Kost, Livsmedelsverket, NNR5, Salt Livsmedelsverket, Salt

Livsmedelsverket och salt del 3

Bästa Livsmedelsverket!

 

Tack för chefjuristen Kristina Ohlssons och Ulla-Kaisa Koivisto Hursti vänliga svar!

 

Nordiska NäringsRekommendationer (NNR5) kommer inte att ändra sina råd angående salt. Enligt Chapter 1: Draft proposal av NNR5 http://www.slv.se/en-gb/Startpage-NNR/NNR5-News/A-draft-proposal-for-NNR-2012/ står det på sidan 16:

“Recommendations on salt intake

A gradual reduction in the intake of sodium expressed as sodium chloride is desirable. The population target is 6 g/d salt for adults, corresponding to 2.3 g/d of sodium

The salt intake of children should also be limited and for children below 2 years of age the sodium density, expressed as salt, should not exceed 0.5 g/MJ, in order to prevent children becoming accustomed to a diet with a high salt content. For older children salt intake should be limited to 4-5 g/d.”

 

Detta är precis som tidigare enligt Livsmedelsverkets hemsida: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Rad-om-salt/ .

 

Vetenskapliga referenser till varför vi ska minska saltintaget saknas både i NNR5 och på Livsmedelsverkets hemsida. Livsmedelsverkets tjänstemän måste betänka att salt är ett livsnödvändigt ämne som vi måste tillföra precis lika mycket som vi utsöndrar. Detta finns beskrivet här: http://kostkunskap.blogg.se/2012/june/livsmedelsverket-och-salt-fortsattning.html

här finns litet mer grundläggande fysiologi, biokemi och endokrinologi.

 

Går man vidare på Livsmedelsverkets hemsida om salt och blodtryck så finner man referensen 3. EFSA. Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the Tolerable Upper Intake Level of Sodium. Adopted on 21 April 2005. The EFSA Journal (2005) 209, 1-26.

 

Det är samma referens som jag tidigare pekat på där det står på sidan 15 att det saknas vetenskapliga data för att sätta en övre gräns för saltintaget. Alltså kan Livsmedelsverket inte ensidigt hävda en övre gräns för saltintaget.

 

Jag har påtalat i tidigare brev att ”Vidare visar Stolarz-Skrzypek K, Kuznetsova T, Thijs L, Tikhonoff V, Seidlerová J, Richart T, Jin Y, Olszanecka A, Malyutina S, Casiglia E, Filipovský J, Kawecka-Jaszcz K, Nikitin Y, Staessen JA; European Project on Genes in Hypertension (EPOGH) Investigators.Fatal and nonfatal outcomes, incidence of hypertension, and blood pressure changes in relation to urinary sodium excretion.JAMA. 2011;305:1777-85.http://jama.ama-assn.org/content/305/17/1777.full.pdf+html?etoc

att ju mer salt man äter så minskar CVD signifikant.”

 

I artikeln av Stolarz-Skrzypek K et al så står i deras sammanfattning:

Conclusions In this population-based cohort, systolic blood pressure, but not diastolic pressure, changes over time aligned with change in sodium excretion, but this association did not translate into a higher risk of hypertension or CVD complications. Lower sodium excretion was associated with higher CVD mortality.”

 

“Lower sodium excretion was associated with higher CVD mortality” tolkas av Wulf Becker i Livsmedelsverkets Protokoll nr 51 fört vid möte med expertgruppen för Kost- och hälsofrågor 2011-09-20 §7 sidan 3 http://www.slv.se/upload/dokument/om_oss/expertgrupper/Kosthalsa/Protokoll%20nr%2051%20fr%C3%A5n%20m%C3%B6tet%20den%2020%20sept%202011.pdf

 

“En annan meta-analys av Stolarz-Skrzypek K et al visar att högt saltintag är associerat med ökad risk för stroke och hjärt-kärlsjukdom. http://jama.ama-assn.org/content/305/17/1777.full.pdf+html?etoc

 

Här synes Becker bryta mot RF 1:9, både saklighets- och objektivitetskriterierna. Jag ser gärna att Becker anger annan orsak än grundlagsbrott men faktum kvarstår, saklighet och objektivitet verkar saknas helt eftersom Beckers inför expertgruppen redovisade slutsats är tvärtemot mot vad som står i artikelns sammanfattning.

