Svar från Livsmedelsverket

Uppdaterad 2012-08-10
Jag har fått ett svar från Livsmedelsverkets chefsjurist

From: Kristina.Ohlsson@slv.se
Sent: Thursday, July 19, 2012 4:29 PM
To: bjorn@hammarskjold.nu
Cc: Registrator@slv.se
Subject: SV: Begäran om ändring av kostråd, dnr 1706/2012

Jag vill härmed bekräfta att vi har tagit emot din skrivelse samt hänvisa till vad verket tidigare anfört om översynen av våra kostråd.

Med vänlig hälsning

Kristina Ohlsson
 


Så jag har gett ett nytt svar till Livsmedelsverket.


Bästa Livsmedelsverket!

Vänligen sänd en kopia till tjänstgörande Generaldirektören.

Tack för Kristina Ohlssons vänliga svar!

Men Livsmedelsverkets svar synes hittills sakna ett överklagbart beslut. Detta är i strid med förvaltningslagen.

Livsmedelsverket har sedan åtminstone den 5 juni 2012 haft tillgång till NNR5s rekommendationer som visar sig vara helt oförändrade med avseende på rekommendationer om en begränsad mängd salt i maten.

Livsmedelsverket har uppmärksammats på att Livsmedelsverkets tjänstemän synes feltolka befintlig vetenskaplig litteratur.

Livsmedelsverket har uppmärksammats på att Livsmedelsverkets tjänstemän synes bortse från befintlig vetenskaplig litteratur som visar att Livsmedelsverkets kostråd om salt orsakar helt onödig förtida död hos befolkningen.

Jag ber att få påminna om Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket 1 §, 2 § punkt 6 och punkt 9 samt 2 a §.

Här framgår med största tydlighet att Livsmedelsverket ska främja konsumenternas förutsättningar att göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat. Tillika ska även Livsmedelsverket vara redligt.

Livsmedelsverkets rekommendation avseende saltbegränsning i maten strider mot förordningens krav på hälsosam och säker mat eftersom knappt två patienter enbart på Skånes Universitetssjukhus (SUS) dör varje dag en förtida död på grund av Livsmedelsverkets kostråd avseende saltbegränsning.

Alltsedan mitt första brev till Livsmedelsverket i frågan av den 14 maj 2012 så har ungefär 110 patienter enbart på SUS ljutit en förtida död helt i onödan.

1,6 personer per dag kommer att ljuta en förtida död i avvaktan på Livsmedelsverkets beslutsvånda bara vid SUS.
 
Enligt SKL så fanns det 4 428 vårdplatser 2011

Det blir grovt uppskattat omkring 60 patienter per dag i hela landet som ljuter en förtida död på grund av Livsmedelsverkets ovetenskapliga kostråd avseende salt [2].

På en vecka blir det omkring 420 människor i hela Sverige som kommer att ljuta en onödig förtida död på grund av Livsmedelsverkets dödsbringande kostråd om saltbegränsning.

På en månad blir det uppskattningsvis 1 800 människor i hela Sverige som kommer att ljuta en förtida död på grund av Livsmedelsverkets dödliga kostråd om saltbegränsning.

Jag begär att Livsmedelsverket omedelbart fattar ett beslut om att dra tillbaka sina kostråd om saltbegränsning i maten med hänvisning till Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket 1 §, 2 § punkt 6 och punkt 9 samt 2 a § jämte RF 1:9 och förvaltningslagen.

Jag begär att Livsmedelsverket följer RF 1:9, förvaltningslagen samt Förordning (2009:1426)

Idag kommer ytterligare omkring 60 personer i Sverige att dö en förtida död på grund av Livsmedelsverkets passivitet angående sina synbarligen dödliga kostråd om saltbegränsning i maten.

I morgon kommer ytterligare omkring 60 personer i Sverige att dö en förtida död på grund av Livsmedelsverkets passivitet angående sina synbarligen dödliga kostråd om saltbegränsning i maten. De blir 220 patienter på två dagar.

I övermorgon kommer ytterligare omkring 60 personer i Sverige att dö en förtida död på grund av Livsmedelsverkets passivitet angående sina synbarligen dödliga kostråd om saltbegränsning i maten. Det blir uppskattningsvis 180 personer som kommer att ha dött en förtida död bara över helgen innan nästa arbetsvecka börjar.

Varje dag kommer ytterligare omkring 60 personer i Sverige att dö en förtida död på grund av Livsmedelsverkets passivitet angående sina synbarligen dödliga kostråd om saltbegränsning i maten.

Det motsvarar som om ett flygplan med 60 passagerare skulle störta varje dag. Det skulle märkas. Men när enstaka patienter dör på olika avdelningar på olika sjukhus märks det inte. Ingen sammanställer dödsfallen. Och dödsorsaken är inte alltid uppenbar, se Olssons och Öhlins artikel i Läkartidningen.

Vänligen
Björn Hammarskjöld
Oberoende nutritionsvetenskapsman
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
070-385 09 33--------------------------------------------------------------------------------

[1] Socialstyrelsens rapport http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18044/2010-5-24.pdf sidan 9

[2] 1,64 personer dör på SUS 136 vårdplatser per dag enligt Karin Olsson Bertil Öhlin, ABC om Hyponatremi, Läkartidningen nr 17-18 sidorna 888-892 (2012) http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18150 .

Divideras dessa 1,64 med 136 vårdplatser på SUS och multipliceras med 4 428 vårdplatser (källa SKL) blir det omkring 60 patienter som dör en förtida död på sjukhus varje dag i Sverige på grund av Livsmedelsverkets ovetenskapliga och falska kostråd om salt


 
 

Kommentera här: