Livsmedelsverkets råd om salt leder till död i saltbrist.

Det publicerades ett par artiklar i Läkartidningen nr 17-18 2012

Mer fokus på hyponatremi – ett negligerat kliniskt problem 
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18135 och 
ABC om Hyponatremi
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18150
 
Jag skickade följande kommentar till artiklarna men Läkartidningens redaktion refuserade kommentaren. Så jag publicerar den här i stället.
 
 

Tack för Karin Olssons och Bertil Öhlins artikel under rubriken ”ABC om Hyponatremi” i läkartidningen [[1]]. Här beskriver de en relativt ny diagnos Syndrome of Inappropriate ADH-secretion (SIADH). Deras artikel är understödd av Gudmundur Johansson i en Medicinsk kommentar på sidan 871 i samma nummer av Läkartidningen [[2]].

 

Författarna skriver en utmärkt översiktsartikel om orsakerna till hyponatremi i ämnet liksom behandlingsalternativen. De beskriver också att prevalensen av hyponatremi är upp emot 30 % av inneliggande patienter på SUS. De finner också att den vanligaste orsaken är SIADH som beskrevs första gången 1967 i USA [[3]]. Det finns flera artiklar under årens lopp där man framför hypotesen SIADH som orsak till hyponatremi [[4]], [[5]].

 

Någon orsak till SIADH framkastas inte. När jag går tillbaka i minnet så var hyponatremi en ovanlig diagnos på 1970-talet då jag gjorde AT på St Eriks medicinklinik.

 

Då ställer jag mig frågan vad som har hänt rörande nutritionsområdet sedan 30 år. Det som slår mig med kraften av en slägga i huvudet är att Livsmedelsverket sedan drygt 20 år rekommenderar oss alla att begränsa mängden salt, natriumklorid, i maten till mindre än 5 g per dag.

 

Man kan via närmaste kliniska kemlab få informationen att dygnsmängden natrium i urin, dU-Na, är 150-300 mmol/dygn och den mängden redovisas vid flera SWEDAC-ackrediterade lab så de siffrorna är säkra. Efter multiplicering med salts molekylvikt motsvarar det 9-18 g salt som vi kissar ut varje dygn. Lägg sedan till salt från svett (5 g/dygn) och faeces (>1 g/dygn) så blir normal saltexkretion 15-24 g/dygn. Äter man mindre salt än man gör av med sjunker natriumkoncentrationen i blodet till under nedre normalvärdet (<135 mmol/L) och kroppen gör allt som det går för att behålla salt i kroppen. Givetvis påverkas då ADH-nivån liksom nivåerna av renin, aldosteron och angiotensin.

 

Äter man, på Livsmedelsverkets rekommendation, för litet salt kan det leda till döden i förtid. 19 % dödlighet av patienter med SIADH inneliggande på sjukhus är oacceptabel biverkan av Livsmedelsverkets kostråd [5].  Se även artiklar i Dagens Medicin [[6]], [[7]]. FASS anger att furosemid och saltfattig kost utgör en hög risk för hyponatremi. Så kunskapen om de dödliga riskerna med saltfattig kost är välkända.

 

Slutsatsen av dessa två artiklar i Läkartidningen blir med nödvändighet att Livsmedelsverkets saltbristgenererande kostråd måste ändras med omedelbar verkan och ta bort saltrestriktionen i maten, människan tål upp till ett hundra gram natriumklorid per dag [[8]]. Dessutom ökar matens smaklighet med tillräckligt med salt i maten.

 

Björn Hammarskjöld

P.S.

Samtliga författare anger som jäv att de fått forskningspengar och föreläsningsarvoden från Otsuka Pharma Scandinavia AB. Detta företag har ett läkemedel mot SIADH – abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon

"Samsca - den första och enda orala vasopressinantagonisten
Samsca (tolvaptan) är ett orginalläkemedel från Otsuka och är en selektiv vasopressin V2 -receptorantagonist som ingår i den läkemedelsklass som kallas vasopressinantagonister (vaptaner)."

Ingenstans i företagets information står det något om att det går lätt att förebygga SIADH genom att ge patienten mer salt i maten!

 

[1] Karin Olsson Bertil Öhlin, ABC om Hyponatremi, Läkartidningen nr 17-18 sidorna 888-892 (2012)  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18150

[2] Gudmundur Johansson, Mer fokus på hyponatremi – ett negligerat kliniskt problem, Läkartidningen nr 17-18 sidan 871 (2012) http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18135

[3] Frederic C. Bartter, William B. Schwartz, M.D. The syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone The American Journal of Medicine Volume 42, Issue 5, May 1967, Pages 790–806

[4] Upadhyay A, Jaber BL, Madias NE. Incidence and prevalence of hyponatremia. Am J Med 2006; 119 (7 Suppl 1) : S30-5  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16843082

[5] D. S. Shapiro1et al Severe hyponatraemia in elderly hospitalized patients: prevalence, aetiology and outcome. Internal Medicine Journal Volume 40, Issue 8, pages 574–580, August 2010

[6] Hammarskjöld, B., Livsmedelsverkets råd bör intas med en stor nypa salt. Dagens Medicin, 2008-08-27 http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelverkets-rad-bor-intas-med-en-nypa-salt/

[7]Ralf Sundberg, Björn Hammarskjöld, Karl Arfors, Läkare och allmänhet vilseleds om salt. Dagens Medicin 2008-09-17 http://www.dagensmedicin.se/debatt/lakare-och-allmanhet-vilseleds-om-salt/

[8] Björn Folkow, Salt och blodtryck - ett hundraårigt stridsäpple. Läkartidningen 2003 nr 40 sid 3142-7 http://ltarkiv.lakartidningen.se/2003/temp/pda27283.pdf