 

Med ledning av NNR5s hittills framförda åsikt “The population target is 6 g/d salt for adults,” så synes ej heller NNR5s experter ha tagit hänsyn till den samlade vetenskapliga forskningen inom saltområdet.

 

Det synes att NNR5s experter bortser från såväl EFSAs rapport som Stolarz-Skrzypek K et al, Läkartidningens larmartiklar i nr 17-18 2012 att sex procent av alla inneliggande medicinpatienter dör beroende på saltbrist i maten, den gamla fysiologin, biokemin och endokrinologin som samstämmigt visar på att människan, för att inte dö av saltbrist, måste äta mer salt än Livsmedelsverkets rekommendation om högst 6 gram salt per dag.

 

Det gläder mig dock att barn ska ha 0,5 g salt per MJ, det blir 2 mg salt per kcal [1]. Ser vi till exempel på ett sex månader gammalt barn bör det ha 7kg*105 kcal/kg = 735 kcal och varje kcal innehåller 2 mg salt. Så då får barnet 0,2 g salt per kg kroppsvikt och dag.

 

Multiplicerar vi 0,2 g salt per kg med vuxens vikt 70 kg så motsvarar det 14 gram salt per dag till vuxen. Normal utsöndring av salt via urin är 9-18 g salt/dygn enligt de flesta kliniskt kemiska laboratorierna i Sverige. Det är alltså tre gånger så mycket salt som Livsmedelsverket rekommenderar till barn som till vuxen.

 

Men dessa 2 mg salt per kcal motsvarar 0,2 g salt per kg kroppsvikt och är en fysiologiskt korrekt saltmängd till barnet. Använder vi Livsmedelsverkets tjänstemäns mängd salt till vuxen om 2 mg salt per kcal så bör kvinnor äta 5 g salt per dag och män äta 6,4 g salt per dag mot barnets 15 g per dag till vuxen.

 

Denna skillnad mellan barns och vuxnas saltbehov beror på att mängden energi man behöver som liten med stor kroppsyta jämfört med vikten är större än mängden energi en vuxen som har mindre kroppsyta jämfört med vikten. Ett barn om sex månader behöver ungefär 105 kcal/kg medan en vuxen behöver omkring 40 kcal/kg kroppsvikt.

 

Livsmedelsverkets tjänstemän har med andra ord en synnerligen udda beräkning av hur mycket salt vi behöver, baserad på g/MJ i stället för g/kg kroppsvikt. Saltmängden i kroppen är baserad på kg kroppsvikt eller volym, inte på hur mycket mat man äter. Därför är Livsmedelsverkets tjänstemäns beräkning felaktig för vuxna men inte för barn. Mängden energi som behövs för djur av olika storlek är baserad på (vikten)^0,7 (exponenten 0,7 är en empirisk approximation så för människor brukar exponenten vara 0,65, hos hästar anses exponenten vara 0,75) så att en liten individ behöver betydligt mera mat/energi än en stor individ om man räknar per kg kroppsvikt.

 

Nu vet jag att denna text ovan kanske blivit litet väl mycket vetenskaplig och matematisk för en icke vetenskapligt utbildad person. Det är viktigt att inte bara vetenskapligt skolade utan att även alla nutritionister och lekmän förstår vilka rekommendationer som ges och varför de ges.

 

Det var så att Livsmedelsverket för ett par-tre decennier sedan fann att sjuka ska tillåtas att äta samma mat som friska. Experterna på Livsmedelsverket verkade tänka att ”Det finns ju mediciner som kan kompensera för vissa smärre problem i kosten som om exempelvis sockersjuka äter mer kolhydrater så kan man ge mer insulin till de sockersjuka för att kompensera den ökade sockermängden i maten.”

 

Så kostråden har blivit gemensamma för alla, oavsett om de var sjuka eller friska.

 

Livsmedelsverket fann i den heta kostdebatten i Sverige 2007 att kostråd för sjuka nog bättre passade i Socialstyrelsens knä än i Livsmedelsverkets knä varför man med glatt samvete lämnade över kostråd för sjuka till Socialstyrelsen.

 

Socialstyrelsen satt då helt plötsligt med Svarte Petter i form av Livsmedelsverkets kostråd för friska som helt plötsligt över en natt blev Socialstyrelsens kostråd för sjuka.

