domare konkurrerar på en öppen marknad med att vara domareden trogen och känd för att vara en rättvis domare, kunnig och bildad och det är parterna i konflikten som väljer domare.

Tänk dig att komma i konflikt med din granne och den som ska döma är grannens bror. Exakt så fungerar staten. Medborgarna kommer i konflikt med staten och det är statens avlönade domare som ska döma. Då hjälper det inte ens med alla domareder i hela världen.

Svar: Göran, jag håller med. Den domare som följer domareden är en ärlig och uppriktig domare i enlighet med Domaredens sista mening: "Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla"
Den domare som handlar i strid med domareden är skamfyllt oärlig lögnare.
Jag saknar förståelse för hur man kan leva med sådan skam. I Japan begick samurajerna harakiri för denna typ av skam. Men så modig kan en domareds(för)brytande svensk domare aldrig bli utan kommer att leva i skuggornas land resten av livet. Jag har bara förakt för en sådan ryggradslös amöba till domare
Björn Hammarskjöld