Virtuell omskärelse

I DN fanns den 21 juli 2012 en ledarkommentar som bara måste bemötas.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/kyligt-mastrande-kritik 
 
Jag skrev en e-post till ledarredaktionen:
 
"Hej Ledarredaktionen.
 Usel insändare av Richard Swartz, 67 år och boende i Österrike enligt andras uppgifter
 Här kommer mitt svar på Swartz insändare.
 Tacksam om det införs på ledarsidan å det snaraste."
 
Men det har inte skett. DN verkar vara för fega eller så kan man vara ideologiskt blockerade.
 
DN kommer med en ny signerad ledarkommentar av Johannes Åman den 26 juli.
 
Åman skriver: 
"Men mot detta står en europeisk historia av fasansfulla övergrepp mot minoriteter"
 
Min kommentar till detta Åmans uttalande är att de europeiska länderna fortsätter sin historia av fasansfulla övergrepp mot minoriteten små gossar genom att fortsätta könsstympning av gossarna, en lika fasansfull ritual som omskärelse av kvinnor. Allt för att skriftlärde och imamer ska kunna fortsätta med sin sexualitetskontroll av befolkningen.
 
Följ svensk lag om förbud mot barnmisshandel.

"Brottsbalken 3 kapitlet 5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393)

6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
   Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2010:370)."

 Misshandel av små barn bedöms vanligtvis som grov misshandel om det är en vuxen person som begått brottet.
 
Ytterligare lagar att följa:
"Föräldrabalken 6 kapitlet 1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47)."
 
Sedan finns det en klart underutnyttjag lag:
"Regeringsformen 1 kapitlet 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408)."
 
Ännu en lag för vården att följa:
"Patientsäkerhetslagen 6 kapitlet 1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt."
 
Det finns med andra ord flera lagar, som om de följdes, direkt förbjuder omskärelse av barn oavsett kön.
 
Så det är dags att börja följa lagen! Eller är vi värre än en babanrepublik?  I en bananrepublik vet man att korruptionen har ett pris.
 
I Sverige verkar korruptionen bestå av att ingen följer de lagar vi har och ingen myndighet verkar bry sig.
 
Replik till Swartz
 
Virtuellt dop och virtuell omskärelse
 

Omskärelsen är ett medicinskt komplicerat, smärtsamt och allmänt hälsovådligt ingrepp som riskerar att traumatisera den lille gossen för resten av livet. En del dör till och med av detta medicinskt komplicerade, smärtsamma och allmänt hälsovådliga ingrepp. Dessutom är denna könsstympning en överlagd och planerad form av barnmisshandel där barnet de facto tar fysisk och psykisk skada. Barnmisshandel är förbjuden enligt svensk lag.

 

Det är visat redan för mer än 900 år sedan att den enda orsaken till omskärelse är prästerskapets önskan om sexuell kontroll över befolkningen.

 

 Omskärelsen är i den meningen allt annat än en harmlös religiös och identitetsskapande ceremoni.

 

 Vem ska kontrollera att en man är omskuren?

Ska det göras offentligt vid Bar Mitzva?

Eller ska det göras så fort två omskurna träffas ute på stan? Drar man ner byxorna på den man möter eller på sig själv?

 

I det normala sociala umgänget kan ingen kontrollera om en man är omskuren eller ej. Så ur denna synpunkt kan omskärelsen ej vara identitetsskapande.

 Men det är ett identitetsskadande övergrepp på små försvarslösa barn.

 Tack Richard Swartz för idén att det skulle vara ett virtuellt övergrepp att små kristna barn döps i vatten.

 Då kan man på samma sätt göra en virtuell könsstympning i stället för en reell könsstympning. (Virtuell betyder bland annat skenbar)

 Blöt den yttersta delen av förhuden i vatten på samma sätt som man inom kristendomen blöter den yttersta delen av huvudet i vatten vid dopet.

 Problemet är löst och inga fler gossebarn behöver utsättas för en reell könsstympning med reell risk att barnet dör.

 

 För övrigt anser jag att

 Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

 

skall ändras till följande lydelse:

 

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av människor

1 § Ingrepp i de mänskliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

 

Samtidigt ska Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar upphävas.

 

 Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
[email protected]