 

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) fick under våren 2008 ett uppdrag från Socialstyrelsen att utreda vetenskapen bakom Livsmedelsverkets kostråd. I sin rapport Mat vid diabetes från 2, 3, 5 maj samt augusti 2010 fann SBU att “vetenskapen bakom Livsmedelsverkets kostråd är synnerligen bräcklig” eller i klartext, det saknas vetenskap bakom kostråden,

Livsmedelsverkets kostråd befanns vara ett luftslott av obevisade hypoteser och idéer. Och det spelar ingen roll om det är friska, sjuka, på individnivå eller populationsnivå, kostråden saknar i alla fall vetenskaplig bakgrund.

 

Ulla-Kaisa Koivisto-Hurti vid Livsmedelsverket skriver 2012-07-09:

”Nordiska Näringsrekommendationer riktar sig till den friska befolkningen och är inte avsedda att användas i behandling av sjukdomstillstånd. Närinsgrekommendationer är inte heller avsedda att användas på individnivå utan för grupper av friska individer.”

 

Jag är tacksam för dessa klargöranden.

 

Detta innebär att Livsmedelsverkets kostråd inte ska användas vid behandling av sjukdomstillstånd, inte användas på individnivå för friska heller. Med andra ord kan Livsmedelsverkets kostråd inte användas över huvud taget. Det som även SBU fann. Livsmedelsverket ger här kostråd till patienter med hypertoni (högt blodtryck) genom att begränsa saltmängden i maten. Det är Socialstyrelsens uppgift som Livsmedelsverket av okänd anledning verkar klamra sig kvar vid.

 

Jag begär att Livsmedelsverket omedelbart upphäver sina kostråd om salt i enlighet med befintlig vetenskap visat enligt ovan.

Jag begär att Livsmedelsverket omedelbart upphäver sina kostråd om salt eftersom det är Socialstyrelsens uppgift att ge kostråd till sjuka.

 

Detta sker enklast genom att helt ta bort rekommendationer om salt på Livsmedelsverkets hemsida. Detta skulle förhindra att var tredje inneliggande medicinpatient på Skånes Universitetssjukhus lider av saltbrist och att var sjuttonde inneliggande medicinpatient ljuter en förtida död i onödan på grund av saltbrist med största sannolikhet orsakad av Livsmedelsverkets tjänstemäns missriktade och ovetenskapliga påbud genom att minska saltmängden i maten. Dessutom överträder Livsmedelsverket sina befogenheter och klampar obehörigen in på Socialstyrelsens område.

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Oberoende nutritionsvetenskapsman

F.d. överläkare i pediatrik

Filosofie licentiat i biokemi

 


[1] 0,5 g salt / MJ = 500 mg salt / 240 kcal = 2 mg salt per kcal.

 

 

From: [email protected]

Sent: Monday, July 09, 2012 10:59 AM

To: [email protected] ; [email protected]

Cc: [email protected]

Subject: Begäran om ändring av kostråd, dnr 1706/2012

 

Du har den 6 juli 2012 begärt att Livsmedelsverket upphäver sina råd om salt och saltrestriktioner.

 

Livsmedelsverkets ska i enlighet med förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket bl.a. informera konsumenter m.fl. om kostråd och främja konsumenternas förutsättningar att göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat. Vidare ska verket vara ansvarig myndighet på nutritionsområdet och verka för bra matvanor.

 

Ett sätt för myndigheten att fullgöra sitt uppdrag är att ta fram kostrekommendationer. Kostrekommendationerna är regelbundet föremål för översyn. På detta område sker även ett nordiskt arbete inom ramen för Nordiska rådet. För närvarande pågår, som du vet, en översyn av de nordiska näringsrekommendationerna inom ramen för NNR5. Dessa rekommendationer kommer att utgöra ett viktigt underlag för en kommande översyn av Livsmedelsverkets rekommendationer. Verket har därför för avsikt att avvakta arbetet i NNR5 innan mer omfattande ändringar görs i verkets kostrekommendationer.

 

Med vänlig hälsning

 

Kristina Ohlsson
Chefsjurist


Box 622, 751 26 UPPSALA
Tel. 018-17 55 00
www.livsmedelsverket.se